Stížnost posluchače J. Zechovského na pořad Hovory z Lán (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text emailové stížnosti

Dobrý den,

cítím povinnost adresovat Vám, jako Radě Českého rozhlasu, stížnost na vystoupení Miloše Zemana v rozhlasovém pořadu Hovory z Lán. Míra vulgarit, které prezident použil, skutečně není v civilizované zemi přípustná.
Prosím o to, aby ČR měřil všem stejným metrem. Jestliže jste vypnuli pana kardinála Duku z obav před narušováním zákazu volební agitace před volbami, měli příslušní pracovníci rozhlasu stejně tak vypnout prezidenta republiky poté, co se dopustil těchto vulgarit, a to z důvodu mravní ochrany mládeže i pravidel rozhlasu, která (a to jistě z dobrých důvodů) neumožňují těm, kdo v rozhlase vystupují - ať je to kdokoliv - používat tento styl mluvy.

Domnívám se, že pan prezident hrubě narušil psaná i nepsaná pravidla rozhlasového vysílání, stejně jako obyčejná pravidla slušnosti, a prosím proto o zvážení, zda má Český rozhlas i nadále zájem na vysílání pořadu Hovory z Lán. Já jako posluchač Českého rozhlasu a občan této země mám zájem na tom, aby byl veřejnoprávní rozhlas místem, kde se poskytuje prostor těm, kdo jsou schopni a ochotni se vyjadřovat s respektem k druhým, bez urážek, vulgarit a důstojně. Tato kritéria prezident republiky bohužel naprosto evidentně nesplňuje.

Děkuji za to, že se budete touto nešťastnou záležitostí zabývat.

S pozdravem,

Jakub Zechovský, student Právnické fakulty UK.

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Zechovský,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 3. 11. 2014.

Podle názoru RČRo měl být při „Hovorech z Lán“ z 2. 11. 2014 prezident Miloš Zeman moderátorem Janem Pokorným upozorněn na nepřípustnost používání vulgárních výrazů, respektive měl být přerušen v okamžiku jejich opakovaného vyřčení.

Došlo tedy k porušení čl. 22 odst. 3 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.“

V pořadu ani nedošlo ze strany moderátora (který je zároveň šéfredaktorem Radiožurnálu) Jana Pokorného k distancování se od oněch výroků, Kodex ČRo to přitom vyžaduje.

Rada ČRo si je zároveň vědoma toho, že v dané situaci hrálo značnou roli velké překvapení a respekt k prezidentovi coby hlavě státu.

Rada ČRo si k podnětům přicházejícím ke kauze „Hovory z Lán“ z 2. 11. 2014 vyžádala vyjádření od Českého rozhlasu. Vypracoval je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu. Jak vidíte z dopisu Rady ČRo, který právě čtete, jsou radní ohledně některých aspektů dané kauzy jiného mínění než vedení ČRo. Nicméně Rada ČRo zmíněné vyjádření na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014 vzala na vědomí. V příloze Vám tedy sdělení Mgr. Zavorala zasíláme především jako doklad nynější míry seberefexe Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu zdůraznila na své veřejné schůzi 26. 11. 2014, že na případné další živé vysílání pořadu Hovory z Lán za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana se vztahuje i článek 22 odstavec 2 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.“ Z tohoto důvodu vyzvala Rada ČRo vedení Českého rozhlasu, aby byl pro budoucí formát pořadu Hovory z Lán respektován tento článek Kodexu Českého rozhlasu.

Vážený pane Zechovský, děkujeme Vám za Váš zájem o kvalitu vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio