Stížnost posluchače M. Hradeckého ohledně zveřejněné fotografie moderátora L. X. Veselého (září 2020)

30. září 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 9. 2020.

Text stížnosti

Vážení členové Rady ČRo,

s velkým znepokojením sleduji veřejné vyjadřování Vašeho redaktora, pana Lubomíra Veselého, který tím posouvá pomyslnou laťku slušnosti (jíž byl Český rozhlas dlouhé roky pověstný) do ještě nedávno zcela nemyslitelných mezí. Domnívám se, že člověk, který kromě svých rozhovorů na vlnách rozhlasu se stal i členem Rady ČT, by měl být vzorem nejen co se týká vyjadřování v rámci vysílání, ale i chování v rámci osobního života. Rozhodl se být veřejnou osobností, tedy i jeho aktivity mimo vysílání nelze vždy považovat za zcela soukromé. Tomu by měla odpovídat i jeho veřejná vyjádření, kterými obhajuje své chování, jednání, moderování. Žádám tímto Radu, aby panu Veselému, který zjevně nechápe dosah svého chování, vysvětlila, že je jistý rozdíl mezi osobou redaktora neobjektivní internetové TV a veřejnoprávního rozhlasu (možno např. s přihlédnutím ke Kodexu ČRo). Zejména pak to, že by měl více kontrolovat své chování a vyjadřování, v neposlední řadě pak působit více objektivně, natož aby podporoval veřejně (například pózováním na společné fotografii) soudem odsouzeného extremistu. Velmi Vám děkuji a věřím, že i pan Veselý má šanci stát se v budoucnu novinářem, byť se jím necítí.

S pozdravem
Michal Hradecký

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Hradecký,

obdrželi jsme Vaši připomínku, kterou vnímáme spíše jako výzvu. Děkujeme. O stanovisko jsme požádali vedení Českého rozhlasu, poskytl ho ředitel Regionálního vysílání Jan Menger. Rada Českého rozhlasu ho považuje za vyčerpávající a fundované. Kvitujeme příslib, že znění předvolebních pravidel v budoucnu Český rozhlas upraví. Doporučujeme spolupracovníkům a zaměstnancům Českého rozhlasu, aby v každé situaci pečlivě zvažovali, jaké důsledky může mít jejich jednání pro obraz Českého rozhlasu jako veřejnoprávní instituce.

Český rozhlas má kromě Lubomíra Veselého řadu spolupracovníků působících v jiných médiích. Je čistě na divákovi, posluchači či čtenáři, aby posoudil, do jaké míry jsou tito novináři objektivní, zda, jak píšete, kontrolují své chování a vyjadřování. Radní mají hodnotit práci zaměstnanců rozhlasu pouze v jeho vysílání.

V této souvislosti upozorňujeme, že Rada Českého rozhlasu má primárně kontrolovat hospodaření Českého rozhlasu a dodržování zákona či kodexu. Radě jako demokratickému orgánu nepřísluší vyjadřovat se k tomu, s kým se zaměstnanci či spolupracovníci Českého rozhlasu ve svém volném čase smějí či nesmějí stýkat, které akce mohou navštěvovat, a které nikoli. Pokud by radní jakkoli ingerovali do osobnostních práv zaměstnanců a spolupracovníků Českého rozhlasu, mohli by se obvinění například z extremismu naopak dočkat sami.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Předmět: „Stížnost na chování redaktora ČRo Lubomíra Veselého“.

Stížnost pana Hradeckého bohužel neobsahuje žádné konkrétní příklady nevhodného chování externího spolupracovníka Českého rozhlasu Lubomíra Xavera Veselého (moderátor dvou zábavných pořadů – Xaver a host a Xaverův veselý kvíz), na které by bylo možné reagovat. Jedinou výjimkou – konkrétním příkladem – je fotografie pana Veselého s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem, ke které lze uvést následující:

  • Fotografie byla pořízena na tzv. Vlasteneckém setkání, které se konalo zcela v souladu s platnými zákony ČR, nepořádala ho žádná politická strana ani hnutí a záštitu nad touto akcí převzal prezident ČR Miloš Zeman.
  • Lubomír Xaver Veselý se dle svých slov jel na Vlastenecké setkání podívat ze zvědavosti v rámci své publicistické činnosti jako youtuber, následně pak na zpáteční cestě své zážitky streamoval na vlastním YouTube kanálu Xaver Live (z příspěvku lze zaslechnout, že pan Veselý ne se vším, co na akci zaznělo, souhlasil). Na této akci Lubomír Veselý nijak veřejně nevystoupil, pouze se vyfotografoval s cca 30 lidmi, kteří o to požádali, přičemž prý postupoval standardně jako jindy, když ho lidé na veřejnosti poprosí o společnou fotografii.
  • Lubomír Xaver Veselý nedal souhlas k uveřejnění fotografie, Tomáš Vandas ji zveřejnil na svém twitterovém účtu bez jeho vědomí. Pan Veselý také neučinil žádné aktivní kroky směřující k prezentaci fotografie na veřejnosti, stejně tak Tomášovi Vandasovi ani Dělnické straně sociální spravedlnosti nevyjádřil žádnou podporu, naopak se následně ve videu na vlastním YouTube kanálu od jakékoli podpory veřejně distancoval. A ani text uveřejněný Tomášem Vandasem na sociální síti pod fotografií neobsahuje tvrzení o podpoře (doslovně: „A ještě jedno foto ze setkání v Příčovech s Lubošem Xaverem Veselým.“).
  • Možnosti Českého rozhlasu přikazovat svým zaměstnancům či spolupracovníkům, s kým se mohou nebo nemohou fotit, je třeba poměřovat právem na svobodu projevu a vyjadřování názorů zaručeným občanům ČR Listinou základních práv a svobod.
  • Český rozhlas se ke zmiňované fotografii vyjádřil – její pořízení a následnou publikaci ve veřejném prostoru nepovažuje v daný okamžik za vhodnou, o čemž byl pan Veselý zpraven.

Z hlediska relevantních platných právních norem a souvisejících dokumentů lze k předmětné fotografii, na které je zachycen Lubomír Xaver Veselý s Tomášem Vandasem, uvést následující:

  • Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (zákon č. 231/2001 Sb.) neomezuje moderátory zábavních pořadů v jejich aktivitách mimo rámec obsahu vysílaných pořadů. Pro moderátory a redaktory zpravodajských a politicko-publicistických pořadů platí, že nesmějí účinkovat v obchodních sděleních, které by byly vysílány v rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nic z toho se v daném případě nestalo.
  • Z hlediska zákona o Českém rozhlasu (zákon č. 484/1991 Sb.) je rozhodující, že k situaci s fotografií došlo mimo práci (tvůrčí činnost) moderátora v Českém rozhlase. Moderátor nemá výhradní smlouvu o spolupráci s Českým rozhlasem a může tak působit v jiných médiích nebo na vlastních platformách. Zákon o Českém rozhlasu tedy nemohl být porušen, netýkal se pořadu Českého rozhlasu. Zákon samotný potom pro tvůrce nestanoví zvláštní omezení pro jejich působení mimo rámec pořadů Českého rozhlasu.
  • Kodex Českého rozhlasu je závazný také pro externí spolupracovníky, což je opřeno o ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona o ČRo (zásady naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání), resp. o čl. 5.6 ve spojení s příslušnou smlouvou sjednanou mezi externím spolupracovníkem a Českým rozhlasem. Kodex ČRo ve stávající verzi s ohledem na dobu svého vzniku a schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR cca před 16 lety v sobě explicitně neobsahuje některé body týkající se interaktivní, resp. vizuální formy komunikace, např. pravidlo reflektující fotografování či natáčení (pořizování videí) moderátorů a redaktorů na veřejnosti. Z tohoto pohledu tedy nemohl být Kodex ČRo porušen.
  • Pokud jde o možné zpochybnění nezávislosti a nestrannosti Českého rozhlasu v souvislosti s pořízenou fotografií, přičemž tato otázka by nabývala na významu zejména u moderátorů a redaktorů zpravodajských a aktuálně publicistických pořadů, je v tomto ohledu podstatné, že se Lubomír Veselý následně distancoval od podpory Tomáše Vandase, a to bez výrazného prodlení od okamžiku uveřejnění fotografie. Díky tomuto kroku nebyla nestrannost Českého rozhlasu porušena, nedošlo tak ani k porušení Kodexu ČRo. Výše uvedené se analogicky týká i možného střetu zájmů, přičemž je nutné v této souvislosti zdůraznit, že předmětné konání se netýkalo programového obsahu ČRo.
  • Pokud jde o Pravidla Českého rozhlasu v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2020 (dále jen Pravidla), i zde hraje zásadní roli, že popisovanou situací nebyl zasažen programový obsah. Povinnosti Českého rozhlasu v předvolebním období nebyly porušeny, situace neměla jakýkoliv vliv na vysílaný či jinak Českým rozhlasem publikovaný obsah.

Pravidla nicméně stanoví některá omezení pro působení zaměstnanců a spolupracovníků Českého rozhlasu v předvolebním období mimo rámec pořadů. Z pohledu zaslané stížnosti je zásadní čl. 2.5 Pravidel, který zakazuje zaměstnancům a spolupracovníkům, aby se podíleli na jakékoliv propagaci subjektů, kandidátů, politiků nebo registrovaných třetích osob. Zaměstnanci a spolupracovníci nesmějí ohrožovat nestrannost a důvěryhodnost Českého rozhlasu nebo poškozovat či ohrožovat jeho dobrou pověst a jsou povinni se zdržet jakýchkoliv vystoupení na podporu subjektů, kandidátů, politiků nebo registrovaných třetích osob, a to i ve formě vyjadřování a publikování svých osobních názorů a komentářů na politické záležitosti v jiných médiích, na internetových stránkách (včetně blogů) a na sociálních sítích. Za propagaci subjektu, politika nebo kandidáta se považuje i prezentování a viditelné umísťování fotografií, plakátů, samolepek, odznaků a dalších materiálů vyrobených na podporu nebo naopak za účelem poškození kandidátů. Toto ustanovení by mohlo být v krajním případě posuzováno jako porušení Pravidel, byť by šlo skutečně o hraniční případ. V situaci, kdy ovšem následně (s odstupem dvou dnů) moderátor Veselý veřejně Tomáše Vandase odsoudil včetně jeho politických aktivit, nelze o podpoře hovořit. Došlo dokonce k opaku, tj. k odsouzení kandidujícího politického subjektu, což je nestandardní přístup, který se paradoxně mohl dostat do konfliktu s Pravidly z opačné strany, ale v daném případě bylo ohrazení se namístě v reakci na to, že pan Vandas fotografii uveřejnil a vyvolal tak zdání možné podpory. K osobní kritice kandidujícího subjektu nedošlo ve vysílání Českého rozhlasu, ale v rámci soukromé obrany pana Veselého. Ani v tomto ohledu tak vzhledem k okolnostem nelze hovořit o porušení Pravidel, byť z opačné strany (tj. kritikou počínání Tomáše Vandase).

Na základě výše uvedených faktů mohu konstatovat, že v této věci nebyl porušen žádný platný právní předpis a díky včasnému distancování od takové interpretace fotografie, která by mohla být chápána jako možný výraz podpory, nedošlo ani k porušení Kodexu ČRo nebo Pravidel ČRo v souvislosti s nadcházejícími volbami.

Aby pro příště nebyla zavdána příčina k pochybnostem, o to více v předvolebním období, je i po této zkušenosti na místě, jak už Český rozhlas také deklaroval, doporučit zaměstnancům a externím spolupracovníkům Českého rozhlasu zdržet se pózování na fotografiích s volebními kandidáty či vedoucími činiteli jakýchkoli kandidujících politických subjektů. V tomto duchu budou také upravena předvolební pravidla pro následující volby.

Pro Český rozhlas je nejdůležitějším měřítkem jeho vysílání a to, jakým způsobem toto vysílání plní veřejnou službu a respektuje zákon o ČRo a Kodex ČRo. Pořad Xaver a host, resp. Xaverův veselý kvíz a moderátor pořadu Lubomír Xaver Veselý je s těmito normami v dosavadních vydáních těchto pořadů v souladu.

Pokud pan Hradecký nesouhlasí s názory pana Veselého prezentovanými mimo Český rozhlas, ctím zásadu, že každý má v demokratické společnosti právo na projevení svého názoru při respektování platných právních předpisů a souvisejících závazných norem.

Bc. Jan Menger
ředitel Regionálního vysílání Českého rozhlasu

Spustit audio