Statut Českého rozhlasu

Statut je vydáván na základě zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

2. novela

Čl. 1 Základní ustanovení

1. Název: ČESKÝ ROZHLAS

Cizojazyčné názvy:
anglicky: Czech Radio
německy: Tschechischer Rundfunk
francouzsky: Rádio Tchéque
španělsky: Radio Checa
italsky: Radio Ceca
rusky: Чешскоe Радио

Pokud bude nutno název překládat do jiné řeči, než která je uvedena výše, připojí se k překladu (do závorky) i český název. Vedle plného názvu se může používat zkratka „ČRo".

2. Český rozhlas sídlí v Praze, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.
3. Identifikačním číslem (IČ) Českého rozhlasu je 45245053, daňových identifikačním číslem (DIČ) je CZ45245053.
4. Český rozhlas používá grafický znak.
5. Český rozhlas používá pro identifikaci jednotlivých stanic, rozhlasových studií a projektů zvukové znělky a grafické znaky.

Čl. 2 Postavení Českého rozhlasu

1. Český rozhlas byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu (dále jen „zákon o ČRo“) s účinností od 1. ledna 1992.
2. Český rozhlas je právnickou osobou; vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se.
3. Český rozhlas se nezapisuje do obchodního rejstříku.
4. Statutárním orgánem Českého rozhlasu je generální ředitel Českého rozhlasu (dále jen „generální ředitel“).
5. Český rozhlas je právní formou a způsobem zřízení institucí veřejné služby a provozovatelem vysílání ze zákona, slouží veřejnosti, je jí převážně financován a podléhá její kontrole.
6. Český rozhlas je národní kulturní institucí zvláštního významu poskytující veřejnou službu.
7. Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do zahraničí, a to analogově i digitálně.
8. Český rozhlas vykonává svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
9. Zásady naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání závazné pro Český rozhlas a jeho pracovníky stanoví Kodex Českého rozhlasu.
10. Český rozhlas se ve své činnosti dále řídí tímto Statutem a dalšími vnitřními předpisy Českého rozhlasu.

Čl. 3 Kontrola veřejností

1. Rada Českého rozhlasu plní své úkoly v souladu se zákonem o ČRo, který jí vyhrazuje postavení orgánu, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu.
2. Poradním orgánem Rady Českého rozhlasu ve věcech kontroly hospodaření Českého rozhlasu je dozorčí komise.
3. Postavení, složení, způsob volby, činnost a působnost Rady Českého rozhlasu a dozorčí komise stanoví zákon o ČRo.
4. Informace potřebné k uplatnění práva veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu poskytuje Radě Českého rozhlasu na její vyžádání generální ředitel a dozorčí komise.

Čl. 4 Veřejná služba Českého rozhlasu

1. Hlavní úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou stanovené zákonem o ČRo, ve znění pozdějších předpisů.
2. Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že
a) provozuje analogové rozhlasové vysílání tří celoplošných rozhlasových programů vysílaných v pásmu velmi krátkých vln, popřípadě prostřednictvím jiných technických prostředků,
b) provozuje analogové rozhlasové vysílání rozhlasových programů regionálních studií vysílaných v pásmu velmi krátkých vln, popřípadě prostřednictvím jiných technických prostředků; jejich zřizování, vedení a působnost stanovuje zákon o ČRo,
c) provozuje analogové rozhlasové vysílání programy rozhlasových studií; jejich zřizování, vedení a působnost stanovuje zákon o ČRo,
d) může vysílat i v pásmu dlouhých a středních vln,
e) provozuje vysílání rozhlasového programu zaměřeného výlučně na zpravodajství, publicistiku a vzdělávací pořady v pásmu velmi krátkých vln, popřípadě prostřednictvím jiných technických prostředků v rozsahu stanoveném zákonem o ČRo,
f) provozuje zemské digitální rozhlasové vysílání šířením 3 celoplošných rozhlasových programů, uvedených v písm. a) také prostřednictvím multiplexu veřejné služby; kromě těchto rozhlasových programů má Český rozhlas právo šířit prostřednictvím multiplexu veřejné služby další rozhlasové programy, další multimediální obsah a doplňkové služby;
rozhlasové programy, další multimediální obsah a doplňkové služby šířené prostřednictvím multiplexu veřejné služby může Český rozhlas digitálně šířit rovněž prostřednictvím družic a sítí elektronických komunikací,
g) provozuje zemské digitální vysílání tak, aby zajistil naplňování úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání, které odpovídá stavu rozvoje vysílacích technologií a služeb, a to zejména ve III. televizním pásmu,
h) zřizuje síť vlastních zpravodajů,
i) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního bohatství,
j) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby,
k) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou programovou službu, včetně aktuálního zpravodajství,
l) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb,
m) provozuje rozhlasové vysílání do zahraničí na jednom rozhlasovém programu v pásmu krátkých vln prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě prostřednictvím jiných technických prostředků.
3. Český rozhlas dále plní své úkoly zejména tím, že:
a) pořizuje zvukové, případně zvukově obrazové záznamy za pomoci vhodných a dostupných technologií,
b) nakupuje licence k užití záznamů audiovizuálních děl od zahraničních a tuzemských nositelů práv a smluvně poskytuje licence k užití jím vyrobených záznamů jiným osobám v tuzemsku a v zahraničí,
c) spolupracuje s významnými vědeckými, kulturními a uměleckými organizacemi a společnostmi,
d) podporuje českou rozhlasovou tvorbu,
e) podporuje Český rozhlas jako instituci a značku, vysílání programů nebo pořadů a dalších úkolů veřejné služby prostřednictvím marketingové komunikace,
f) pečuje o profesionální a vzdělanostní rozvoj svých zaměstnanců,
g) poskytuje rozšiřující a doplňkové služby ke svému vysílání nebo audiovizuální mediální služby na vyžádání mimo jiné prostřednictvím internetu a dalších mediálních nosičů,
h) soustavně se zabývá analýzou a ohlasy svého vysílání a výzkumem mediálního trhu.
4. Český rozhlas je oprávněn poskytovat další služby a vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem jeho činnosti a která nesmí ohrozit jeho úkoly podle zákona o ČRo.
5. Český rozhlas je aktivním členem mezinárodního sdružení vysílatelů veřejné služby Evropská vysílací unie (EBU/UER), podílí se na mezinárodní spolupráci rozhlasových stanic veřejné služby, rozvíjí spolupráci s rozhlasovými stanicemi a tvůrci v zahraničí, zejména v EU.
6. Český rozhlas zřizuje umělecká tělesa a pořádá soutěže a přehlídky.
7. Český rozhlas přispívá k rozvoji vzdělání a výzkumu v rozhlasových a multimediálních oborech.
8. Český rozhlas připravuje širokou personální základu pro práci v Českém rozhlase.

Čl. 5 Programové zásady

1. Český rozhlas zajišťuje plnění svého poslání především vysíláním vlastních programů.
2. Český rozhlas je oprávněn vysílat i programy a pořady získané na základě smluv od jiných rozhlasových stanic, nezávislých producentů a výrobců zvukových záznamů a snímků.
3. Vysílání pořadů Českého rozhlasu se řídí veřejně dostupným programem jednotlivých stanic a rozhlasových studií.
4. Tvorba programů je upravena v obecně závazných právních předpisech upravujících vysílání, v tomto Statutu, v Kodexu Českého rozhlasu, ve vnitřních předpisech a dalších dokumentech Českého rozhlasu.
5. Při povinném poskytování vysílacího času postupuje Český rozhlas podle platných obecně závazných právních předpisů.

Čl. 6 Šíření vysílání Českého rozhlasu

1. Český rozhlas je oprávněn vysílat na celém území České republiky a do zahraničí v rozsahu stanoveném zákonem o ČRo.
2. Český rozhlas zabezpečuje své vysílání především prostřednictvím sítí elektronických komunikací, a to analogově i digitálně. V zájmu splnění svého poslání a úkolů je oprávněn využívat internet i jiné technické prostředky, případně vybudovat jako operátor vlastní sítě elektronických komunikací včetně přiřazených prostředků.
3. Českému rozhlasu jsou vyhrazeny rádiové kmitočty umožňující naplňování veřejné služby podle zákona o Českém rozhlasu.
4. Český rozhlas využívá k šíření svých programů a dalšího multimediálního obsahu také nové technologie a podílí se na jejich vývoji.

Čl. 7 Generální ředitel

1. Práva a povinnost generálního ředitele upravuje zákon o ČRo.
2. Generální ředitel činí právní úkony jménem Českého rozhlasu, u písemných právních úkonů k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Českého rozhlasu připojí svůj podpis.
3. Generální ředitel je ze své činnosti odpovědný Radě Českého rozhlasu a má právo se zúčastňovat jejích jednání.
4. Generální ředitel zejména:
a) řídí činnost Českého rozhlasu,
b) v mezích zákona a Statutu stanoví organizaci Českého rozhlasu a vydává vnitřní předpisy zásadní povahy,
c) po projednání s Radou Českého rozhlasu jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance, kteří jsou podle Organizačního řádu ČRo na pracovních pozicích ředitel útvaru na 1. stupni řízení, ředitel útvaru na 2. stupni řízení přímo podřízený generálnímu řediteli nebo šéfredaktor,
d) jedná jménem Českého rozhlasu.
5. Generální ředitel podle zákona o ČRo předkládá Radě Českého rozhlasu:
a) návrh na jmenování a odvolání ředitelů rozhlasových studií Českého rozhlasu,
b) ke schválení rozpočet a závěrečný účet Českého rozhlasu,
c) k předložení Poslanecké sněmovně návrh Kodexu Českého rozhlasu,
d) ke schválení Statut Českého rozhlasu,
e) ke schválení návrhy na zřízení nebo zrušení rozhlasových studií s výjimkou zrušení rozhlasových studií v sídlech krajů,
f) ke schválení návrhy k pronájmu nemovitostí Českého rozhlasu na dobu delší než 3 měsíce nebo jejich zcizení, popřípadě zatížení nemovitostí nebo jejich částí,
g) ke schválení dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje,
h) k projednání jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců, kteří jsou podle Organizačního řádu ČRo na pracovních pozicích ředitel útvaru na 1. stupni řízení, ředitel útvaru na 2. stupni přímo podřízený generálnímu řediteli nebo šéfredaktor.
6. V době nepřítomnosti generálního ředitele jej zastupuje jím pověřený zástupce.
7. Zástupce jedná jménem Českého rozhlasu ve všech věcech s výjimkou zcizování nemovitého majetku, jeho zatěžování a přijímání úvěru. Zástupce generálního ředitele je po dobu svého pověření odpovědný Radě Českého rozhlasu a má právo účastnit se zasedání Rady Českého rozhlasu.

Čl. 8 Zásady organizace a řízení

1. Základní organizační struktura Českého rozhlasu je upravena Organizačním řádem.
2. Organizační řád a Podpisový řád upravují posloupnost pravomocí a odpovědností na jednotlivých stupních řízení, oprávnění k jednání jménem Českého rozhlasu, rozsah činnosti jednotlivých organizačních útvarů a vztahy mezi nimi.
3. Ekonomické zásady hospodaření Českého rozhlasu upravují Pravidla ekonomického řízení.

Čl. 9 Hospodaření Českého rozhlasu

1. Český rozhlas jako právnická osoba hospodaří na svůj účet a odpovědnost s vlastním majetkem a svými finančními zdroji podle vnitřně stanovených pravidel v souladu s obecně platnými právními předpisy a požadavky práva Evropské unie na transparentnost finančních vztahů veřejnoprávních subjektů. Český rozhlas zodpovídá za účelné a hospodárné využívání svých finančních zdrojů a majetku.
2. Finančními zdroji Českého rozhlasu jsou:
a) rozhlasové poplatky vybírané podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonů souvisejících,
b) příjem z vlastní podnikatelské činnosti,
c) příjmy ze státního rozpočtu pro vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
3. Náklady spojené s vysíláním Českého rozhlasu do zahraničí hradí Česká republika ze státního rozpočtu.
4. Finanční zdroje používá Český rozhlas k plnění svých úkolů.
5. Při nakládání se svými finančními zdroji se řídí také zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Český rozhlas může svůj majetek za podmínek stanovených právními předpisy používat pro podnikatelskou činnost; může se svými vklady podílet na podnikání jiných osob, pokud svou účastí na tomto podnikání může přispět k lepšímu plnění svých úkolů.
7. Systém finančního hospodaření Českého rozhlasu stanoví generální ředitel.
8. Účetní závěrku za kalendářní rok ověřuje Český rozhlas auditorem.
9. Český rozhlas účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu s platnou legislativou. Český rozhlas sestavuje k roční závěrce výkaz zisku a ztrát tak, aby umožňoval rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a nákladů a výnosů souvisejících s podnikatelskou činností.
10. Členové dozorčí komise mohou v rozsahu stanoveném zákonem o ČRo s vědomím generálního ředitele nahlížet do všech účetních dokladů, účetních záznamů a dalších písemností Českého rozhlasu, které mají vypovídací schopnost o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, a o těchto skutečnostech požadovat ústní nebo písemné informace od příslušných zaměstnanců Českého rozhlasu. Zaměstnanci Českého rozhlasu jsou povinni poskytnout členům dozorčí komise kopie vyžádaných písemností Českého rozhlasu, jakož i požadovaná vysvětlení.

Čl. 10 Přístup k informacím

1. Český rozhlas plní informační povinnosti uložené mu obecně závaznými právními předpisy, včetně povinnosti poskytovat a zveřejňovat trvale prostřednictvím prostředků umožňujících dálkový přístup údaje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Český rozhlas je oprávněn chránit své duševní vlastnictví a obchodní tajemství.

Čl. 11 Změny Statutu Českého rozhlasu
V případě potřeby změny Statutu Českého rozhlasu předloží generální ředitel Radě Českého rozhlasu ke schválení návrh změn. Změna Statutu je účinná okamžikem schválení Radou Českého rozhlasu, jestliže Rada neurčí pozdější termín účinnosti této změny. Generální ředitel po nabytí účinnosti změn Statutu zabezpečí uveřejnění úplného a aktuálního znění tohoto dokumentu.

Čl. 12 Zrušení Českého rozhlasu

Český rozhlas může být zrušen pouze zákonem.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se Statut Českého rozhlasu ze dne 25. ledna 2006 (usnesení Rady ČRo 4/06) ve znění změny schválené Radou Českého rozhlasu dne 22. září 2011 (usnesení Rady ČRo 124/11) s účinností od 1. listopadu 2011.
2. Tento Statut byl schválen Radou Českého rozhlasu na 10. veřejné schůzi dne 31. října 2012 usnesením Rady ČRo 120/2012 s účinností od 1. ledna 2013 a byl novelizován 1. novelou schválenou Radou Českého rozhlasu na 1. veřejné schůzi dne 29. ledna 2014 usnesením Rady ČRo 6/14 a 2. novelou schválenou Radou Českého rozhlasu na 3. veřejné schůzi dne 30. března 2016 usnesením Rady ČRo 29/16 s účinností od 1. března 2016.

Mgr. René Zavoral
generální ředitel Českého rozhlasu

PhDr. Petr Šafařík
předseda Rady Českého rozhlasu