Stížnost posluchače J. Kačírka ohledně citace P. Žantovského na ČRo Plus (leden 2017)

25. leden 2017

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 1. 2017

Text stížnosti

Vážená Rado, dnes (27.12.2016) v Českém rozhlasu Plus uvedl Petr Žantovský toto:
"Při četbě těchto slov jsem si vzpomněl na neblaze slavný projev Miroslava Štěpána z listopadu 1989, kdy prohlásil cosi v tom smyslu, že mu nebudou rozkazovat děti. Řekl to však ve fabrice plné dospělých a hodně naštvaných dělníků, kteří mu hned dali jasně najevo, že nejsou malé děti."
Zdroj: http://www.rozhlas.cz/…/petr-zantovsky-nejsou-male-deti--16…
Petr Žantovský podstrčil posluchačům veřejnoprávního média LEŽ JAKO VĚŽ, neboť Miroslav Štěpán ve svém projevu mluvil o studentech nikoli O DĚLNÍCÍCH. Petr Žantovský tak učinil záměrně, aby prohloubil vášně v české společnosti a postavil proti mladým lidem, kteří se podílejí na odhalování dezinformací, dělníky.
Jak je možné, že text nikdo ze zodpovědných v Českém rozhlase Plus nezkontroloval? Kdo je editorem textů? Pan Radko Kubičko ?
Jen pro připomenutí Petr Žantovský je:
- redaktorem PROTIPROUDU a mnoha dalších konspiračních a pro-kremelských webů
- mediálním poradcem PARLAMENTNÍCH LISTŮ
Petr Žantovský Český rozhlas používá k propagaci svých mediálních aktivit a mediálních aktivit svých kamarádů (např. Debatní klub). Tím porušuje Kodex Českého rozhlasu, viz moje předešlá stížnost.
Čl. 25
Střet zájmů
25.1 Střet zájmů pracovníků Českého rozhlasu je nepřípustný. Osoby pracující pro Český rozhlas musí vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval vysílání nebo nevysílání určitých sdělení či pořadů. Každý, kdo by se mohl vystavit pochybám o střetu zájmů v určité otázce, je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému a vyčkat jeho rozhodnutí. Generální ředitel v případě své osoby o takové skutečnosti informuje Radu Českého rozhlasu a vyčká jejího doporučení. Střet zájmů nastává již tehdy, jestliže mohou vyvstat pochybnosti o nestrannosti nebo předpojatosti osoby podílející se na přípravě obsahu pořadu, lhostejno zda mezi posluchači či subjekty, o kterých jsou získávány informace. Pochyby o nestrannosti nebo předpojatosti vznikají zejména, když určitá osoba je nebo byla se subjektem, o němž má být informováno, spojena rodinným, přátelským, pracovním, členským, smluvním nebo konfliktním poměrem, případně od takového subjektu přijímá nebo přijímala určité výhody či požitky nebo se jinak účastnila na jeho činnosti. Uvedené spojení nastane také tehdy, jestliže se může týkat bezprostředního lidského okruhu člověka podílejícího se na přípravě pořadu (například rodinní příslušníci, životní partner, popř. nejbližší přátelé). Za střet zájmů není považováno vystupování pracovníka Českého rozhlasu v postavení občana nebo spotřebitele, jestliže se takto učiněné jednání nevymyká obvyklosti.

S pozdravem a žádostí o písemnou odpověď

Josef Kačírek

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kačírku,
děkujeme za Vaši připomínku. Rada se s ní, tak jako s připojeným stanoviskem ředitele zpravodajství Jana Pokorného, seznámila. Vyjádření pana ředitele považujeme za dostatečné.
Rada Českého rozhlasu není kádrovací orgán. Rada má kontrolovat hospodaření Českého rozhlasu, dodržování zákona či kodexu. V nich se například o „konspiračních“ či „prokremelských webech“ nic nepíše. Rada při svém rozhodování vychází i z části Kodexu Českého rozhlasu, který říká, že „Český rozhlas představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek.“

Děkujeme za Váš zájem o Český rozhlas.

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane Kačírku,
ve své stížnosti adresované Radě Českého rozhlasu uvádíte, že „Petr Žantovský podstrčil posluchačům veřejnoprávního média LEŽ JAKO VĚŽ, neboť Miroslav Štěpán ve svém projevu mluvil o studentech nikoli O DĚLNÍCÍCH. Petr Žantovský tak učinil záměrně, aby prohloubil vášně v české společnosti a postavil proti mladým lidem, kteří se podílejí na odhalování dezinformací, dělníky.“
Ze slov pana Žantovského vyplývá, že to pan Štěpán pronesl před dělníky, nikoliv, že mluvil o dělnících. Text prošel kontrolou editora Radka Kubička. ČRo v tomto případě pracoval zcela profesionálně a ničeho chybného se nedopustil.
Petr Žantovský není a dle jeho ujištění nikdy nebyl redaktorem Protiproudu ani jiných „konspiračních a pro-kremelských webů“. Pokud nějaký web, jakýkoli, třeba web Českého rozhlasu, přetiskne nějaký jeho text, zpravidla tak činí s odkazem na jeho původní smysl či umístění. Stejně tak Petr Žantovský není a dle jeho ujištění nikdy nebyl mediálním poradcem Parlamentních listů. Lze ho označit za spolupracovníka tohoto média, neboť pro ně píše rubriku Týden v médiích, což jsou souhrny a analýzy mediálního dění umístěné v redakční části. Petr Žantovský je externím spolupracovníkem Českého rozhlasu, nikoliv jeho zaměstnancem. Stejně jako on píšou komentáře pro Český rozhlas Plus novináři z celé řady dalších českých médií, namátkou Hospodářských novin, Seznamu, Práva, Echa24 atd.
Dovolím si konstatovat, že Petr Žantovský v odvysílaných komentářích nebyl ve střetu zájmů ve smyslu, jak je definován Kodexem ČRo. Dovoluji si upozornit, že odvysílaný příspěvek byl komentář, a ten je vždy spojením analýzy faktů a vyjádření názoru komentátora. Žánr komentáře přímo vyžaduje subjektivní hodnocení tématu, tudíž na něj nelze uplatňovat kritéria nestrannosti či objektivity.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Spustit audio