Stížnost posluchače ohledně výroků A. Cibulky v CNN Prima News (březen 2021)

25. březen 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 3. 2021.

Text stížnosti

Vážená Rado Českého rozhlasu,

dne 10. 2. 2021 byli dva pracovníci Českého rozhlasu, a to moderátoři pan Aleš Cibulka a pan Michal Jagelka hosty v pořadu 360 stupňů Pavlíny Wolfové na CNN Prima News spolu s manželi Jochovými. Smyslem diskusních pořadů jako je 360 stupňů Pavlíny Wolfové má být moderovaná kultivovaná diskuse. Účastník diskuse by měl znát fakta a měl by být přístupný k faktickým argumentům oponenta. Od počátku sledování pořadu bylo však zřejmé, že pánové Cibulka a Jagelka nepřišli do pořadu fakticky diskutovat, ale útočit na manžele Jochovy, přenést pozornost na sebe a své problémy a ne na faktickou argumentaci. Důsledkem toho bylo, že jejich snaha vedla k rozvrácení pořadu (díky moderátorce Pavlíně Wolfové se to nepovedlo) a k dojmu, že si oba pánové Jagelka a Cibulka přišli s manžely Jochovými "vyřídit nějaké účty".

Žádám o prošetření, zda se pracovníci rozhlasu pan Aleš Cibulka a pan Michal Jagelka nedopustili jednání či chování, které by bylo ve střetu zájmů s Kodexem Českého rozhlasu (dále jen "Kodex"). 

Jedná se zejména o tyto tři ustanovení a to:

čl. 25.1. Kodexu "je střet zájmů pracovníků Českého rozhlasu je nepřípustný ..... Za střet zájmů není považováno vystupování pracovníka Českého rozhlasu v postavení občana nebo spotřebitele, jestliže se takto učiněné jednání nevymyká obvyklosti." a dále pak podle

čl. 25.7. Kodexu, podle kterého "není přijatelné, aby se zaměstnanci vystupující v pořadech Českého rozhlasu prezentovali v jiných médiích způsobem, který by byl v Českém rozhlasu nepřípustný."  A nakonec dle

čl.1.4. Kodexu je „V zájmu uchování nestrannosti a neutrality se Český rozhlas jako instituce musí zdržet zveřejňování vlastních stanovisek k záležitostem veřejného zájmu, …….“

Chování moderátorů Aleše Cibulky a Michala Jagelky se ve zmíněném pořadu vymykalo obvyklosti a podle mého názoru takové vystupování v Českém rozhlase bylo nepřípustné a neprofesionální. Dále pak prezentovali svůj názor a pohled, tedy vlastní stanovisko na § 655 občanského zákoníku, který říká, že …… manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem………. Tímto, pro mě, jasně porušili ustanovení Kodexu. 

Výše uvedená porušení popíši detailněji níže.

Při posuzování porušení Kodexu je také potřeba vzít v patrnost to, že se jedná o profesionály - moderátory, velmi dobře znalé své profese, a ti zneužili svých profesních znalostí z Českého rozhlasu a to následovně:

- neustále skákali do řeči oponentům a moderátorce (ta je musela opakovaně ukáznit)

- používali manipulativní prvky např. slova pana Aleše Cibulky "Pane doktore, já snad to pojmenování ani nebudu užívat, protože já bych vám ten titul vzal, protože to, co vy pouštíte z pusy, to je prostě fascinující" a takto uráželi oponenty

