Stížnost posluchače k odesílání upozornění na Oznamovací povinnost (květen 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 5. 2018

Text stížnosti

Vážení přátelé,
dne 21.3.2018 jsem zaslal na emailovou adresu poplatek@rozhlas.cz dotaz k dokumentu Oznamovací povinnost a rozhlasové poplatky ze dne 20.3.2018 rozesílanému ČRO plošně na adresy podnikajících fyzických osob, které dosud nejsou plátci rozhlasového poplatku. Do dnešního dne jsem neobdržel žádnou odpověď.
Obracím se proto na Vás.

V rubrice Stížnosti a podněty posluchačů na webu ČRO jsem dnes víceméně náhodou objevil stížnost pana Gutha Jarkovského ze srpna loňského roku, která se týká stejné problematiky.
Přečetl jsem si Vaši reakci i reakci ČRO, a ztotožňuji se se závěrem, že pan Jarkovský nezohlednil právní rozdíl mezi občanem Jarkovským a Firmou Jarkovský, která je jiným právním subjektem.
Co mě ale přimělo k sepsání této stížnosti je následující část odpovědi ing. Heškové (cituji):
Cílem odesílaných upozornění, které nemají charakter výzvy odběratele elektřiny dle Zákona č. 348/2005 o rozhlasových a televizních poplatcích, je rozšiřování základny rozhlasových poplatníků a především prevence a osvěta. Celá řada podnikatelských subjektů si stále poplatkové povinnosti není vědoma. Český rozhlas tím přispívá, jak je definováno i v Zákoně č. 484 o Českém rozhlase, k právnímu vědomí obyvatel České republiky.
Především celkové vyznění sdělení ČRO, ať již to zaslané před rokem nebo to současné, není ani preventivní ani osvětové.
Dle Vašeho vyjádření ke stížnosti pana Jarkovského se Rada ČRO se stanoviskem ČRO ztotožňuje.

Jsou tedy podle vašeho názoru věty:
....a proto Vás vyzýváme k provedení přihlášky, případně k doručení písemného čestného prohlášení, pokud rozhlasové přijímače nevlastníte či nedržíte, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
nebo
Nezašlete - li přihlášku nebo čestné prohlášení o nesplnění podmínek rozhlasového poplatníka ve výše stanovené lhůtě, budeme Vás i nadále k přihlášení vyzývat.
více preventivní nebo více osvětové?
Výzva k podání přihlášky, je naprosto v pořádku a zřejmě plní osvětovou i preventivní funkci. Něco jiného je však výzva k zaslání čestného prohlášení, která nemá žádnou oporu v zákoně a definování dalších kroků, které budou následovat v případě její nesplnění. Přeloženo: Tak dlouho vás budeme vyzývat k zaslání něčeho, na co nemáme nárok, dokud nám to nepošlete.
Připadá mi tedy podivné, že se Rada ČRO s tímto stanoviskem ČRO na stížnost pana Jarkovského ztotožňuje.

Ing. Hešková ve své reakci na stížnost pana Jarkovského sama uvádí, že dopis není výzvou odběratele elektřiny ve smyslu zákona, na kterou zákon jejímu adresátovi ukládá povinnost reagovat, ale pouze upozorněním. Jak to, že v upozornění tedy ČRO vyzývá k zaslání čestného prohlášení. Tím se tedy dostávám zpátky ke svému dotazu zaslanému před třemi týdny:
Na základě jakého ustanovení zákona 348/2005, případně jiného zákona nebo vyhlášky, je zaslání čestného prohlášení vyžadováno?
Protože jsem dosud žádnou odpověď od ČRO nedostal, žádám Vás o prošetření tohoto případu a zjednání nápravy. Ještě dodávám, že v dokumentu z 20.3. se již neopakuje "pohrůžka" opětovným zasíláním výzvy k zaslání přihlášky, nebo čestného prohlášení, takže se v přístupu ČRO od loňského srpna zřejmě něco změnilo, podle mého názoru však ne dost.
Předem Vám děkuji
S pozdravem
Váš posluchač

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkuji Vám za Váš podnět a přikládám vyjádření p. ředitele Martina Vojslavského, s nímž se Rada ČRo ztotožňuje.

S úctou,

jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo

K dotazu pana posluchače na odesílání upozornění na Oznamovací povinnost a rozhlasové poplatky (dále jen „upozornění“), který byl Radě ČRo doručen 12. dubna 2018, sděluji následující.

Upozornění na dodržování zákonné povinnosti, které Český rozhlas odesílá podnikatelským subjektům v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, je sdělení mající za cíl informovat o povinnostech, které ukládá zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), neboť řada vlastníků či držitelů rozhlasových přijímačů si těchto povinností není vědoma a Zákon nedodržuje. Upozornění mimo jiné obsahuje výčet zařízení, která jsou považována za rozhlasový přijímač, a upozorňuje na možnost přijímat rozhlasové vysílání prostřednictvím televizního přijímače s ohledem na digitalizaci vysílání.

Pokud fyzická osoba nebo právnická osoba, vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač, je povinna splnit svou oznamovací povinnost dle § 8 odst. 2 Zákona. Žádost o zaslání čestného prohlášení je třeba vnímat jako protiklad přihlášky k rozhlasovému poplatku a posuzovat informaci v kontextu celého dopisu, který je koncipován jako upozornění.

Rozhlasový poplatek slouží k financování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání, kterou poskytuje Český rozhlas. Smyslem existence Českého rozhlasu je zajistit všem občanům České republiky objektivní, ověřené a všestranné informace pro svobodné šíření názorů; stejně tak je Český rozhlas povinen postupovat v souladu s platnou právní úpravou, na jejímž základě je upraveno financování organizace, což se vztahuje na způsob výběru veřejnoprávního poplatku, tak i nakládání s ním.

Upozornění, které Český rozhlas zasílá, není výzvou pro odběratele elektřiny ve smyslu § 3 odst. 4 Zákona. Na toto upozornění není ze Zákona povinnost odpovědět a nemůže z něj být vyvozována sankce dle § 3 odst. 4 Zákona. Nicméně v případě, že oslovená fyzická nebo právnická osoba nenaplňuje zákonné znaky poplatníka rozhlasového poplatku, doporučujeme o této skutečnosti Český rozhlas informovat a to ideálně čestným prohlášením o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku, které je součástí předmětné výzvy pro odběratele elektřiny.

V důsledku odbavování reakcí na probíhající akviziční akce jsou lhůty pro vyřizování odpovědí prodloužené. V době, kdy byla připravována odpověď panu posluchači, byla ČRo doručena žádost o vyjádření od Rady ČRo. Pana posluchače bude ČRo písemně informovat, že odpověď na jeho totožný dotaz bude odeslána přímo Radou ČRo.

Ing. Martin Vojslavský
ředitel Ekonomiky

Spustit audio
autor: Klára Koblížková