Stížnost posluchače ohledně komentáře A. Mitrofanova na stanici ČRo Plus dne 1. 4. 2022 (duben 2022)

27. duben 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 4. 2022.

Text stížnosti

Dobrý den,

tímto vás informuji o možném porušení zákona článkem "Alexandr Mitrofanov: Rusko se rozlomilo na dvě nestejné části" a možném porušení Kodexu ČRo.

Jde o tvrzení "největším problémem Ruska je, že je z více než 50 procent obydleno lůzou, polozvířaty, která nemyslí, nechápou, nezajímají se o nic, nemají svědomí. Je to dav, který nemá mozek".

Z lidského hlediska je to nechutné a propaganda ČRo Plus pod vedením šéfredaktora Petra Šabaty se úplně vymkla kontrole. O to je to horší, že jde o veřejnoprávní médium.

Podle právního výkladu, pokud je autor webu upozorněn na porušení zákona a odmítne smazat problematický článek, nese trestní odpovědnost i on.

Děkuji.

Trestní zákoník:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Kodex ČRo:
18.1 Český rozhlas se musí vyvarovat toho, aby v posluchačích vyvolával nebo utvrzoval představu, že si lidé náležející k určité rasové, národnostní, etnické nebo sociální skupině zaslouží pro tuto svoji skupinovou příslušnost jiné postavení ve společnosti než ostatní. Český rozhlas je povinen zdržet se stereotypů v popisování konkrétních skupin, respektive jejich příslušníků.


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za Váš podnět. Rada Českého rozhlasu v této souvislosti požádala o stanovisko zástupce Českého rozhlasu. Jeho znění přikládáme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu ho považuje za dostatečné.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Rada Českého rozhlasu postoupila Českému rozhlasu k vyjádření stížnost posluchače, jejímž předmětem je příspěvek Alexandra Mitrofanova odvysílaný na ČRo Plus v pořadu Názory a argumenty dne 1. 4. 2022 s názvem: „Alexandr Mitrofanov: Rusko se rozlomilo na dvě nestejné části“. Předmětem stížnosti jsou výroky A. Mitrofanova ve znění:

  • „Rusko je z více než 50 procent obydleno lůzou, polozvířaty, která nemyslí, nechápou, nezajímají se o nic, nemají svědomí. Je to dav, který nemá mozek.“

  • „Rusové žijící na území Ruska vraždí dnes ukrajinské ženy a děti, ničí jejich domovy buď přímo, nebo zprostředkovaně nadšeným souhlasem s válkou svého führera.“

S poukazem na skutečnost, že se může jednat o trestný čin dle § 355 trestního zákoníku - Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob – pak žádá stěžovatel o zjednání nápravy a dále o zveřejnění omluvy.

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že věty zazněly v publicistickém příspěvku, jehož předmětem je subjektivní komentář k aktuálnímu dění na Ukrajině, a výroky je třeba chápat v kontextu celého příspěvku a aktuálních událostí. V případě prvního výroku pak A. Mitrofanov citoval gruzínského režiséra Otara Ioselianiho a po citaci tohoto výroku uvádí, že se jedná o šokující výrok. Doplňuje rovněž kontext: Gruzínec Ioseliani za svou zemi stále považuje i Rusko, v citovaném rozhovoru se vyznal z lásky k ruskému jazyku a k lidem, kteří v Rusku žili a vždy zůstali lidmi. Právě tyto lidi ale Putinův režim důsledně ničil. Citovaný výrok není tedy kritikou národa nebo rasy, ale politického režimu.

Autorem druhého výroku je pak již přímo A. Mitrofanov.

Český rozhlas se neztotožňuje s hodnocením stěžovatele v tom smyslu, že se jedná o výroky, které mohou naplnit skutkovou podstatu trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, a je přesvědčen, že oba výroky jsou proneseny v mezích základního lidského práva na svobodu projevu. V tomto případě je nutné brát v úvahu i kontext (ve smyslu aktuálních událostí), v jakém byly výroky proneseny. Dovolujeme si připomenout, že v důsledku porušování mezinárodního válečného práva a ve světle zpráv o vraždění civilistů na Ukrajině pak dne 7. 4. 2022 Valné shromáždění OSN schválilo přerušení ruského členství v Radě OSN pro lidská práva (UNHRC), 41 členských států Mezinárodního trestního soudu podalo podnět k zahájení šetření potenciálních válečných zločinů páchaných na území Ukrajiny Ruskem a Mezinárodní trestní soud 3. března zahájil vyšetřování. Toto jsou objektivní skutečnosti, v jejichž světle vnímá Český rozhlas předmětné výroky jako výroky pronesené v mezích práva na svobodu projevu a dle jeho názoru nejsou těmito výroky porušeny normy práva trestního a neodůvodňují zjednání nápravy ze strany Českého rozhlasu ani zveřejnění jakékoliv omluvy.

Zpravodajství ČRo
Oddělení právních služeb ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio