Stížnost posluchače ohledně článku na webu iRozhlas.cz z 22. 3. 2023 (červen 2023)

28. červen 2023

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 6. 2023.

Stížnost posluchače

Dne 22. března na webu iRozhlas.cz vyšel článek autorky Anny Košlerové "České zákony o kastraci trans osob jsou evropskou anomálií. Ministerstva jsou připravená jednat", který pojednává o problematice zákonné úpravy tzv. změny pohlaví. Článek vyznívá jako jednoznačná propaganda, která z neznámých důvodů vystupuje proti současné právní úpravě, kdy tzv. změna pohlaví je podmíněna kastrací. Spíše vypadá jako materiál lobbistického spolu Transparent, který je v textu hojně citován. V textu vůbec nezaznívá názor četných kritiků chystané změny. Tím došlo k porušení kodexu českého rozhlasu, konkrétně článek 6.1 "Český rozhlas poskytuje posluchačům informace důležité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů." a článek 6.3. "Publicistické pořady také dávají aktérům událostí příležitost vyjádřit argumenty, jimiž zdůvodňují své postoje.", článku 6.13 "Redaktoři Českého rozhlasu si musí při vystupování ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech s výjimkou komentárů počínat tak, aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují" a dále k porušení článku 7.2. "Český rozhlas dbá zásad vyváženosti zejména tak, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory. (samozřejmě vztahuji dané články i na internetový obsahu rozhlasu). Žádám tímto o vyvození odpovědnosti a následků pro pracovníky Českého rozhlasu, které toto porušení kodexu ČRo dopustily a ke zjednání nápravy. Děkuji.


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

Rada Českého rozhlasu Vám děkuje za Váš podnět, kterým se detailně zabývala. O reakci jsme požádali i zástupce vedení Českého rozhlasu, jejíž znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu se s vyjádřením ředitele Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana a šéfredaktora iRozhlas z velké míry ztotožňuje.

Nicméně je realitou, že ve výše uvedeném článku z 22. března 2023 pod titulkem „České zákony o kastraci trans osob jsou evropskou anomálií. Ministerstva jsou připravená jednat“ redakce dala prostor pouze osobám či institucím, které mají na danou problematiku stejný názor. Zcela opominula postoje odborníků či politiků majících postoj opačný, přestože jich může být menšina. Přitom se jedná o téma, které prochází celospolečenskou diskuzí a pravděpodobně směřuje k legislativní úpravě.

Vyzýváme tímto vedení Českého rozhlasu, aby více dbalo na dodržování elementárních zásad novinářské práce, především pak vyváženosti ve zpravodajství a publicistice.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Ve stížnosti adresované Radě ČRo pisatel uvádí, že 22. 3. 2023 uveřejněním textu „České zákony o kastraci trans osob jsou evropskou anomálií. Ministerstva jsou připravená jednat“ došlo k Porušení kodexu Českého rozhlasu, konkrétně „… článek 6.1 ‚Český rozhlas poskytuje posluchačům informace důležité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů.‘ a článek 6.3. ‚Publicistické pořady také dávají aktérům událostí příležitost vyjádřit argumenty, jimiž zdůvodňují své postoje‘, článku 6.13 ‚Redaktoři Českého rozhlasu si musí při vystupování ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech s výjimkou komentárů počínat tak, aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují‘ a dále k porušení článku 7.2. ‚Český rozhlas dbá zásad vyváženosti zejména tak, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory‘.

Stížnost jsme řádně prostudovali a vyhodnotili ji jako neopodstatněnou.

