Ročenka 2009

30. září 2010

Činnost Rady ČRo včetně jejích úkolů a pravomocí upravuje zákon o Českém rozhlase. Rada ČRo schválila základní dokumenty, které jí v rámci působnosti určil zákon o Českém rozhlase. Takovými základními dokumenty jsou rozpočet, závěrečný účet hospodaření, novela Jednacího řádu. Rada je oprávněna dbát na dodržování Kodexu, upozornit na jeho případné porušení a hodnotit vysílání i z tohoto pohledu. Rada ČRo ve svých usneseních stanovuje požadavky na generálního ředitele, a to v rámci své působnosti u jednotlivých činností ČRo.

V roce 2008 se Rada ČRo velmi výrazně věnovala hospodaření Českého rozhlasu a v programové oblasti si vyžádala od generálního ředitele ČRo programový audit a redefinici vybraných stanic ČRo.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČRo schválila Radě ČRo výroční zprávu o činnosti ČRo za r. 2007, zprávu o hospodaření za období roku 2007 projednala a doporučila ke schválení jak Stálá komise pro sdělovací prostředky, tak kulturní výbor PS.

Rada ČRo se věnovala také všem zásadním důsledkům ekonomických změn pro rozvoj v oblasti programové, personální, mzdové a technologické. Zvláště se zaměřila na vývoj ve mzdové a honorářové oblasti.

Vzhledem k rekonstrukci a modernizaci historické budovy ČRo Vinohradská 12 zařadila projednávání plnění časového a finančního harmonogramu pravidelně na svá veřejná zasedání.

Činnost Rady ČRo v roce 2008 výrazně ovlivnilo řešení problematiky programových změn na ČRo 1 Rž, problematiky ČRo Radio Wave a postupné ukončení projektu Odhalení. Na svých zasedáních předsednictva, kterého se zúčastňují i ostatní členové Rady, se však zabývala i další činností ČRo. Rada ČRo uspořádala veřejný odborný seminář na téma „Programové změny v ČRo, jejich dopad a budoucí vize" 19.6.08, spolupodílela se na organizaci pracovního setkání Rad rozhlasů a televizí ČR a SR v Novém Smokovci a zorganizovala výjezdní zasedání v ČRo Olomouc a v ČRo Ostrava.

V roce 2008 vyřídila Rada ČRo 623 stížností, připomínek, námětů a žádostí posluchačů.

Rada ČRo se v souvislosti s uplynutím funkčního období stávajících pěti členů Dozorčí komise Rady ČRo pečlivě a odpovědně připravila na volbu nové Dozorčí komise Rady ČRo na začátku roku 2009. DK v roce 2008 pracovala ve složení: předsedkyně DK Marta Gellová, Alena Dočkalová, Jiří Janotka, Ludmila Procházková, Michal Prokop a kromě plnění standardních úkolů jako je projednávání rozpočtu, výsledků hospodaření a účetní závěrky se zabývala také několika tématickými úkoly a to včetně honorářové a daňové problematiky a speciálně rekonstrukcí historické budovy ČRo na Vinohradech.

V roce 2008 pokračovala Rada ve spolupráci se svými experty: Josefem Cincibusem - ČRo 2 Praha, Milanem Uhdem - ČRo 3 Vltava, Milanem Kubesem ČRo 6. Došlo ke změně v expertu pro ČRo 1 Rž, který po Slavomírovi Voseckém převzal Richard Seemann a Radio Wave po Petru Hnilovi převzal Radek Vogel.

Dále Rada ČRo v oblasti právní spolupracovala s Advokátní kanceláří Hrudka-Řípa a partneři, v otázce možného porušení lustračního zákona také s AK Šváb, Zíma a partneři, advokátem p. Hrabovským a Parlamentním institutem PS.

V roce 2008 proběhlo celkem 40 zasedání předsednictva rady Českého rozhlasu za účasti členů Rady Českého rozhlasu a 14 veřejných schůzí Rady Českého rozhlasu, z toho dvanáct řádných a dvě mimořádné. Kromě výjezdních zasedání v ČRo Olomouc a v ČRo Ostrava se ostatní konala v Praze v budově ČRo Římská.

Předsednictvo věnovalo své úsilí především přípravě zasedání Rady, běžnému operativnímu sledování chodu ČRo, diskusím s generálním ředitelem a dalšími pracovníky vedení, některým koncepčním i personálním opatřením ČRo. Zabývalo se i přípravou usnesení Rady ke stížnostem, které byly Radě doručeny. Všechny závěry předsednictva byly Radou schváleny.

Rada ČRo v r. 2008 pracovala ve složení: předseda Jiří Florian, místopředsedové Dana Jaklová (ta je zároveň tisková mluvčí) a Bohuš Zoubek (do 25.2.08 jako místopředseda, od 19.3.08 člen-druhé volební období), členové Rady ČRo: Ladislav Jíša (do 25.3.08 člen, od 26.3.08 jako místopředseda), Antonín Zelenka, Maria Ptáčková, Tomáš Ratiborský (zvolen 19.3.08), Pavel Hazuka (zvolen 26.2.08), tzn., že Rada ČRo pracovala v osmi členech.

autor: Jiří Florian
Spustit audio