Stížnost posluchače ohledně užívání generického maskulina ve zpravodajství ČRo (srpen 2022)

24. srpen 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 8. 2022.

Stížnost

Dobrý den,

 Ve zpravodajství Českého rozhlasu, konkrétně stanice ČRo Plus dne 6.5. 2022 v 8:00 a znovu v 8:30 hod zazněla informace o obtížích rodičů samoživitelů se zajištěním finanční stability v období současného prudkého růstu cen. Ačkoli výraznou většinu (cca 90%, viz materiál Gender Studies v příloze) jednočlenných domácností tvoří matky - samoživitelky, a ačkoli v zájmu maximální korektnosti se v posledním desetiletí v médiích upouští od užívání generického maskulina v zájmu zdůraznění role žen ve společnosti, v tomto případě bylo generické maskulinum "samoživitel" ve zpravodajství opakovaně použito. Domnívám se, že s ohledem na výše popsané složení populace jednočlenných domácností, naplňuje užití generického maskulina v tomto případě definici pokusu o manipulaci posluchače, s cílem maskovat, že většinu těchto případů, tvoří ženy. Obávám se, že užití generického maskulina zde bylo nenáhodné, že mělo ideologický (feministický, progresivistický) motiv nadlepšit vnímání žen v rámci dané problematiky, a že tento zájem převážil nad posláním zpravodajství informovat posluchače věcně, objektivně, pravdivě o popisované skutečnosti. Proto žádám, aby způsob, jakým ČRo Plus o tomto tématu ve zpravodajství referoval, byl podroben přezkumu a nadále se upustilo od zavádějícího používání generického maskulina v situaci, kdy je vhodné v rámci předávání korektní informace ve  zpravodajství uvést, že jednočlenné domácností s dítětem tvoří příslušníci obou pohlaví, přičemž podíl mužských jednočlenných domácností je proti ženským marginální. Tedy použít slova "samoživitelky a samoživitelé",  případně "matky- samoživitelky a otcové samoživitelé " v uvedeném pořadí, tak jak to odpovídá reálnému podílu obou pohlaví.

Děkuji za vyrozumění, k jakým závěrům šetření vedlo, a jaká nápravná opatření pro budoucnost z něj byla směrem k podobě a formě zpravodajství vyvozena.

S pozdravem

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za Váš podnět. Radní Českého rozhlasu se jeho obsahem zabývali, požádali jsme rovněž o vyjádření zástupce vedení Českého rozhlasu. Vypracoval ho šéfredaktor stanice Český rozhlas Plus Petr Šabata a jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu se domnívá, že užívání generického maskulina ve vysílání Českého rozhlasu ničemu neodporuje a je gramaticky v pořádku. Podle našeho názoru nedošlo k porušení zákona o Českém rozhlasu ani jeho kodexu.

Věříme, že i nadále zůstanete posluchačem některé ze stanic Českého rozhlasu.

S přátelským pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

Český rozhlas Plus ve zpravodajské relaci v pátek 6. 5. v 8 hodin uvedl: „V Česku roste počet samoživitelů, kteří kvůli zdražování nezvládají platit svoje závazky. Podle dubnového průzkumu Asociace neúplných rodin mezi 500 rodiči jde zhruba o každého třetího. Tíživou situaci lidé řeší omezováním nákupů jídla, půjčkami, nebo taky rozprodáváním osobních věcí. Stále víc lidí se s prosbou o peněžitou nebo materiální pomoc obrací třeba na Klub svobodných matek, potvrzuje ředitelka Klubu Dana Pavlousková: „Samoživitelé potřebují finančně pomoc s těmi naprosto elementárními náklady, to znamená bydlení a potraviny. Od začátku roku už jsme na finanční pomoc vydali částku převyšující 3,3 milionu korun a měsíčně tak pomáháme asi stovce sólo rodičů.“

Považujeme tyto formulace za zpravodajsky přesné a věcné a gramaticky správné. Odmítáme rovněž spekulaci stěžovatele, že použití generického maskulina „samoživitelé“ byl ideologicky motivovaný pokus manipulovat posluchače.

Generické maskulinum, neboli také nepříznakové maskulinum se používá jako základní, právě nepříznakové označení dané skupiny. Zahrnuje tedy v sobě ženské i mužské nositele. Použito je v našem případě tedy správně, protože existují jak samoživitelky, tak samoživitelé. (Bylo by jistě možné použít i spojení „samoživitelky a samoživitelé“).

Proto také nepovažujeme za potřebné zavádět nápravná opatření směřující k formě zpravodajství, jichž se dovolává stěžovatel.

S pozdravem

Petr Šabata
šéfredaktor ČRo Plus

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio