Stížnost J. Rauvolfa na generálního ředitele ČRo ohledně petice Za otevřenou Vltavu (březen 2019)

27. březen 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 3. 2019.

Text stížnosti

Vážení členové Rady ČRo,

podáváme tímto stížnost na generálního ředitele ČRo Reného Zavorala stran porušování Kodexu ČRo.

  1. Otevřený dopis signatářů iniciativy Za otevřenou Vltavu s podpisovými archy a názory signatářů byly generálnímu řediteli doručeny celkem třikrát oproti potvrzení o přijetí, které vydala podatelna ČRo (15.10, 31.10 a 5.12.). První reakce, kterou iniciativa ZOV obdržela, přišla emailem s datem 3.1.2019. Tedy po více než dvou a půl měsíci.

Generální ředitel René Zavoral tak porušil ustanovení Kodexu ČRo, které stanoví:

Český rozhlas se zabývá každým vážně míněným podnětem posluchače či stížností, a je-li uvedena zpáteční adresa, zašle na ni odpověď bez zbytečného odkladu.

  1. Generální ředitel se signatáři ZOV nekomunikoval a neprojevil žádný zájem o zpětnou vazbu, ke které se mu nabízela příležitost. Odpověděl až poté, co ve věci setrvání Petra Fischera na pozici šéfredaktora stanice Vltava sám rozhodl, aniž by se seznámil s názory více než 2000 signatářů ZOV, kteří jsou s oblastí kultury spojeni svými profesemi či zájmy a patří do cílové posluchačské skupiny stanice Vltava. Jsou tudíž kompetentní vyjádřit se k úrovni programu kulturní stanice ČRo.

Generální ředitel René Zavoral tak porušil ustanovení z preambule Kodexu ČRo, které zavazuje Český rozhlas k neustálému hledání a posilování zpětné vazby s veřejností, neboť předpokladem úspěšného plnění poslání Českého rozhlasu je poznávání potřeb obyvatel.

  1. Generální ředitel v odpovědi signatářům ZOV dezinterpretoval článek v preambuli Kodexu definující poslechovost. Napsal toto: "Kodex Českého rozhlasu hovoří o posluchači na prvním místě a o povinnosti rozhlasu veřejné služby oslovovat programem a vysíláním co nejširší publikum.“

Z definice uvedené v Kodexu záměrně vypustil slovo spektrum, čímž účelově změnil původní smysl ustanovení, které je formulováno přesně takto:

ČRo je si vědom, že se jednotlivé posluchačské skupiny vzájemně odlišují svým kulturním a uměleckým cítěním a žánry či uměleckými směry, kterým dávají přednost. Povinností Českého rozhlasu je uspokojit pokud možno celé spektrum posluchačských skupin.

Vytváří a strukturuje programová schémata a programy, které mohou zaujmout širokou veřejnost, a přitom zůstávají vnímavými vůči potřebám menšinových skupin… nebrání tvůrčím experimentům, jejichž cílem je vyzkoušet nebo probudit zájem o určitý žánr nebo způsob zpracování pořadu nebo o témata, a nebrání tomu, aby Český rozhlas sledoval, vytvářel a uchovával i tvorbu, která plně nekoresponduje s momentálními společenskými preferencemi. Český rozhlas usiluje o to, aby maximum posluchačů našlo v rozhlasovém vysílání témata, která je zajímají. Z celku svého programu nevylučuje žádnou skupinu obyvatel nebo téma takové skupině vlastní. Současně však ve své programové skladbě klade i důraz na čas pro menšinové žánry a témata, která ostatní provozovatelé rozhlasového vysílání v České republice ve svém programu nenabízejí buď vůbec, anebo jen v omezené míře.

Manipulativním výkladem článku o prioritách média veřejné služby jedná generální ředitel proti Kodexu ČRo.

  1. Pro ukončení spolupráce s Petrem Fischerem argumentoval generální ředitel též poslechovostí stanice Vltava, která podle jeho výkladu stagnovala, což dokládal účelově vyselektovanými údaji z analýz Radioprojektu.

Generální ředitel René Zavoral tak postupoval přímo proti Kodexu ČRo, který stanoví toto:

ČRo rozšiřuje posluchačský výběr tím, že poskytuje nabídku programových služeb, jež provozovatelé vysílání s licencí běžně neposkytují. Nepovyšuje kritérium sledovanosti pořadů nad jejich kvalitu.

V případě kulturní stanice, která naplňuje samou podstatu veřejnoprávnosti tím, že vytváří program vysoké hodnoty pro menšinovou, avšak nejvzdělanější skupinu společnosti, je to postoj obzvláště politováníhodný!

Vážení členové Rady ČRo, žádáme vás o projednání této stížnosti na nejbližším veřejném zasedání dne 30.1.2019. Žádáme také o to, aby Rada jako kontrolní orgán ČRo vyvodila důsledky ze skutečnosti, že generální ředitel ČRo René Zavoral porušuje zásady, které mu ukládá Kodex ČRo, nejméně ve čtyřech výše uvedených bodech.

Je v zájmu nás všech, aby vedení i Rada ČRo respektovaly ustanovení Kodexu ČRo, neboť tento ukládá rozhlasu jako veřejnoprávní instituci být společnosti vzorem transparentního a čestného jednání a to ve smyslu tohoto ustanovení:

Český rozhlas přispívá k vytváření prostoru pro svobodu slova, myšlení a tvorby, v němž může vyrůstat demokracie. Český rozhlas si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti.

Jménem iniciativy Za otevřenou Vltavu 

Josef Rauvolf
mluvčí ZOV
www.zaotevrenouvltavu.cz

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Rauvolfe,

jménem Rady ČRo odpovídám na Vaši „stížnost na generálního ředitele ČRo Reného Zavorala stran porušení Kodexu ČRo“ ze dne 28. ledna 2019.

Výtky, které jste popsal na adresu jednání generálního ředitele ČRo Reného Zavorala, a které směřujete k porušení Kodexu ČRo jsme postoupili generálnímu řediteli a vyzvali jej, aby je okomentoval, zdůvodnil či vyvrátil.

Generální ředitel ČRo dodal ve stanovené lhůtě Radě ČRo svoje rozsáhlé stanovisko, které nyní předkládáme i Vám.

Závěrem konstatujeme, že Rada Českého rozhlasu, po důkladném projednání celé věci, pochybení na straně jednání generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala neshledala.

S úctou, jménem Rady ČRo,

Hana Dohnálková
předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo

autor: kob
Spustit audio