Stížnost posluchače ohledně platby koncesionářského poplatku (leden 2022)

26. leden 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 1. 2022.

Text stížnosti

Vážená rado Českého rozhlasu

Obracím se na vás s prosbou o pozornost.

Hledám  zodpovědného zástupce Českého  rozhlasu, který by měl tu možnost jednat v duchu pravidla a pomoci postižené osobě nalezením způsobu navrácení finanční částky, kterou poplatník v minulosti z neznalosti pravidla zaplatil. Jde o to, že existuje člověk, poplatník koncesionářských poplatků za rozhlas a televizi, který nemohl sám vědět, že vaše instituce má pravidla o udělování vyjímky na platbu tohoto poplatku z důvodu nízkého příjmu osoby. Víte, ono se toto pravidlo příliš v programové nabídce veřejnoprávních stanic neinzeruje. Tato informace tedy opravdu může být sociálně slabšímu jedinci ukrytá a dostanou se k ní s pomocí až charitativní organizace. Tedy pozdě. A vzhledem  k okolnostem, že v příslušném pravidle o poplatcích vyloženě nestojí jasný zákaz zpětného posouzení oprávnění o možnosti neplacení, dovolujeme si vás požádat o kontakt.

Žádost již prošla příslušným oddělením, byla posouzená referentem podle zvyklostí a pravidel,

Vaše pravidla jsou nám známa, poplatník musí splňovat podmínku příjmu nižšího, než je 2.15 násobek životního minima konkrétně posuzované osoby. Žádost se podává na tiskopise na poštách. Platnost půl roku. Nyní nabídku referenta již nelze využít, neboť poplatník již pobírá sociální dávku (invalidní důchod) ve výši 2.16 násobku.

Předpokládáme, že tato věc se dá považovat jako vyjímečná, z toho důvodu také hledáme vyjímečné posouzení od vedoucí zodpovědné osoby a ochotu nalézt způsob, jakým by se dalo tomuto poplatníkovi ve věci pomoci. 

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za Váš podnět. O vyjádření jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu. Vypracovaly ho vedoucí oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků Radka Šimečková a vedoucí Oddělení evidence rozhlasových poplatků Kateřina Dlesková. Připojujeme k naší odpovědi.                                                      

Rada Českého rozhlasu lidsky chápe Vaši připomínku, nicméně Český rozhlas musí striktně postupovat dle v současnosti platných právních norem. V tomto ohledu souhlasí se zněním vyjádření výše zmíněných zaměstnankyň Českého rozhlasu.

Přesto doufáme, že i nadále zůstanete posluchačem některé ze stanic Českého rozhlasu.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážení,

níže zasíláme vyjádření Českého rozhlasu ke sdělení pana posluchače, které bylo doručeno Radě ČRo prostřednictvím e-mailu dne 9. 12. 2021. Pan posluchač žádá zpětného nahlášení změn pro možnost navrácení uhrazených plateb rozhlasového poplatku v průběhu období, ve kterém dle pana posluchače došlo ke splnění podmínek pro osvobození od placení rozhlasového poplatku.

Podmínky pro osvobození od placení rozhlasového poplatku z tzv. sociálních důvodů jsou ukotveny v § 4 odst. 2 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů (dále je „Zákon“). V Zákoně je stanoveno, že osvobození od placení rozhlasového poplatku může využít fyzická osoba:

  • jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima,
  • žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti, a to ve smyslu zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Účinky nově vzniklého nároku na osvobození jsou řešeny v § 4 odst. 3 Zákona a nastávají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatník oznámí čestným prohlášením provozovateli vysílání ze zákona, nebo jiné osobě, kterou provozovatel vysílání ze zákona určí, okolnosti odůvodňující osvobození; účinky tohoto osvobození končí posledním dnem měsíce, v němž zanikly okolnosti odůvodňující toto osvobození, nejpozději však uplynutím 6 kalendářních měsíců ode dne, kdy nastaly účinky nároku na osvobození.

Pokud krátce shrneme, využít možnosti institutu sociálního osvobození má každý poplatník, který splňuje výše uvedené podmínky pro osvobození, přičemž účinky takového osvobození nastávají vždy v následujícím kalendářním období, nikoli pak zpětně.

V konkrétním případě pana posluchače bohužel nebyly splněny výše uvedené zákonné náležitosti tak, aby byl Český Rozhlas oprávněn akceptovat osvobození od platby rozhlasového poplatku z tzv. sociálních důvodů.

Český rozhlas je povinen postupovat v souladu se Zákonem a dodržovat jeho ustanovení. Český rozhlas není oprávněn udělovat jakékoli zákonné výjimky, byť z lidského pohledu může být takový postup vnímán jako příliš striktní. Český rozhlas uplatňuje při výběru a vymáhání rozhlasových poplatků rovný přístup vůči poplatníkům, zejména nesmí žádného z poplatníků znevýhodnit oproti ostatním, pokud pro to nenastane důvod předvídaný zákonem, který však v tomto konkrétním případě nenastal.

S pozdravem                                                    

Ing. Radka Šimečková                                                                  
Vedoucí oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků     

Bc. Kateřina Dlesková
Vedoucí Oddělení evidence rozhlasových poplatků

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio