Stížnost posluchače K. Fajmona ohledně činnosti Rady ČRo a pořadu odvysílaném na stanici Vltava (září 2018)

26. září 2018

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 9. 2018

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Fajmone,
Váš dopis obsahuje řadu výtek k práci Rady Českého rozhlasu, potažmo k mojí osobě a mému přístupu k výkonu funkce předsedkyně Rady. Jmenujete konkrétní záležitosti, se kterými nejste spokojen a máte na tento pohled samozřejmě plné právo. Většina Vašich výroků jsou konstatování, na která si zároveň odpovídáte. Za sebe musím říci, že Rada ČRo pracuje dobře a v žádném případě není ve svém jednání laxní. Co se týče mojí osoby – naprosto odmítám Vaše tvrzení o tom, že jsem nehorázně urazila neprofesionálním osobním útokem přítomného pana posluchače na jedné z prezentací analýz vysílání ČRo mým výrokem, že je „fanouškem Petra Šafaříka“. Konstatovala jsem toto úsměvně v kontextu poté, kdy pan posluchač měl vážné obavy, že s koncem mandátu pana kolegy skončí i analýzy. Upřímně říkám, že ke své práci přistupuji stoprocentně zodpovědně a slušně. Vy mě naopak nevybíravě nazýváte někým, kdo se chová neprofesionálně, nepracuje zodpovědně a pouze „papouškuje“ slova generálního ředitele. Nezbývá mi než doufat, že snad nějaké pozitivní kroky v naší práci přeci jen najdete.
Váš dopis si dovolím rozdělit na dvě části – ta první obsahuje právě ona negativní sdělení o práci Rady a o našem přístupu, tu druhou vnímám jako konkrétní stížnost, týkající se Vaší nespokojenosti s postupem Rady ve věci vysílání ČRo Vltava 7. 7. 2018.
K první části dopisu jsem se výše souhrnně vyjádřila. K té druhé části si Vám dovoluji zmínit následující:
Rada Českého rozhlasu se na svém jednání 25. 7. 2018 zabývala pořadem, který byl odvysílán na stanici Český rozhlas Vltava, 7. 7. 2018 od 9:10h s názvem „Ahoj! aneb Na počátku byla voda!“.
V daném pořadu shledala Rada ČRo problematickou pasáž, ve které je přednesena ukázka z díla anglického spisovatele Alana Hollinghursta, která nebyla dle našeho názoru zejména s ohledem na vysílací čas v pořádku.
Pokládám za nutné znovu zmínit – a učinila jsem tak již na veřejné schůzi Rady ČRo 29. 8. 2018:
Rada ČRo v žádném případě nehodnotila uměleckou stránku pořadu, ani samotného autora. Naší povinností je dbát na to, aby odvysílané pořady byly v souladu se Zákonem o ČRo nebo se Zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání a rovněž je naší povinností prověřit každý podnět nebo stížnost, která nás na možné pochybení upozorní.
Následně jsme tedy danou záležitost detailně prověřili a dospěli k tomuto závěru:
Zákon č.484/1991Sb. o Českém rozhlasu neobsahuje žádný paragraf, který by explicitně řešil a popisoval danou problematiku nevhodnosti podobných jevů ve vysílání v dopoledním čase, ovšem Zákon č. 231/2001Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, §32 „Základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání“ ve svých bodech například říká:
g)nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým,
h)zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání,
j)nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne
Protože kompetence týkající se Zákona č. 231/2001Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů spadají výhradně k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV), požádala jsem předsedu RRTV pana I. Krejčího o posouzení této věci a sdělení jejich stanoviska.
Na veřejné schůzi Rady ČRo 29. 8. 2018 uzavřela Rada ČRo tuto záležitost následným usnesením:
Rada Českého rozhlasu v souvislosti s vysíláním na ČRo Vltava dne 7. 7. 2018 v dopoledních hodinách v pořadu „Ahoj! Aneb na počátku byla voda“ a s odkazem na § 8, písmena g Zákona o Českém rozhlasu apelativně doporučuje vedení Českého rozhlasu, aby se vysílání v době od 06 do 22 hod vyvarovalo nevhodných vulgarit.
Finální vyjádření RRTV obdržela Rada ČRo 14. 9. 2018. Obsahuje konstatování, že zákon o rozhlasovém vysílání porušen nebyl.
Tímto pokládáme tuto záležitost za uzavřenou.
Druhou rovinou této „záležitosti“ byla vyjádření pana radního Tomáše Kňourka, která rovněž vzbudila řadu reakcí posluchačů.
V této věci pokládám za nutné zmínit:Za Radu ČRo vystupuje pouze předseda/předsedkyně nebo členové předsednictva Rady. Dle Statutu Rady ČRo může každý ze členů Rady vyjádřit svůj názor. Právě to učinil pan radní Kňourek, a poté co někteří členové Rady vyjádřili s jeho mediálními výstupy nesouhlas, upřesnil svoje jednání vyjádřením na srpnové veřejné schůzi:
„Chci se vyjádřit k ještě jedné záležitosti, aby v budoucnu nedošlo k nějaké mylné interpretaci. Já jsem v minulých týdnech poskytl médiím jakýsi můj osobní názor na danou problematiku, což vyvolalo i jistou mediální a i jinou reakci. A chci zdůraznit, skutečně zdůraznit, že se jedná o čistě můj osobní názor, nikoli názor Rady, my jsme se o tom bavili na dopoledním zasedání předsednictva Rady, kde jsem zjistil, že samozřejmě radní na to mají jiný pohled, jsou to svéprávní lidé a musím říct, že jsem rád za to, že máme v radě každý jiný názor, protože si nedokážu představit, že bych fungoval ve společnosti lidí, kteří mají názor identický. Ještě jednou chci zdůraznit, že se jednalo čistě o mé názory a nikoli o názory Rady.“

S úctou, jménem Rady ČRo

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

autor: kob
Spustit audio