Stížnost posluchače O. Černého ke komentáři M. Ševčíkové o D. Hermanovi (květen 2015)

27. květen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 5. 2015

Text stížnosti

Dobrý den,

důvodem stížnosti je, že generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan nezajistil ve vysílání instituce, kterou řídí, porušování Kodexu Českého rozhlasu v záležitosti střetu zájmů.

Předmětem stížnosti je komentář redaktorky Markéty Ševčíkové, odvysílaný dne 7.2.2015 v pořadu Názory a argumenty na stanici ČRo Plus.

Paní Markéta Ševčíková působila jako mluvčí resortu kultury v době, kdy jej vedla ministryně Alena Hanáková (Starostové a nezávislí, v koaliční vládě ODS, TOP 09 a VV/LIDEM nominována TOP 09). Ve svém příspěvku kritizujícím práci stávajícího ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) z konkurenční strany se tak ocitá ve střetu zájmů. ČRo navíc nikde tuto afinitu paní Markéty Ševčíkové neuvádí.

Porušení článků Kodexu ČRo:

25.1 Střet zájmů pracovníků Českého rozhlasu je nepřípustný. Osoby pracující pro Český rozhlas musí vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval vysílání nebo nevysílání určitých sdělení či pořadů. Každý, kdo by se mohl vystavit pochybám o střetu zájmů v určité otázce, je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému a vyčkat jeho rozhodnutí. Generální ředitel v případě své osoby o takové skutečnosti informuje Radu Českého rozhlasu a vyčká jejího doporučení. Střet zájmů nastává již tehdy, jestliže mohou vyvstat pochybnosti o nestrannosti nebo předpojatosti osoby podílející se na přípravě obsahu pořadu, lhostejno zda mezi posluchači či subjekty, o kterých jsou získávány informace. Pochyby o nestrannosti nebo předpojatosti vznikají zejména, když určitá osoba je nebo byla se subjektem, o němž má být informováno, spojena rodinným, přátelským, pracovním, členským, smluvním nebo konfliktním poměrem, případně od takového subjektu přijímá nebo přijímala určité výhody či požitky nebo se jinak účastnila na jeho činnosti. Uvedené spojení nastane také tehdy, jestliže se může týkat bezprostředního lidského okruhu člověka podílejícího se na přípravě pořadu (například rodinní příslušníci, životní partner, popř. nejbližší přátelé). Za střet zájmů není považováno vystupování pracovníka Českého rozhlasu v postavení občana nebo spotřebitele, jestliže se takto učiněné jednání nevymyká obvyklosti.

6.14 Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Český rozhlas nezbavuje povinnosti zařazovat do vysílání zpravodajských a publicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, jimiž má být hodnocení odůvodněno. Tato povinnost však nebrání zprostředkovat posluchačům hodnotící soudy aktérů událostí. V takovém případě Český rozhlas ponechá na posluchači, aby si učinil vlastní názor, zda aktéři události předkládají hodnotící soudy čestně.

e) Poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace, komentáře a analýzy

Přepis textu k nalezení např. zde:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Marketa-Sevcikova-Co-ma-spolecneho-Daniel-Herman-se-sv-Janem-Zlatoustym-360901

S pozdravem

Ondřej Černý

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Černý,


jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 19. března 2015.
Rada Českého rozhlasu Vám dává do značné míry za pravdu ‒ v dané věci došlo ke zjevnému porušení čl. 25. 1 Kodexu Českého rozhlasu (střet zájmů). Ve vztahu k dalším dvěma ustanovením Kodexu, na které odkazujete, to pokládáme za hraniční případ, tj. vzbuzující pochybnosti o kvalitě onoho publicistického textu a zejména o úrovni editoriálních procesů v ČRo.
K Vašemu podnětu z 2. 3. 2015 si Rada ČRo vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu. Rada ČRo toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi 27. 5. 2015. Text připojujeme v příloze.
Rada ČRo oceňuje, že se jedná o pokus o důkladné vyjádření, čímž se tento text pozitivně odlišuje od řady jiných stanovisek, které Rada ČRo od vedení ČRo dostává.
Nicméně oproti tvrzení nám. Mgr. Zavorala zlehčujícímu odpovědnost generálního ředitele ČRo podtrhujeme, že za porušení Kodexu ČRo je vůči Radě ČRo odpovědný právě generální ředitel ČRo.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

1. Stížnost Ondřeje Černého
Stížnost na generálního ředitele Petera Duhana ze strany Ondřeje Černého ze dne 19. března
2015:
Důvodem stížnosti je podle Ondřeje Černého to, že generální ředitel Českého rozhlasu Peter
Duhan nezajistil ve vysílání instituce, kterou řídí, porušování Kodexu Českého rozhlasu v
záležitosti střetu zájmů.
Předmětem stížnosti je komentář redaktorky Markéty Ševčíkové, odvysílaný dne 7.2.2015 v
pořadu Názory a argumenty na stanici ČRo Plus. Paní Markéta Ševčíková působila jako
mluvčí resortu kultury v době, kdy jej vedla ministryně Alena Hanáková (Starostové a
nezávislí, v koaliční vládě ODS, TOP 09 a VV/LIDEM nominována TOP 09). Ve svém
příspěvku kritizujícím práci stávajícího ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) z
konkurenční strany se tak ocitá ve střetu zájmů. ČRo navíc nikde tuto afinitu paní Markéty
Ševčíkové neuvádí.
Podle stížnosti Ondřeje Černého došlo odvysíláním výše uvedeného pořadu k porušení článků
25.1 a 6.14 Kodexu ČRo a k porušení písm. e) Preambule Kodexu.

2. Fakta
a) Příslušný fejeton
Dne 7. února 2015 byl na stanici ČRo Plus v rámci pořadu Názory a argumenty odvysílán
fejeton Markéty Ševčíkové o paralelách mužů sv. Jana Zlatoústého a Daniela Hermana,
ministra kultury ČR. Ve fejetonu reagovala na tiskovou konferenci Daniela Hermana.
Doslovný textový přepis komentáře Markéty Ševčíkové zde. Zvukový stream příslušného
pořadu zde, příslušný komentář začíná v 39:30.
Autorkou fejetonu je Markéta Ševčíková na základě smlouvy o dílo a licenční smlouvy.
Editorem vydání pořadu Názory a argumenty 7. 2. 2015 byl Alexander Tolčinský,
zaměstnanec ČRo. Editorem programové řady Názory a argumenty je Radko Kubičko.
Markéta Ševčíková o tom, že by mohly vyvstat pochyby o střetu zájmů, své nadřízené
neinformovala. Editor uvedeného pořadu Alexander Tolčinský tento komentář schválil a
nechal odvysílat. Editor programové řady Názory a argumenty Radko Kubičko střet zájmů ani
ex post nijak neřešil.

b) Smluvní vztah Markéty Ševčíkové k ČRo a její předchozí působení na MK ČR
Markéta Ševčíková se od ledna 2014 vrátila do ČRo jako externistka, která pracuje pro ČRo
na základě smluv o dílo a licenční smlouvy. Předmětem příslušné smlouvy je vytváření
zpravodajských nebo zpravodajsko-publicistických reportérských příspěvků pro vysílání ČRo,
zejména vytvoření původních autorských textů, včetně podkladů a přípravy a vytvoření
finální podoby textové autorské části příspěvků a následné provedení vytvořeného díla do
vysílání moderátorskými výkony. Součástí smlouvy je závazek autora postupovat v souladu
se zákonem o Českém rozhlasu a Kodexem ČRo. Autor podpisem příslušné smlouvy stvrzuje,
že se s danými předpisy seznámil.
V době, kdy byla ve vládě Petra Nečase ministryní kultury Alena Hanáková za TOP 09 (20.
prosince 2011-10. července 2013), působila Markéta Ševčíková na Ministerstvu kultury ČR
v pozici ředitelky kabinetu ministryně a jako tisková mluvčí.
Před odchodem na MK pracovala od roku 1998 v Českém rozhlasu. Profil Markéty Ševčíkové
včetně informace o jejím působen na MK je uveden na webu ČRo zde.

c) Příslušná ustanovení Kodexu
Podle čl. 25.1 Kodexu ČRo „...Střet zájmů nastává již tehdy, jestliže mohou vyvstat
pochybnosti o nestrannosti nebo předpojatosti osoby podílející se na přípravě obsahu
pořadu... Pochyby o nestrannosti nebo předpojatosti vznikají zejména, když určitá osoba je
nebo byla se subjektem, o němž má být informováno, spojena ...pracovním,
smluvním...poměrem, případně od takového subjektu přijímá nebo přijímala určité požitky
nebo se jinak účastnila jeho činnosti...“. Podle Kodexu je střet zájmů pracovníků ČRo
nepřípustný. Podle zákona o ČRo je porušení Kodexu kvalifikováno jako porušení pracovní
kázně podle zákoníku práce.
Dále podle Kodexu „každý, kdo by se mohl vystavit pochybám o střetu zájmů v určité otázce,
je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému a vyčkat jeho rozhodnutí“.
Dále podle čl. 6.14 Kodexu je „hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy
podrobitelný důkazu pravdy. To však Český rozhlas nezbavuje povinnosti zařazovat do
vysílání zpravodajských a publicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou
prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, jimiž má být hodnocení odůvodněno“.
Dále podle Preambule Kodexu, písm. e): „V souladu s posláním a vymezením rozhlasového
vysílání jako služby veřejnosti, jak ji definovaly státy Rady Evropy a Evropské unie, Český
rozhlas především e) Poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace, komentáře a
analýzy.“
Dále dle čl. 5.6 Kodexu 5.6 „Kodex musí zachovávat všichni tvůrci, kteří pracují pro Český
rozhlas jako zaměstnanci nebo externí spolupracovníci.“

d) Reakce ČRo
S externistkou Markétou Ševčíkovou pro vytváření původních zpravodajských a
zpravodajsko-publicistických reportérských příspěvků v pořadu Názory a argumenty Český
rozhlas ukončil spolupráci. Editor uvedeného pořadu Alexander Tolčinský a editor
programové řady Názory a argumenty Radko Kubičko byli potrestáni srážkou variabilní části
mzdy a budou písemně upozorněni na porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
vztahujících se k jimi vykonávané práci.

