Stížnost JUDr. F. Vyskočila, zastupujícího O. Svobodu ohledně pořadu „Příběhy slavných" (duben 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 4. 2019.

Text stížnosti

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane doktore,

záležitost, v níž jste nás oslovil, Rada Českého rozhlasu sleduje. Vysvětlení, které vypracoval jménem Českého rozhlasu pan Šmelhaus, necítíme zpochybňovat. Dojde-li v této věci k soudnímu řízení, bude i Rada ČRo jeho výsledek respektovat.

S úctou,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Rada ČRo požádala Český rozhlas o vyjádření ke stížnosti advokáta JUDr. Františka Vyskočila, právního zástupce pana Otakara Svobody, ze dne 8. 3. 2019, ve věci pořadu "Příběhy slavných" a o text omluvy uveřejněný Českým rozhlasem v této věci. Český rozhlas poskytuje k žádosti Rady ČRo následující informace.

Na Český rozhlas se dopisem ze dne 30. 8. 2018 obrátil advokát JUDr. František Vyskočil v zastoupení pana Otakara Svobody (publikujícím pod pseudonymem Ota Kars), s informací, že jeho klient je jediným autorem knihy pod názvem "Jmenuju se Tomáš", která byla vydána v nakladatelství Mladá fronta, a. s., v roce 2017 (dále jen "Publikace") a že Český rozhlas v epizodách pořadu "Příběhy slavných: Tomáš Holý" (dále jen "Pořad") citoval z Publikace, aniž by byl jeho klient jakkoli zmiňován v pramenech pořadu, čímž byla podle advokáta dotčena osobnostní a majetková autorská práva jeho klienta. Dále bylo v dopisu uvedeno, že způsob vytěžování Publikace v pořadu je příkladem nekalosoutěžního jednání ve smyslu § 2976 a násl. z. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). V dopisu byl Český rozhlas vyzván, aby upustil od vysílání dalších epizod Pořadu, nesou-li jakoukoliv shodu s textem Publikace či jakkoli těží z neznámých údajů, které po právu jako první uveřejnil jeho klient v Publikaci, a aby byly současně odstraněny do sedmi dnů od datace první tři epizody z elektronických stránek ČRo Dvojka, příp. aby došlo k takové úpravě, aby nehrozilo nebezpečí záměny s Publikací. Současně advokát JUDr. František Vyskočil ve svém dopisu z 30. 8. 2018 vyjádřil očekávání, že ve shodné lhůtě Český rozhlas zveřejní na elektronických stránkách Českého rozhlasu Dvojka v oddíle "Příběhy slavných" jím naformulovanou omluvu v jím určeném formátu a jím stanovenou dobu. Dopis advokáta JUDr. Františka Vyskočila byl formálně označen jako předžalobní výzva.

Český rozhlas požadavkům stanoveným advokátem JUDr. Františkem Vyskočilem v předžalobní výzvě z 30. 8. 2018 Český rozhlas v podstatě vyhověl. Český rozhlas neodvysílal v pátek 31. 8. 2018 další původně plánovanou epizodu Pořadu. Dne 31. 8. 2018 byly z elektronických stránek ČRo Dvojka odstraněny dosud odvysílané epizody Pořadu. Dne 5. 9. 2018 zveřejnil Český rozhlas na internetových stránkách ČRo Dvojka v oddíle "Příběhy slavných" v požadovaném formátu omluvu, která byla shodná s požadovanou omluvou s jedinou výjimkou - navržené slovo "pasáže" Český rozhlas nahradil slovy "několik vět". Tuto úpravu textu omluvy Český rozhlas provedl po posouzení shodnosti textů Publikace a Pořadu. Výsledkem tohoto posouzení bylo zjištění, že shodné nejsou pasáže, ale jen některé věty. To advokátu JUDr. Františku Vyskočilovi doložil. Omluvu Český rozhlas zveřejnil po dobu 7 dnů (od 5. 9. 10:00 do 12. 9. 2018 10:00), a to vzhledem k tomu, že tuto dobu považoval za adekvátní době sdělování Pořadu na internetových stránkách Českého rozhlasu.

Přesný text omluvy uveřejněný na webu ČRo Dvojka:

Omluva panu Otovi Karsovi

Omlouváme se panu Otovi Karsovi, autorovi knihy „Jmenuju se Tomáš“, že jsme neoprávněně převzali do scénáře pořadu „Příběhy slavných: Tomáš Holý“ několik vět z jeho knihy, aniž bychom označili jeho autorství, či k takovému užití získali souhlas.

V dalším dopisu ze dne 18. 9. 2018 vznesl advokát JUDr. František Vyskočil v zastoupení svého klienta na Český rozhlas nový požadavek, a to požadavek na peněžitou satisfakci za způsobenou nemajetkovou újmu ve výši 25.000,-- Kč a náhradu nákladů právního zastoupení ve výši  8.228,-- Kč.

Český rozhlas začal s advokátem JUDr. Františkem Vyskočilem vést právní jednání o uzavření dohody o narovnání, ve které by byly narovnány vzájemné vztahy pana Otakara Svobody a Českého rozhlasu a kterým by Český rozhlas získal licenci od pana Otakara Svobody v rozsahu dostatečném pro běžné užití Pořadu Českým rozhlasem.

Jednání o uzavření dohody o narovnání nebyla dokončena zejména s ohledem na skutečnost, že pan Otakar Svoboda, zastoupený panem JUDr. Františkem Vyskočilem, odmítnul dát Českému rozhlasu právo k dalšímu užití citací z jeho díla v Pořadu (budoucí užívací práva). Částka v rámci budoucí dohody o narovnání, ke které se obě strany v jednání blížily, by tak byla o jeden až dva řády vyšší, než by odpovídalo hodnotě bezdůvodného obohacení za nedovolené užití části díla pana Otakara Svobody v minulosti. Český rozhlas tuto skutečnost advokátu JUDr. Františku Vyskočilovi řádně sdělil a vysvětlil mu, že s ohledem na požadavky péče řádného hospodáře, kladené na jeho jednání, Český rozhlas nemůže přistoupit na vyplacení částky, která by řádově přesahovala obvyklou odměnu za užití části díla jeho klienta.

Český rozhlas hodnotí stížnost pana JUDr. Františka Vyskočila jako bezdůvodnou, protože Český rozhlas s ním o věci v dobré víře jednal a jednat vždy bude, pokud budou požadavky jeho klienta v obvyklých mezích. Řešení stížnosti Radou ČRo by nemělo předjímat výsledek případného soudního sporu, ke kterému může mezi panem Otakarem Svobodou a Českým rozhlasem v této věci dojít.

Český rozhlas je názoru, že veřejné projednání stížnosti advokáta JUDr. Františka Vyskočila může ohrozit výsledek budoucího soudního sporu, pokud k němu dojde, a doporučuje tedy projednání stížnosti bez účasti veřejnosti.

Mgr. Ing. Petr Šmelhaus
vedoucí Právního oddělení