Ročenka 2010

30. září 2010

Činnost Rady ČRo včetně jejích úkolů a pravomocí upravuje zákon o Českém rozhlase. Rada ČRo schválila základní dokumenty, které jí v rámci působnosti určil zákon o Českém rozhlase. Takovými základními dokumenty jsou rozpočet, závěrečný účet hospodaření, novela Jednacího řádu. Rada je oprávněna dbát na dodržování Kodexu a Statutu, upozornit na jejich případné porušení a hodnotit vysílání i z tohoto pohledu. Rozhodovací vůle Rady ČRo je vyjádřena v usneseních z veřejných zasedání.

V roce 2009 se Rada ČRo, nad rámec svých stanovených povinností, velmi výrazně věnovala rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2 a projednáním tří auditů.

Stálá komise pro sdělovací prostředky a Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČRo schválily Radě ČRo výroční zprávu o činnosti ČRo za r. 2008 a zprávu o hospodaření za stejné období.

Rada ČRo se věnovala také všem zásadním důsledkům ekonomických změn pro rozvoj v oblasti programové, personální, mzdové a technologické. Zvláště se zaměřila na vývoj ve mzdové a honorářové oblasti.

Činnost Rady ČRo v roce 2009 se zaměřila na řešení problematiky souběžného analogového a digitálního vysílání ČRo a jeho dopadu na rozpočet ČRo, na aktualizaci programových zásad ČRo, na přípravu voleb do Evropského parlamentu, na plánovaný odprodej zbytných objektů ČRo a speciálně objektu v Peci pod Sněžkou a na přehled investičních akcí ČRo.

Pravidelně se Rada ČRo zabývala rozbory poslechovosti jednotlivých stanic a studií ČRo, měsíčním hodnocením jednotlivých vybraných stanic ČRo, schvalováním nájemních smluv a činností své Dozorčí komise. Rada ČRo uskutečnila výjezdní zasedání do ČRo Liberec.

Z pohledu ČRo bylo nejvýznamnějším rozhodnutím Rady ČRo odvolání generálního ředitele Ing. Václava Kasíka dne 22.7.2009, kterému předcházela výzva na jeho zvážení setrvat ve funkci z 25.3.2009 a šetření mandátních smluv mezi ČRo a JUDr. Jiřím Kratochvílem.

Na zasedání dne 22.7.2009 jmenovala prozatímního ředitele ČRo Mgr. Richarda Medka a následovně 29.7.2009 projednala situační zprávu o současném stavu ČRo a schválila harmonogram výběrového řízení na nového generálního ředitele ČRo. Na zasedání Rady ČRo dne 30.9.2009 zvolila novým generálním ředitelem ČRo Mgr. Richarda Medka.

V roce 2009 vyřídila Rada ČRo 76 stížností, připomínek, námětů a žádostí posluchačů.

Rada ČRo se, v souvislosti s uplynutím funkčního období pěti členů Dozorčí komise Rady ČRo, pečlivě a odpovědně připravila na volbu nové Dozorčí komise Rady ČRo 28.1.2009. DK v roce 2009 pracovala ve složení: předsedkyně DK Marta Gellová, místopředseda Jiří Janotka, členové: Ludmila Klofová, Jiří Mutafov a Jiří Volf a kromě plnění standardních úkolů jako je projednávání rozpočtu, výsledků hospodaření a účetní závěrky se zabývala také několika tématickými úkoly a to včetně honorářové a daňové problematiky, prodeje zbytných objektů ČRo a speciálně rekonstrukcí historické budovy ČRo na Vinohradech.

V roce 2009 spolupracovala Rada ve spolupráci se svými experty: Richardem Seemannem – ČRo 1 Rž, Josefem Cincibusem - ČRo 2 Praha, Milanem Uhdem - ČRo 3 Vltava, Oldřichem Šestákem ČRo 6 a ČRo Česko a Danielem Giačem – ČRo Radio Wave.

Dále Rada ČRo v oblasti právní spolupracovala s Advokátní kanceláří Hrudka-Řípa a partneři a následně s advokátem Mgr. Jiřím Hrabovským.

V roce 2009 proběhlo celkem 44 zasedání předsednictva Rady Českého rozhlasu za účasti členů Rady Českého rozhlasu a 17 veřejných schůzí Rady Českého rozhlasu, z toho dvanáct řádných a pět mimořádných. Kromě výjezdního zasedání v ČRo Liberec se ostatní konala v Praze v budově ČRo Římská 15.

Předsednictvo věnovalo své úsilí především přípravě zasedání Rady, běžnému operativnímu sledování chodu ČRo, diskusím s generálním ředitelem a dalšími pracovníky vedení, některým koncepčním i personálním opatřením ČRo. Zabývalo se i přípravou usnesení Rady ke stížnostem, které byly Radě doručeny. Všechny závěry předsednictva byly Radou schváleny.

Rada ČRo v r. 2009 pracovala ve složení: předseda Jiří Florian, místopředsedové Dana Jaklová (ta je zároveň tisková mluvčí) a Ladislav Jíša, členové Rady ČRo: Maria Ptáčková , Bohuš Zoubek, Antonín Zelenka, Tomáš Ratiborský, Pavel Hazuka, t.zn., že Rada ČRo pracovala v osmi členech.

autoři: Jiří Florian , daj , Ladislav Jíša
Spustit audio