Ročenka 2008

4. říjen 2010

Činnost Rady ČRo včetně jejích úkolů a pravomocí upravuje zákon o Českém rozhlase. Rada ČRo schválila základní dokumenty, které jí v rámci působnosti určil zákon o Českém rozhlase. Takovými základními dokumenty jsou rozpočet, závěrečný účet hospodaření, Statut, Jednací řád, Kodex.

Rada je oprávněna dbát na dodržování Kodexu, upozornit na jeho případné porušení a hodnotit vysílání i z tohoto pohledu. Rada ČRo ve svých usneseních stanovje požadavky na generálního ředitele, a to v rámci své působnosti u jednotlivých činností ČRo.

V roce 2007 se Rada ČRo velmi výrazně věnovala hospodaření Českého rozhlasu a v programové oblasti si vyžádala od generálního ředitele ČRo programový audit a vize rozvoje ČRo na období nejbližších pěti let a analýzu ke komplexní revizi kmitočtů ČRo.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČRo schválila Radě ČRo jak výroční zprávu o činnosti ČRo za r. 2006, tak zprávu o hospodaření za období roku 2006.

Rada ČRo se věnovala také všem zásadním důsledkům ekonomických změn pro rozvoj v oblasti programové, personální, mzdové a technologické. Zvláště se zaměřila na vývoj ve mzdové a honorářové oblasti.

Na svých zasedáních předsednictva postupně, za účasti managementu, projednala problematiku stanic ČRo 1-Radiožurnálu, ČRo 2-Prahy a Zahraničního vysílání ČRo 7.

Vzhledem k rekonstrukci a modernizaci historické budovy ČRo Vinohradská 12 zařadila projednávání plnění časového a finančního harmonogramu pravidelně na svá veřejná zasedání.

Rada ČRo se zaměřila také na činnost Radioservisu a.s. jako 100% dceřinné společnosti ČRo a pozitivně vyhodnotila změnu Týdeníku Rozhlas.

Rada ČRo se v souvislosti s uplynutím funkčního období stávajících pěti členů Dozorčí komise Rady ČRo pečlivě a odpovědně připravila na volbu nové Dozorčí komise Rady ČRo na začátku roku 2007. Tato dále pokračovala (ve složení: předsedkyně DK Marta Gellová, Alena Dočkalová, Jiří Janotka, Ludmila Procházková, Michal Prokop) a kromě plnění standardních úkolů jako je projednávání rozpočtu, výsledků hospodaření a účetní závěrky se zabývala také několika tématickými úkoly a to včetně honorářové a daňové problematiky.

Český rozhlas v roce 2007 pokračoval ve stabilizaci a profilaci svých programových okruhů, včetně těch digitálních. Pro rok 2007 vytyčil základní motto rozvoje regionálního vysílání.

V roce 2007 pokračovala Rada ve spolupráci se svými experty: Slavomírem Voseckým - ČRo 1, Josefem Cincibusem - ČRo 2, Milanem Uhdem - ČRo 3, Milanem Kubesem ČRo 6 a s Petrem Hnilo ČRo 4 - Rádio Wave.

Dále Rada ČRo v oblasti právní spolupracovala s Advokátní kanceláří Hrudka-Řípa a partneři.

V roce 2007 proběhla celkem čtyřicet dvě zasedání předsednictva rady Českého rozhlasu za účasti členů Rady Českého rozhlasu a šestnáct veřejných schůzí Rady Českého rozhlasu, z toho dvanáct řádných a čtyři mimořádné. Všechna zasedání se konala v Praze. Jedno zasedání se konalo dne 20. června v Karlových Varech.

Předsednictvo věnovalo své úsilí především přípravě zasedání Rady, běžnému operativnímu sledování chodu ČRo, diskusím s generálním ředitelem a dalšími pracovníky vedení, některým koncepčním i personálním opatřením ČRo. Zabývalo se i přípravou usnesení Rady ke stížnostem, které byly Radě doručeny. Všechny závěry předsednictva byly Radou schváleny.

Rada ČRo v r. 2007 pracovala ve složení: předseda Jiří Florian, místopředsedové Dana Jaklová (ta je zároveň tisková mluvčí) a Bohuš Zoubek, členové Rady ČRo: Ladislav Jíša, Antonín Zelenka (20.3.07 zvolen PS ČR), Štěpán Kotrba (23.4.07 rezignoval), Milan Kudrys (zvolen PS ČR 19.6. a 23.10.07 rezignoval), Maria Ptáčková, Richard Seemann, tzn., že Rada ČRo pracovala převážně v osmi členech.

autor: Jiří Florian
Spustit audio