Stížnost posluchače J. Šmída ohledně vystoupení prof. Jana Raka ve vysílání ČRo Dvojka (únor 2020)

26. únor 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 2. 2020.

Text stížnosti

Dobrý den,
7.11.2019 vysílal Český rozhlas Dvojka v pořadu Noční Mikrofórum rozhovor s panem profesorem Janem Rakem:  
https://dvojka.rozhlas.cz/nase-vedomi-je-svetlo-kvantovy-fyzik-rak-vysvetluje-jak-vznika-obraz-reality-v-8104274

Tím, že Český rozhlas pozval do vysílání tohoto člověka se podle mého názoru dopustil porušení §2 (2) a) zákona 484/1991 Sb. Dále ve svém emailu rozvedu proč se podle mě jedná o porušení těchto bodů a proč je špatné takovéhoto člověka zvát do veřejnoprávních médií.

Profesor Rak, byť velmi erudovaný fyzik se v poslední době proslavil především propagací ezoteriky a vědou nepotvrzených, či zcela bezpochyby vyvrácených hypotéz. Dále také šíří a propaguje absolutně nesmyslné a pavědecké věci.

Je plně pochopitelné, že k určitým tématům převážně politickým lifestylovým, ekologickým atd. jsou zváni odborníci s různým pohledem na věc a tím je zajištěna objektivita. (Koneckonců objektivní a vyvážené vysílání je zakotveno v zákoně o Českém rozhlasu).  Bohužel pozváním tohoto člověka, se nejedná ani o objektivnost ani o vyváženost. Prezentace názorů, které nejsou podloženy, či jsou dokonce vyvráceny nemá v žádném médiu co dělat (Obzvláště v médiu veřejnoprávním).  Pan profesor svými výstupy nejenže diskredituje sebe, ale také diskredituje fyziku a vědu obecně.  Pan profesor je navíc propagátorem biorezonanční metody TimeWaver. Biorezonance se dnes sice těší veliké oblibě mezi alternativně smýšlejícími lidmi, ale jedná se pouze o pavědeckou metodu sloužící k obrání lidí o peníze. Pan Rak navíc spolupracoval se šiřiteli bludného myšlení a to s pány: J.V. Čmolíkem a J.Duškem. Pro ilustraci pana raka přikládám odkaz na sestřih jeho největších pseudovědeckých blábolů: https://youtu.be/03ojzWugt9w

V rozhovoru na ČR Dvojce pan Rak diskredituje vědecké poznání a taktéž překrucuje poznatky z oblasti fyziky.

V případě zájmu o doložení mých slov vědeckými studiemi, či názory  odborníků, vám je velice rád zašlu.

Opravdu si nejsem jistý, že takovýto člověk by měl dostávat jednostranný prostor v médiích veřejné služby. Pokud už ano, bylo by dobré, aby zde byl přítomen i nějaký odborník na dané téma z řad skeptiků, jehož přítomností by byla zachována vyváženost.

Jiří Šmíd

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Šmíde,

děkuji Vám jménem Rady ČRo za zájem o vysílání Českého rozhlasu i za pečlivý poslech jeho pořadů.

Vaši stížnost jsme předali vedení ČRo k vyjádření, které k tomuto dopisu přikládám.

Domnívám se, že vysvětlení programového ředitele ČRo, pana O. Nováčka, je dostatečné. Vyzdvihuji z něj především tři body.

a) formát pořadu je večerní, klidný, nekonfrontační, s jedním hostem;
b) prof. Rak neprezentoval své názory autoritativně, naopak připouštěl jejich relativitu, jinými slovy předkládal je posluchačům k úvaze;
c) profesní životopis prof. Raka je úctyhodný a nezavdává podezření, že by byl nyní ochoten šířit bludy.

Věřím, vážený pane Šmíde, že napříště budete s pořady na Dvojce opět spokojen.

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

pořad Noční Mikrofórum nese podtitul „Osobnosti zvou osobnosti. Jedinečná talkshow“ – a je definován jako příjemný rozhovor před usnutím. Na pozadí poutavých životních příběhů má vést k zamyšlení a rozjímání. Jeho ambicí není zevrubné přiblížení profesních témat – ta přicházejí ke slovu jako nedílná součást profilů zvaných hostů.

Samozřejmě, že Český rozhlas dbá na kvalitu informací a vyváženost. V příslušném rozhovoru se moderátor ani jeho host těmto principům a zásadám jakkoli nezpronevěřili. Oba pečlivě volili formulace, plně si vědomi skutečnosti, že stěžejní předmět zájmu prof. Jana Raka, tedy kvantová fyzika, nabourává dosavadní klasické vnímání reality a její výstupy o světě kolem nás není jednoduché akceptovat v kruzích veřejné i odborné veřejnosti. Kvantová fyzika je ovšem obor, který nelze opomíjet. Jeho základy byly položeny už před více než sto lety. Nastolil důležité otázky, které se na první pohled mohou jevit jako nevědecké, ovšem o výzkumech a výsledcích nikdo nepochybuje.

I když prof. Rak objevy kvantové fyziky vnímá s respektem, vyjadřoval se uvážlivě, opakovaně formuloval domněnky, nikoli ultimativní závěry, neváhal připouštět pochybnosti („mohu se mýlit“, „z úst jaderného fyzika to může znít jako odvážné tvrzení, ale jde o můj osobní názor“, „bylo by troufalé tvrdit…“, „ta možnost tu je“, „byl bych arogantní, kdybych tvrdil, že někdo zná odpověď na otázku, jak to funguje“). Pro žádnou z hypotéz jakkoli nehoroval, vše bylo sděleno s vědomím mnoha nedořešených otázek. Ve stejném duchu postupoval i moderátor.

V takto obezřetném pojetí nepovažujeme za nepřípustné seznámit posluchače s tématem, možnými teoriemi a názory.

Stěžovatel zmiňoval propagaci ezoteriky. Netušíme, zda ho k tomu vedl fakt, že některé experimenty a vědecká pozorování pozvolna sbližují pohledy dávných filozofů a kvantových fyziků. Každopádně profesor Rak v rozhovoru nejprve sděloval obecné teze, ze kterých kvantová fyzika vychází, a co se týká průsečíků s filozofií, uvedl pouze, že opodstatnění pro své názory nalézá např. v díle lékaře a psychoterapeuta Carla Gustava Junga, zakladatele analytické psychologie. Dále byla ve stížnosti řeč o biorezonanční metodě TimeWaver. V příslušném rozhovoru se ovšem o dané metodě vůbec nemluvilo.

To, s kým se pan profesor stýká ve volném čase, nám nepřísluší hodnotit. Každopádně zmínka o jmenovaných pánech nebyla součástí pořadu.

A v návaznosti na návrh stěžovatele, aby byl do pořadu přizván nějaký odborník na dané téma z řad skeptiků, uvádíme, že Nočním Mikrofórum je koncipováno jako rozhovor „jeden na jednoho“, nikoli jako odborná debata začleňující představitele různých směrů. Ti každopádně rovněž patří mezi hosty tohoto cyklu, za skeptiky jmenujme kupř. Dr. Jiřího Grygara (https://hledani.rozhlas.cz/iradio/?query=ji%C5%99%C3%AD+grygar&reader=&stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Dvojka&porad%5B%5D=No%C4%8Dn%C3%AD+Mikrof%C3%B3rum).

Ve finále si dovolujeme přiložit profesní vizitku profesora jaderné a kvantové fyziky Jana Raka, jehož vzdělání, dosavadní angažmá a výsledky jsou výmluvným dokladem jeho profesní erudice: Vystudoval MFF UK v Praze. V letech 1989–1992 pracoval v Ústavu jaderného výzkumu v Dubně u Moskvy. Ve švýcarském PSI Villigen vypracoval dizertační práci, kterou obhájil v roce 1991 a získal titul CSc. V témže roce dostal nabídku z Max Plank Institutu v německém Heidelbergu, kde začal pracovat pro CERN. V roce 2000 přišla nabídka z Brookhaven National Laboratory v New Yorku v USA, kde pracoval na novém urychlovači RHIC a experimentu PHENIX. O pět let později získal pozici na Univerzitě Jyvaskyla ve Finsku jako Project Leader cernského experimentu ALICE. Zde získal i profesuru. Je autorem a spoluautorem více než 400 článků, též je spoluautorem odborné knihy High-pT Physics in the Heavy Ion Era (Cambridge University Press).

S pozdravem

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Programu Českého rozhlasu

Spustit audio