3. Vyjádření ČRo
a) ad čl. 25.1 Kodexu
V uvedeném komentáři Markéty Ševčíkové v pořadu Názory a argumenty 7. února 2015 šlo o
publicistický pořad v žánru fejetonu, pro který je typická kritická reflexe reality a vyjadřování
názorů, postojů a pocitů. Působení Markéty Ševčík ové na Ministerstvu kultury skončilo před
18 měsíci. Nezastávala zde žádnou politickou funkci, ale zastávala pozici úředníka, byť
v principu vyžadující těsnou spolupráci s tehdejší ministryní kultury Alenou Hanákovou.
Autorka ve fejetonu komentuje klady i zápory působení Daniela Hermana v pozici ministra
kultury.
Nicméně podle názoru ČRo odvysíláním komentáře došlo k porušení čl. 25.1 Kodexu v tom
smyslu, že mohly vyvstat pochybnosti o nestrannosti nebo předpojatosti Markéty Ševčíkové,
protože byla se subjektem, o kterém informovala, tj. s Ministerstvem kultury spojena v letech
2012-13 pracovním poměrem a účastnila se jeho činnosti.
K porušení tohoto článku Kodexu došlo také v ustanovení, podle kterého Markéta Ševčíková
nesplnila svoji povinnost oznámit svému nadřízenému, že může být vystavena pochybám o
střetu zájmů.
Za toto porušení Kodexu nesou plnou odpovědnost Markéta Ševčíková jako autorka
uvedeného komentáře, který připravila na základě platné smlouvy, v níž se zavázala
k dodržování Kodexu ČRo, Alexander Tolčinský jako editor uvedeného pořadu a Radko
Kubičko jako editor programové řady Názory a argumenty, oba zaměstnanci ČRo odpovědní
na uvedených pozicích za dodržování Kodexu ČRo. Český rozhlas tyto osoby za toto porušení
Kodexu adekvátním způsobem sankcionoval - srážkou variabilní části mzdy a písemným
upozorněním na porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jimi
vykonávané práci.
Z výše uvedeného ovšem nelze dovodit, že by se porušení Kodexu ČRo dopustil přímo
generální ředitel, neboť v souladu se svými kompetencemi statutárního orgánu z porušení
Kodexu ČRo vyvodil adekvátní důsledky a sankce.

b) ad čl. 6.14 Kodexu
Markéta Ševčíková ve svém komentáři vycházela z tiskové konference ministra kultury
Daniela Hermana.
Názory a argumenty je publicistický pořad, pro který jsou typické hodnotící komentáře, které
nejsou ze své povahy podrobitelné důkazu pravdy. Podle judikátu Nejvyššího správního
soudu čj. 7 As 23/2010-73 „Veřejnoprávní média masové komunikace vytvářejí svojí existencí
strukturovaný a co možná nejvíce pluralitní prostor pro vyjadřování názorů Jejich úlohou
není poskytovat sterilní informace, nýbrž odrážet realitu včetně v ní obsažených kontroverzí,
nejednoznačnosti, vrstevnatostí a emocionality. U publicistických pořadů nelze zásadu
objektivity a vyváženosti vykládat jako příkaz, aby v nich zaznívaly toliko bezbarvé,
opatrnické a hyperkorektní názory, aby ve svém celku vytvářely pestrou a z hlediska
názorového spektra společnosti reprezentativní kombinaci, podporující co nejširší a
nejotevřenější diskusi o společensky relevantních tématech.“
K porušení čl. 6.14 Kodexu podle názoru ČRo nedošlo.

c) ad Preambule písm. e) Kodexu

Střet zájmů, jak je definovaný v čl. 25.1, kdy i pochyby o nestrannosti a předpojatosti jsou
považované za střet zájmů, ještě bez dalšího neznamená, že odvysíláním fejetonu došlo
k porušení povinnosti ČRo poskytovat nestranný a nezávislý komentář. ČRo při
vyhodnocování stížnosti neshledal, že by komentář vznikl ve prospěch nějakého subjektu,
závisle na třetím subjektu tak, aby výslovně stranil takovému subjektu. Markéta Ševčíková ve
svém příspěvku komentuje klady i zápory působení Daniela Hermana v pozici ministra
kultury. Exministryně Hanáková se nadále neangažuje v celostátní politice (jako
místostarostka města Vizovice zůstává jen řadovým členem celostátního výboru STAN, není
poslankyní ani senátorkou), nevystupuje nijak aktivně proti aktuálnímu vedení Ministerstva
kultury.
K porušení Preambule písm. e) Kodexu podle názoru ČRo nedošlo.

René Zavoral
náměstek GŘ pro program a vysílání

autor: kob
Spustit audio