  1. Podnět k otevření tématu dala evropská komisařka pro lidská práva Dunja Mijatovićová, která na problém kastrace trans lidí v Česku upozornila během rozhovoru 27. 2. 2023 (více zde: https://irozhl.as/kfY). Z rozhovoru mimo jiné vyplývá, že kastrace trans lidí není v souladu s lidskými právy, jak již poukázal například Evropský soud pro lidská práva.
  2. Po rozhovoru se autorka začala výtkou směřovanou k české legislativě zabývat obšírněji, a proto oslovila organizaci TransParent - změně legislativy se dlouhodobě věnuje. Co je však důležité, je fakt, že organizace Transparent spolupracovala s ministerstvem spravedlnosti a vládní zmocněnkyní pro lidská práva na změně zákona.
  3. Kromě citací Viktora Heumanna, předsedy spolku Transparent, je v textu citován také člověk, kterého se současná legislativa dotýká, a psycholog, který s trans lidmi pracuje.
  4. V textu jsou citovaná také stanoviska tří rezortů – ministerstva zdravotnictví, spravedlnosti a vnitra.
  5. Text se zabýval nesouladem české, evropské a lidskoprávní legislativy a na konkrétním případě se snažil ukázat, v čem rozpor popsaný výše zasahuje do života trans lidí.
  6. V době, kdy autorka text připravovala, už měla informace o konání tiskové konference (30. 3. 2023), na které byl návrh nové legislativy představen a na které mimo jiné zaznělo: „Věřím, že se staneme součástí světa, kde se povinná sterilizace při změně pohlaví nepožaduje. Jsem přesvědčen, že Česká republika patří a připojí se k výrazné většině států Evropy, které umožňují úřední změnu pohlaví bez této podmínky.“ Jde o citát náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka. Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková zase upozornila na kritiku mezinárodních institucí: „Evropský soud pro lidská práva i Výbor OSN pro lidská práva a mučení podmínku kastrace při změně pohlaví jednoznačně odmítají. Výbor OSN ji dokonce posuzuje jako mučení a nelidské zacházení, které musí skončit.“ (více zde: https://irozhl.as/kEG)
  7. Nemyslíme si, že by text založený na popsání aktuálního stavu a legislativních východisek, která vznikají na dotčených ministerstvech, mohl být vnímaný jako „jednoznačná propaganda“. Odmítáme také to, že by šlo o „materiál lobbistického spolku Transparent“, který byl osloven pouze ze shora uvedených důvodů.
  8. Na závěr bychom připojili odkazy na články Kodexu Českého rozhlasu -  článek 2.4: „Český rozhlas usiluje o to, aby maximum posluchačů našlo v rozhlasovém vysílání témata, která je zajímají. Z celku svého programu nevylučuje žádnou skupinu obyvatel nebo téma takové skupině vlastní. Současně však ve své programové skladbě klade i důraz na čas pro menšinové žánry a témata, která ostatní provozovatelé rozhlasového vysílání v České republice ve svém programu nenabízejí buď vůbec, anebo jen v omezené míře. Proto je povinen se věnovat také tématům a žánrům přihlížejícím k potřebám a zájmům seniorů, nemocných či zdravotně postižených, lidí v obtížné sociální situaci, mladých rodin, národnostních či etnických menšin a dalších menšinových skupin žijících na území České republiky.“

Článek 6.3: „… Publicistické pořady Českého rozhlasu nabízejí především kritickou reflexi reality, musí zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků. Publicistické pořady také dávají aktérům událostí příležitost vyjádřit argumenty, jimiž zdůvodňují své postoje. Při sledování vývoje demokratické společnosti je nezbytné uvádět investigativní publicistické pořady věnující se závažnému porušování zákona, korupci a ochraně práv a zájmů obyvatel. Publicistické pořady se také zabývají problematikou životního prostředí, etnických menšin, zdravotně postižených nebo jiných skupin, jakými jsou například senioři, lidé v obtížné sociální situaci nebo spotřebitelé. Spektrum zmíněných pořadů vychází z aktuálních potřeb společnosti, zjišťovaných například prostřednictvím sociodemografických výzkumů renomovaných institucí.“

Ondřej Suchan
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

Martin Samek
šéfredaktor iRozhlas

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio