Stížnost posluchače V. Barocha na pořad Hovory z Lán (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text emailové stížnosti

Vážená Rado Českého rozhlasu,

domnívám se, že s. Zeman použil ve svém projevu v pořadu Hovory z Lán dne 2.11.2014 na ČRo 1 Radiožurnál slova, která velmi výstižně charakterizují jeho osobu a taktéž většinu jeho voličů.

Myslím si, že já, jakožto řádný občan ČR, mám právo se úrovní projevu s. Zemana bavit a opakovaně si pouštět jeho vybrané zvukové pasáže bez cenzury, pokud bych o to v nenadálém rozmaru stál.
Projev s. Milouše Jakeše také nebyl cenzurován!

Podávám proto stížnost na nesprávnou cenzuru projevu s. Zemana, jehož Hovory z Lán ze dne 2.11.2014 byly dne 3.11.2014 zcenzurovány v archivu ČRo na internetu.
Zároveň se však domnívám, že s. Zeman by měl být nadále vyloučen z živého vysílání na všech veřejných médiích, jakožto osoba, u které po včerejším projevu prokazatelně hrozí, že bude nadále kazit mravní výchovu naší mládeže a výrazně snižovat již tak nízkou národní hrdost občanů ČR.

Současně vyjadřuji obdiv z dokonalé profesionality pana redaktora Pokorného, neboť bych sám nebyl podobné trpělivosti schopen a při kladení otázek bych patrně dříve či později během rozhovoru s. Zemana začal oslovovat přesně těmi výrazy, jež s. Zeman během rozhovoru užil. Ostatně doma v soukromí v duchu oslovuji s. Zemana danými výrazy již dávno.

Děkuji za vyřízení mé stížnosti a děkuji též za vyřízení mého obdivu panu redaktorovi Pokornému.

Dr. Václav Baroch

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane doktore,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 6. 11. 2014.

Jeho část ‒ tu o cenzuře ‒ jste zřejmě mínil ironicky. Ve svém archivu ČRo vulgární výrazy z pořadu „Hovory z Lán“ z 2. 11. 2014 vymazal proto, že by jinak čelil další kritice.

Níže Vám tedy sdělujeme své celkové stanovisko k onomu případu.

Podle názoru RČRo měl být v té relaci prezident Miloš Zeman moderátorem Janem Pokorným upozorněn na nepřípustnost používání vulgárních výrazů, respektive měl být přerušen v okamžiku jejich opakovaného vyřčení.

Došlo tedy k porušení čl. 22 odst. 3 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.“

V pořadu ani nedošlo ze strany moderátora (který je zároveň šéfredaktorem Radiožurnálu) Jana Pokorného k distancování se od oněch výroků, Kodex ČRo to přitom vyžaduje.

Rada ČRo si je zároveň vědoma toho, že v dané situaci hrálo značnou roli velké překvapení a respekt k prezidentovi coby hlavě státu.

Rada ČRo si k podnětům přicházejícím ke kauze „Hovory z Lán“ z 2. 11. 2014 vyžádala vyjádření od Českého rozhlasu. Vypracoval je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu. Jak vidíte z dopisu Rady ČRo, který právě čtete, jsou radní ohledně některých aspektů dané kauzy jiného mínění než vedení ČRo. Nicméně Rada ČRo zmíněné vyjádření na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014 vzala na vědomí. V příloze Vám tedy sdělení Mgr. Zavorala zasíláme především jako doklad nynější míry seberefexe Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu zdůraznila na své veřejné schůzi 26. 11. 2014, že na případné další živé vysílání pořadu Hovory z Lán za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana se vztahuje i článek 22 odstavec 2 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.“ Z tohoto důvodu vyzvala Rada ČRo vedení Českého rozhlasu, aby byl pro budoucí formát pořadu Hovory z Lán respektován tento článek Kodexu Českého rozhlasu.

Vážený pane doktore, děkujeme Vám za Váš zájem o kvalitu vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio