Stížnost posluchače K. Fajmona ohledně dokumentu Matematika zločinu (květen 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 5. 2019.

Text stížnosti

Dobrý den, 24. 4. 2019 se na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu v bodu Různé rozvinula diskuze nad Matematikou zločinu. Na diskuzi mne zaráží několik věcí: 1. V čem Jiří Vejvoda spatřuje nejistotu, že pasáž se soudkyní byla hraná? 2. Generální ředitel Českého rozhlasu uvedl, že podle něj měl Daniel Moravec s autorkami přihlášení Matematiky zločinu předem projednat. Tato formulace nepřímo naznačuje, že by jim v přihlášení mohl třeba i zabránit. Kladu si otázku, proč by kdokoli měl mluvit autorům do toho, jestli mají nebo nemají příspěvek přihlásit. Jak sám Generální ředitel sdělil, autorky na přihlášení svého pořadu na Festival rozhlasové tvorby mají plné právo a proč by jim ho najednou měl někdo případně brát? 3. Proč bylo Generálním ředitelem zneváženo rozhodnutí poroty s poukazem, že odborná porota podle Generálního ředitele hodnotila pouze uměleckou stránku pořadu? 4. Proč nebyl při projednávání na Radě Českého rozhlasu zmíněn Update zveřejněný na webových stránkách Matematiky zločinu, z něhož je patrné, že Jiří Straus nechce poskytnout rozhovor do Matematiky zločinu? 5. Proč nebyl na Zasedání Rady Českého rozhlasu zmíněn a brán v potaz posudek Jana Motala, který si nechal vypracovat Fond nezávislé žurnalistiky? Posudek je dostupný zde: https://www.nfnz.cz/aktuality/analyza-poradu-matematika-zlocinu-z-hlediska-dodrzeni-zasad-medialni-etiky/?fbclid=IwAR0JKEspq2xr3NtUUo2dAS_gRrtBDzJhrqSGlH3KjkJqezs71X5bskt9UrA Žádám Radu Českého rozhlasu a vedení Českého rozhlasu, aby se oba dva orgány při projednávání Matematiky zločinu zabývaly všemi zveřejněnými okolnostmi a aby nebylo nic zamlčováno a překrucováno. Kamil Fajmon

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Fajmone,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za Váš zájem o vysílání ČRo i za Váš podnět ve věci projektu Matematika zločinu.

Požádali jsme vedení Českého rozhlasu o vyjádření, které přikládám k tomuto dopisu.

První z Vašich otázek se nicméně týká toho, jak místopředseda Rady Českého rozhlasu, PhDr. Jiří Vejvoda, dospěl na veřejném zasedání dne 24. 4. 2019 k dotazu, zda projev soudkyně v daném pořadu byl autentický či dotáčený ex post jiným než jejím hlasem. Zde je jeho odpověď: „Kvalita hlasu paní soudkyně ze záznamu byla  taková, že mohla vzbudit pochybnost, zda byla přímo při přelíčena natočena na vzdálený či dokonce skrytý mikrofon. Anebo zda byl následně použit přepis jejího vyjádření a natočen neutrálním ženským hlasem ve studiu. Po tomto veřejném zasedání Rady jsem dále z vlastní iniciativy  konzultoval právnickou obec a byl  v obecné rovině informován, že ze soudních jednání se pořizuje/může pořizovat oficiální záznam, který je následně uložen a případně z něj může čerpat i dokumentarista, který se o věc zajímá. Toto však nemám oficiálně potvrzeno a jedinou odpověď, jak to v tomto konkrétním případě bylo, by mohly poskytnout samy autorky. Pro celý pořad/cyklus  je to ale záležitost okrajová, nikoli zásadní, natož rozhodující. Téma mě zajímalo spíše jako bývalého rozhlasového pracovníka.“

Na další otázky jsou zástupcem vedení ČRo, p. ředitelem Hošnou, poskytnuty zevrubné odpovědi, s nimiž se Rada Českého rozhlasu může ztotožnit. A mj. sledovat eventuální další vývoj v této záležitosti, na kterou v Otevřeném dopise generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi reaguje Mgr. Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, jenž vznik tohoto cyklu rovněž podpořil.

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

V čem Jiří Vejvoda spatřuje nejistotu, že pasáž se soudkyní byla hraná?

ČRo tuto otázku nemůže komentovat.

