Stížnost J. Rauvolfa ohledně zveřejnění stížností týkajících se P. Fischera (březen 2019)

27. březen 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 3. 2019.

Text stížnosti

Vážená paní předsedkyně Rady Čro Dohnálková,

Rada Čro do dnešního dne nezveřejnila stížnosti posluchačů ve věci postupu generálního ředitele Reného Zavorala Čro při ukončení spolupráce s šéfredaktorem Čro Vltava Petrem Fischerem, což je v přímém rozporu s prohlášením, kterým se Rada na svém webu ke zveřejňování  podnětů a stížností zaslaných posluchači sama zavazuje  .

Rada Čro jako kontrolní orgán zastupující širokou veřejnost tak neplní svůj úkol. Ačkoli je placena z poplatků koncesionářů, neslouží jim. Úhybnými praktikami, podivným chytračením, zatajováním informací a vytvářením umělých administrativních překážek nahrává podezření, které se už delší dobu objevuje v médiích. A totiž, že místo aby vedení ČRo kontrolovala, vstoupila s ním do koalice, pracuje na jeho zadání a rozhoduje v jeho prospěch. 

V každém případě se Rada Čro směrem k veřejnosti nechová jako transparentní a nestranný orgán, jak jí to ukládá Zákon o Českém rozhlase.

Vážená paní Dohnálková, apelujeme na Vás stran zjednání nápravy v zájmu očištění dobrého jména Rady Čro, jíž předsedáte. Žádáme, aby byla tato stížnost zveřejněna na webu Rady Čro společně se všemi dopisy, jimiž posluchači reagovali na situaci, která vznikla vloni v prosinci kolem stanice Vltava a jejího odvolaného šéfredaktora Petra Fischera.

Dále vás upozorňujeme na pravopisné chyby ve Vámi vypracované odpovědi Rady ČRo ze dne 26. 9. 2018 a žádáme Vás o změnu názvu složky. Ten totiž ve stávající podobě vyznívá, jakoby si posluchači stěžovali na pořad „Ahoj, na počátku byla voda“. Ve skutečnosti si na něj nestěžoval nikdo. Všechny stížnosti se týkají postupu Rady ČRo v kauze, kterou kolem zmíněného pořadu rozpoutal radní Kňourek v Parlamentích listech.

Vážená paní předsedkyně, pevně doufáme, že posunutí významu v názvu složky v rubrice Stížnosti na webu Rady ČRo nebylo záměrné, ale způsobené pouze Vaší formulační neobratností.

Jménem iniciativy Za otevřenou Vltavu
Josef Rauvolf
mluvčí ZOV
www.zaotevrenouvltavu.cz

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Rauvolfe,

jménem Rady Českého rozhlasu odpovídám na Váš dopis z 29. ledna 2019.

Jelikož jsem jej prostřednictvím emailu obdržela 30. ledna, což byl i den, kdy se konala veřejná schůze Rady ČRo – bezprostředně jsem na něj v bodě „Stížnosti a podněty posluchačů“ reagovala.

Záznam z veřejné schůze je dostupný na webových stránkách Rady ČRo.

Ve Vašem dopise poukazujete na to, že Rada ČRo neplní svoje úkoly, vyplývající z povinnosti kontrolního orgánu, a to zejména tím, že v průběhu měsíce ledna nezveřejnila stížnosti posluchačů týkající se dění kolem stanice ČRo Vltava.

Jak jsem již uvedla ústně na veřejné schůzi 30. ledna, Rada ČRo na svých webových stránkách zveřejňuje všechny stížnosti a rovněž i odpovědi na ně poté, co byly projednány a schváleny na veřejném zasedání Rady ČRo a bylo k nim přijato usnesení.

Jak jsem rovněž zmínila na veřejném jednání 19. prosince 2018, tím, že se věc projednávala detailně právě na této veřejné schůzi, byly všechny stížnosti zpracovávány následně v průběhu měsíce ledna, a proto byly všechny stížnosti a odpovědi k tomuto tématu projednány a schváleny na lednové veřejné schůzi – 30. ledna 2019.

Následně byly všechny (tak jak je obvyklé a děje se tak vždy) zveřejněny na webu Rady ČRo.

Naše agenda má jasná pravidla a Rada je bez výjimky dodržuje, proto musím Vaše tvrzení o tom, že neplníme svoje povinnosti tak, jak nám stanoví Zákon o ČRo a Kodex ČRo, jednoznačně odmítnout.

V závěru Vašeho dopisu mě upozorňujete na špatně označený název složky v sekci „Stížnosti“ na webu Rady ČRo, týkající se vyjádření Rady ČRo a odpovědí na stížnosti ohledně pořadu na stanici ČRo Vltava „Ahoj! aneb Na počátku byla voda!“.

S Vašimi domněnkami se neztotožňuji. Vyjádření Rady ČRo z 26. září 2018 (souhrnná odpověď na všechny stížnosti k dané věci) obsahuje všechny potřebné údaje, které Rada ČRo mohla k touto tématu v danou chvíli sdělit.

Děkuji Vám, jménem Rady ČRo,

Hana Dohnálková,
předsedkyně

autor: kob
Spustit audio