Stížnost posluchače M. Wenzela na úroveň facebookových stránek Radiožurnálu a na jednání zaměstnanců ČRo vůči stěžovateli (květen 2015)

27. květen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 5. 2015

Text původní stížnosti

Dobrý den,

prosím o projednání neshody mezi mým názorem a stanoviskem redakce ČR1-RŽ zastoupené
panem ESS Miloslavem Hamříkem a nepřímo (na vědomí bez odezvy) šéfredaktorem panem
Janem Pokorným st. a dalším ESS panem Matějem Pálkou - v režimu "na vědomí".

Věc:
Moje upozornění, že na FB pod patronací pánů ESS z redakce ČR1-RŽ je běžně trpěna
dehonestace nejen prostých občanů, ale i našich vrcholných státních činitelů, našeho pana
prezidenta nevyjímaje a to jejich ztotožňováním se zástupci živočišné říše (ev. jejich tělesných částí),
které jsou veřejností bez výjimky vnímány více než hanlivě. (Osobní poznámka: "Pak se divte, že je
v naší vlasti taková kultura projevu a neúcta nejen k osobnostem představujících náš stát ve světě.)

Konkrétně:
V tématu věnovaném rozhovoru s panem euro-poslancem PhDr. Miloslavem Ransdorfem, CSc.
a následné naší komunikace na FB s představitelem redakce ČR1-RŽ.
Dehonestace další osoby mnou výše uvedené - stačí se zanořit na kterýkoliv příspěvek s hlavním motivem:
"Prezident ČR pan Ing. Miloš Zeman. V průběžném a hlavně konečném výsledku nechutné, pod lidskou důstojnost
a pro mě nepochopitelné přímo na oficiálních stránkách VPSP (veřejně právní sdělovací prostředek).

Obdobná situace - názorový souběh:
Reakce, tedy nejen Rady ČRo, na překlad názvu nejmenované ruské skupiny via pana prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana
a následná, pro mě nepochopitelná, kalvárie se štvavým, rétoricky modulovaným podtextem, a zaštiťováním se
"Etickým kodexem novináře" s nepochopitelným výsledkem: "Eliminování pořadu "Hovory z Lán" na ČRo" - tedy VPSP.

Prosba:
Prosím o stanovisko Rady ČRo. Znovu uvádím - stanovisko Rady ČRo. Názory pana šéfredaktora, budu-li je požadovat,
sám si je od něj vyžádám - tudíž je po Vás nechci, ani omylem - a jak jsem Vám již dal vědět výše, tak jsou známé.

Děkuji za projednání a odpověď.
Přeji pěkný den,

Ing. Milan Wenzel

Emailová komunikace s Janem Pokorným

Reklamace odpovědi pana šéfredaktora Jana Pokorného st.

Prvotní adresát: Rada ČRo.
Na vědomí: Radiožurnál - oficiální e-mailová adresa - patrně někomu, kdo je nadřízený panu J. Pokornému st.

Dobrý den,

s patřičným časovým odstupem si dovoluji reklamovat odpověď pana šéfredaktora Jana Pokorného st. ( dále jen ŠR)
a to přímo Radě ČRo, neb běžný služební postup je, jak možno zříti, neprůchodný - dochází k nekompromisnímu vytrhávání
jednotlivostí z textu a celý postup komunikace zcela jasně koresponduje se snahou zbavit se "nepohodlného" (patrně toliko
dle názoru některých ze zaměstnanců ČRo) posluchače-dopisovatel.

Rámcové a obecné zdůvodnění:

1) Pan ŠR, jak jsem ve své žádosti již předeslal, znovu postupoval stylem "vytržení jednoho bodu žádosti - cca podání informace
výhradně ve prospěch ČRo" a neodpověděl komplexně na položené dotazy či sdělené rozporné názory - není tedy ani divu,
že jeho podřízení (ESS) konají stejným způsobem a tím vyvolávají oboustranné názorové třenice, prodlužují komunikaci
(viz právě mnou sepisovaná reklamace) a znepřehledňují reakce na skutečně podaný námět atd. atd. - možno vyčíst
z přiložených textů a o odpovědi pana ŠR bez jakýchkoliv pochyb.

2) Znovu musím konstatovat, že pan ŠR neuznává ani základní uzance v běžné komunikaci se svými posluchači -
odpovědět na dotaz. Závěr - znovu musím zatěžovat ty samé pracovníky a navíc i ty, kteří by měli rychle zjednat nápravu
tohoto tristního stavu. Kdybych já ve své dřívější pracovní praxi trpěl něco podobného, tak mě zaměstnavatel na hodinu vyhodí.
(Každý opravdový "šéf" ví, že když řádně nepracují jeho podřízení, musí makat on sám - patrně v ČRo tato zásada neplatí).

3) Znovu a důrazně žádám jasné vysvětlení, proč byla dopuštěna na fb dehonestace mé osoby, proč byl zaveden přispěvatel
Michalek Rejam - viz níže popsaná skutečnost a - s dnešním doplněním - tento jedinec, jako kdyby proutkem švihl, jak zcela
zázračně vznikl cca v polovině února 2015, tak 13.3.2015 zanikl s dotazem: "...zda jsem byl odstřižen...". Na náhody nevěřím,
konspiracím nefandím, ale tu a tam jsem schopen vyhodnotit taktická opatření na likvidaci nepříjemného "rejpala".

4) Jak je možné, že VPSP může zcela bez mrknutí oka dopustit srovnávání našich čelních představitelů (o dalších jedincích
na zcela bezvýznamnějších postech ani nemluvě - viz třeba na moji adresu) s živočichy, jejichž reputace je zcela
evidentně symbolem dehonestace?

Obecné teze.

Nehodlám zde donekonečna připomínat jedno a totéž - je to minimálně pod moji důstojnost.
Proto žádám Radu ČRo a potažmo i odpovědné pracovníky ČRo o přijetí takových opatření, aby bylo s posluchačem,
koncesionářem a pravidelným přispěvatelem jednáno tak, jak velí uzance ve slušné společnosti v době 21. století (znovu
doplňuji - je-li podána 100% odpověď či 100% vyjasnění sporných bodů, není nutno si toto nesčíslněkrát vynucovat a to se
zcela běžnými důsledky - kde použití slušného slova nezmůže dosíci žádaného, je nutno přitvrdit a tím vyburcovat dotyčné
jedince k bohulibé činnosti - názorný příklad: redaktorky H.Shánělová, V.Sedláčková, H.Šulcová, K. Koubová ..... a jejich kreace
s význačnými představiteli státu, kultury, průmyslu a všeho ostatního - nevíte-li o čem hovořím, i ony žádají 100% odpověď na své
dotazy.... A jejich nadřízený a jejich kolegové - ne a ne se od nich poučit (i když i já jejich neurvalou činnost výrazně kritizuji)
.... že bych se snad mýlil????).

Závěr: Nikoli souhrnná náhrada důvodů reklamace - podstata reklamované problematiky by neměla být nerozpoznatelná.

Požaduji:

Mimo výše, níže a v přílohách dříve uvedené ..... není problém dohledat...
100% zdůvodnění mé likvidace na fb - tedy nikoli alias selhání řadového pracovníka, který duševně neunesl trvalou časovou
zátěž při četbě mých příspěvků, trvalé problémy s porozuměním psaného textu a tudíž i vyhodnocením podstaty příspěvků -
tím pádem i zmatečných a absolutně neadekvátních odpovědí a vyvozovaných závěrů...až po moji likvidaci.
Termín, dokdy budou navráceny moje příspěvky na fb a reakce na ně - budou-li některé vyhodnoceny jako "nepřípustné"
pro zveřejnění na FB - prosím, nechť jsou odstraněny. Najdete-li nějaké, budu rád, když mě s nimi seznámíte, abych
se jich mohl napříště vyvarovat.
Od kdy mohu počítat se znovu-zpřístupněním své osoby na fb a současně i vymýcením štvavých útoků na svou osobou
- viz "podivný", "velmi dobře informovaný", časově vždy v kontextu atd. atd. alias instalovaný Michalek Rejam ?

Předem děkuji za odpověď a to se zcela jasným vědomím, že v případě kvalitní práce v textu uvedených jedinců
by k této reklamaci vůbec nedošlo - bohužel, je to tak.. a proč asi, že? Zdůrazňuji: "Posluchač je zákazník!!" a ne jinak.

Dovoluji si popřát pěkný den,
Ing. Milan Wenzel

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 1. března a 19. března 2015.

Bohužel neuvádíte příklady dehonestace některých politiků na facebookových stránkách ČRo - Radiožurnál, na kterou si stěžujete. Případně nám je prosím zašlete, nejlépe s kopií příslušných textů coby důkazu, jistě lze použít tzv. print screen ‒ předem Vám děkujeme.

Každopádně se budeme vedení ČRo ptát na to, jak ČRo přistupuje ke správě svých fcb. stránek právě s ohledem na výskyt urážek atp.

K Vašemu vlastnímu problému se správci fcb. stránky RŽ si Rada ČRo vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Jan Pokorný, šéfredaktor stanice ČRo Radiožurnál. Rada ČRo toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi 27. 5. 2015. Text připojujeme v příloze. Pokud je v tom vyjádření nějaká faktická nepřesnost atp., dejte nám prosím vědět ‒ nejlépe ovšem opět s kopií příslušných textů coby důkazem, za vhodný způsob pokládáme využití tzv. print screenu.

Vedení ČRo jsme sdělili, že pokládáme za problematické, aby byly vymazány všechny starší příspěvky někoho, komu správci fcb. stránky odebrali přístup (jak uvádíte ohledně svého případu ‒ že tam poté zůstaly reakce na Vaše příspěvky). Apelovali jsme také na to, aby jednání zaměstnanců ČRo ve fcb. prostoru bylo korektní a měřilo všem „stejným metrem“.

Rada Českého rozhlasu ovšem nemá žádné výkonné pravomoci k tomu, aby zasahovalo do administrování facebookových stránek ČRo.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

autor: kob
Spustit audio