Ročenka 2011

19. duben 2011

Činnost Rady ČRo vychází ze zákona o Českém rozhlase. Z této činnosti je Rada odpovědná Poslanecké sněmovně PČR. Rada ČRo v roce 2010 schválila základní dokumenty, kterými jsou rozpočet na rok 2011, závěrečný účet hospodaření, novela Jednacího řádu. Rozhodovací vůle Rady ČRo je vyjádřena v usneseních z veřejných zasedání, která jsou v písemné i zvukové podobě zveřejněna na webových stránkách Rady, společně se zápisy z jednání rozšířeného předsednictva Rady.


V roce 2010 se Rada ČRo pravidelně věnovala především rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2. Hlavní snahou vedení ČRo, které Rada ČRo podporovala, bylo dojít k dohodě se zhotovitelem (OHL-ŢS, Hochtief) s termínem dokončení a se stanovením finančních limitů dle zákona o veřejných zakázkách a snížení předmětu soudního sporu.


Další významnou oblastí, které se Rada věnovala, byla úsporná opatření v hospodaření ČRo. Ke každému materiálu, který se týkal hospodaření ČRo, si vyžádala Rada doplňující informace k plánovaným úsporným opatřením nebo přímo opatření personálně-organizační, např. zrušení zdvojení funkcí šéfredaktorů a ředitelů stanic ČRo.


Rada Českého rozhlasu pracovala od března 2010 do 17. prosince 2010 pouze v pěti členech, to neumožnilo dokončit proces volby generálního ředitele ČRo a prakticky celý rok 2010 Český rozhlas řídil prozatímní ředitel ČRo Mgr. art. Peter Duhan, kterého jmenovala Rada ČRo k 1.3.2010 a zároveň stejným usnesením vzala na vědomí rezignaci Mgr. Richarda Medka na funkci generálního ředitele ČRo ze zdravotních důvodů.


Rada ČRo se v roce 2010 zabývala poslechovostí stanic a studií ČRo, nebyla spokojena s efektivností vysílání a upozornila na nutnost přípravy systémových programových změn. Věnovala se také kontrole přípravy volebního vysílání ke sněmovním volbám a volbám komunálním a do třetiny Senátu Parlamentu ČR.


Rada ČRo se v roce 2010 zabývala prodejem zbytných nemovitostí ČRo. Šlo především o objekty v Peci pod Sněžkou a Přerově nad Labem a v přípravě na prodej objektů na Žižkově, v Dykově ul. na Praze 2 a na Špičáku.


V roce 2010 vyřídila Rada ČRo 71 stížností, připomínek, námětů a žádostí posluchačů. Rada ČRo také řešila jednu stížnost na generálního ředitele ČRo Richarda Medka. Šlo o stížnost poslance PS PČR za KSČM doc. PhDr. Miroslava Grebeníčka, CSc. ohledně údajné cenzury celostátního deníku Haló noviny.
Na prozatímního ředitele ČRo Petera Duhana (ve funkci od 1.3.2010 – 31.12.2010) Rada ČRo žádnou stížnost neobdržela.


Rada ČRo spolupracovala se svou Dozorčí komisí ve složení: předsedkyně DK Marta Gellová, místopředseda Jiří Janotka a členové Ludmila Klofová, Jiří Mutafov a Jiří Volf. Hlavní agendou DK byla rekonstrukce historické budovy ČRo, prodej nemovitostí ČRo, podrobné sledování problematiky mandátních smluv s JUDr. Kratochvílem a podání podnětu ze strany zhotovitele rekonstrukce na ÚHOS.


Rada ČRo v roce 2010 ukončila spolupráci se svými experty na hodnocení vysílání vybraných stanic ČRo. Rada ČRo si však vyžádala hodnocení volebních vysílání při sněmovních, komunálních a senátních volbách.


Rada ČRo v roce 2010 měla 12. řádných veřejných zasedání a dvě veřejná mimořádná jednání. Kromě jednoho výjezdního zasedání Rady ČRo v Brně se ostatní konala v Praze, v budově ČRo Římská 15.


Rada ČRo se v r. 2010 zúčastnila pracovní služební cesty do BBC a BBC TRUSTu.


Předsednictvo Rady ČRo se věnovalo především přípravě zasedání Rady, diskusím s generálním ředitelem a prozatímním ředitelem ČRo a s dalšími pracovníky vedení, koncepčním a personálním opatřením. Všechny závěry předsednictva byly Radou schváleny.


Rada ČRo pracovala do března 2010, kdy třem členům Rady končil mandát, v neúplném složení 8 členů: předseda Rady Jiří Florian, místopředsedkyně Dana Jaklová, místopředseda Ladislav Jíša a členové Maria Ptáčková, Pavel Hazuka, Tomáš Ratiborský, Antonín Zelenka a Bohuš Zoubek.


Od března 2010 až do konce roku pak měla Rada ČRo místo zákonem stanovených 9 členů jen 5 členů. Z Rady ČRo v březnu 2010 odešli J.Florian, M.Ptáčková a P.Hazuka.


Rada ČRo v dubnu 2010 zvolila nové předsednictvo ve složení: předsedkyně Dana Jaklová, místopředsedové Ladislav Jíša a Tomáš Ratiborský.


Rada ČRo tedy většinu roku pracovala ve složení: D.Jaklová, L.Jíša, T.Ratiborský, A.Zelenka a B.Zoubek. 17. 12. 2010 byl Poslaneckou sněmovnou PČR zvolen členem Rady ČRo Milan Badal.

Zpracovala: Dana Jaklová
předsedkyně Rady ČRo

autor: daj
Spustit audio