Generální ředitel Českého rozhlasu uvedl, že podle něj měl Daniel Moravec s autorkami přihlášení Matematiky zločinu předem projednat. Tato formulace nepřímo naznačuje, že by jim v přihlášení mohl třeba i zabránit. Kladu si otázku, proč by kdokoli měl mluvit autorům do toho, jestli mají nebo nemají příspěvek přihlásit. Jak sám Generální ředitel sdělil, autorky na přihlášení svého pořadu na Festival rozhlasové tvorby mají plné právo a proč by jim ho najednou měl někdo případně brát?

Jak pan Fajmon sám uvádí, generální ředitel Českého rozhlasu výslovně zmínil, že autorky měly právo své dílo do soutěžní kategorie Dokument přihlásit, což se také stalo a nikdo tomu nebránil. K tomu pouze generální ředitel ČRo podotknul, že vedoucí Tvůrčí skupiny dokument Českého rozhlasu měl danou věc s autorkami prodiskutovat, a to ze zcela logického důvodu – dílo vzniklo v koprodukci ČRo, ale nemohlo být publikováno kvůli tomu, že nesplňuje požadavky Kodexu ČRo v řadě případů. ČRo je jako koproducent za dílo jako takové odpovědný a má nepochybně právo jednat o nakládání s ním. V další části dotazu pan Fajmon rozvádí svou vlastní interpretaci, kterou považujeme za nepodloženou a spekulativní.

Proč bylo Generálním ředitelem zneváženo rozhodnutí poroty s poukazem, že odborná porota podle Generálního ředitele hodnotila pouze uměleckou stránku pořadu?

Generální ředitel nijak hodnocení poroty neznevážil. Jde pouze o subjektivní pohled pana Fajmona. Generální ředitel uvedl, že porota hodnotila především uměleckou a žánrovou úroveň díla. Porota ale nepochybně nehodnotila dané dílo z hlediska dodržování ustanovení Kodexu ČRo a neposuzovala ho z hlediska dodržování jeho ustanovení. Daný slovesný útvar má kvalitu z hlediska práce s audiem a dokumentem jako uměleckým žánrem. Bohužel má však řadu nedostatků z pohledu investigativní žurnalistiky a standardů, které musí ČRo dle Zákona o ČRo a Kodexu ČRo uplatňovat na své vysílání.

Proč nebyl při projednávání na Radě Českého rozhlasu zmíněn Update zveřejněný na webových stránkách Matematiky zločinu, z něhož je patrné, že Jiří Straus nechce poskytnout rozhovor do Matematiky zločinu?

Při diskusi na Radě ČRo se hovořilo výslovně o díle, které bylo přihlášeno do soutěžní kategorie Dokument na festivalu Prix Bohemia Radio. Šlo o první díl podcastu Matematika zločinu. Seriál Matematika zločinu obecně nesplňuje požadavky Kodexu Českého rozhlasu. Stává se, že se aktéři dění zdráhají odpovídat médiím ve snaze zmařit jakoukoliv publicitu o sobě. I v takovém případě však existují v Českém rozhlase ověřené postupy, jak případ zveřejnit, a přitom dát prostor i druhé straně (podrobně se popíše, jak se redaktoři snažili stanovisko získat, že vynaložili náležité úsilí o jeho obstarání, jak respondent odmítal, případně se zařadí korektně využitelné citace z dřívějších vyjádření, oficiálních dokumentů, v tomto případě vystoupení u soudu apod.). Webové stránky www.matematikazlocinu.cz jsou soukromé, ČRo nepatří a jejich obsah nám nepřísluší hodnotit. Naopak je naší povinností vyhodnocovat konkrétní materiál, který má být v rámci ČRo publikován.

Proč nebyl na Zasedání Rady Českého rozhlasu zmíněn a brán v potaz posudek Jana Motala, který si nechal vypracovat Fond nezávislé žurnalistiky?

Posudek pana Jana Motala v řadě případů potvrzuje a ještě dále rozvádí pochyby, které ČRo k dílu má - zejména z hlediska Kodexu ČRo (Kodexem ČRo měl nejspíš Jan Motal na mysli kodex, který označuje jako Etický kodex ČRo). ČRo nijak nezpochybňuje, že informace obsažené v díle jsou zajímavé, společensky důležité a že seriál pojednává o věcech veřejného zájmu. To ovšem neznamená, že takové pořady jsou vyvázány z povinnosti, které upravují výše uvedené předpisy. I na takové pořady je třeba uplatňovat příslušná ustanovení Kodexu, jak ostatně Jan Motal ve svém posudku činí. Konečná zodpovědnost za obsah vysílání totiž vždy podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání leží na ČRo jako provozovateli.

Mgr. Jiří Hošna
ředitel Komunikace, marketingu a obchodu