- užili manipulativní techniku, a to tím, že namísto argumentu na oponentní názor, že "manželé spolu mají řádně založit rodinu a řádně vychovávat děti“ použili jen odsudek: "Ne … zase lžete“, přičemž o žádnou lež nešlo, protože podle § 655 občanského zákoníku platí, že .......manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. A dále pak, že hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Ale toto nebylo k jejich rozdílnému názoru na rodinu, než je ten, který definuje § 655 OZ, vše. Znovu musím zdůraznit, že vnímám typy diskusních pořadů jako 360 stupňů tak, že zde probíhají vážné diskuse a konkrétně v tomto pořadu o společenské definici rodiny. Nicméně pan Aleš Cibulka sdělil veřejnosti, že rodina je i jejich pes, dále jeho kolega pan Jagelka, že pak i dědeček a babička. Tady mi bylo zřejmé, že si připravili tzv. „oslí můstek“ k tomu, aby si divák myslel:

za a) že definice rodiny se zákona, jako svazek muže a ženy je nedokonalá a proto je potřeba ji modifikovat a nejlépe tak, aby do definice rodiny byli zahrnuti i Registrovaní partneři 

za b) že celý problém se vyřeší, když rodina budou i Registrovaní partneři 

A tady toto podsouvat nelze. Jde o složitý problém, jehož řešení si vyžaduje jinou platformu než TV diskuzi. Řešení, kdy registrovaní partneři by byli jako rodina je marginálním řešením, jde o nevyjasněné stanovisko, není jasný dopad do zákonů,...... a proto jde o vlastní stanovisko k veřejnému zájmu jakým je rodina, což odporuje Kodexu čl.1.4.

Pokud bych pracovníky Českého rozhlasu pana Aleše Cibulku a pana Michala Jagelku neznal z Českého rozhlasu jako vzorné a výborné moderátory, myslel bych si, že se jedná o dvě velmi agresivní osoby, které do pořadu přišly, aby ho moderátorce zkazily, aby uráželi oponenty, aby „prosadili“ svůj jediný „správný“ názor na manželství a rodinu, a aby diváky přesvědčily o jejich chybném vnímáni definice manželství, kterou ovšem diváci znají jako ……  trvalý svazek muže a ženy ....... jak ho definuje § 655 občanského zákoníku, a tak dále. Zkrátka udělali Českému rozhlasu ostudu.

Beru toto jako osobní selhání obou pánů. Jako důvod vidím, že v této tématice jsou osobně zainteresováni, a proto nezvládli své emoce, čehož následkem jsou zde uvedené negativní výsledky. Byl bych rád, kdyby se toto dále neopakovalo a kdyby se pánové Cibulka a Jagelka k tématu veřejně nevyjadřovali na vlnách ČRo, ale i jinde. 

Žádám o prošetření, zda zmínění pracovníci porušili Kodex Českého rozhlasu, jak je shora uvedeno a pokud Rada ČRo shledá porušení, potom bych  přivítal i jejich potrestání. 

Zároveň si dovoluji požádat o informování o výše zmíněných věcech.


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme Vám za podnět, jehož podstata se ve stížnostech posluchačů v poslední době objevuje celkem pravidelně.

V souvislosti s výroky moderátorů Aleše Cibulky a Michala Jagelky v pořadu CNN Prima News uvádíte, že mohlo dojít k porušení tří odstavců kodexu Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu celou záležitost pečlivě zkoumala a dospěla k názoru, že kodex porušen nebyl.

Zřejmě nejsložitější je posouzení 25.7, podle kterého "není přijatelné, aby se zaměstnanci vystupující v pořadech Českého rozhlasu prezentovali v jiných médiích způsobem, který by byl v Českém rozhlasu nepřípustný." Chtěli bychom upozornit, že jak Aleš Cibulka tak Michal Jagelka nejsou zaměstnanci Českého rozhlasu, ale jeho externími spolupracovníky. Podle výkladu pojmů kodexu je "pracovníkem Českého rozhlasu zaměstnanec Českého rozhlasu nebo externí spolupracovník, se kterým Český rozhlas sjednal příslušnou smlouvu obsahující ujednání o závaznosti Kodexu". Odstavec 25.7 ale hovoří výhradně o zaměstnancích.

Radě Českého rozhlasu v této souvislosti nepřísluší hodnotit názory či chování externích spolupracovníků v jiných médiích.

Pro Vaši informaci, radní Českého rozhlasu nedávno řešili podobný případ, a to vystupování moderátora regionálních stanic Českého rozhlasu Luboše Veselého. Ani u něj porušení zákonných norem neshledala.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Spustit audio