Posluchačka Naďa Dragounová (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážení,

podávám stížnost na změnu úvodní znělky pořadu Meteor, ke které došlo 20.9.2014.

Jako dlouholetá posluchačka tohoto vynikajícího pořadu nemohu souhlasit s tím, že byla původní nápaditá a nadčasová znělka nahrazena naprosto nekvalitní inovací. Poslala jsem nesouhlasný mail jak p. Duhanovi, tak i p. Dittrichovi, kde jsem je žádala, aby se vrátili k původní znělce. Odpověděl mě zatím pouze šéfredaktor Dittrich kromě jiného s následujícím trapným odůvodněním, cituji:
" A my se domníváme, že tak, jak se vyvíjí věda a technika samotná, i znělky se vyvíjejí, aby lépe vyjadřovaly současné vědecké poznání ".
Toto "geniální" zdůvodnění svědčí o naprosté nekompetentnosti pana šéfredaktora. Je vidět, že nemá nejmenší ponětí o tom, jaká skupina posluchačů tento pořad sleduje.

Prosím členy Rady, aby využili všech svých pravomocí a doporučili vedení rozhlasu návrat k původní znělce Meteoru.

Dále vás prosím, abyste přezkoumali, zda nedošlo k navýšení finančních nákladů v souvislosti se změnou znělky.

S úctou
Ing. Naďa Dragounová

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní inženýrko,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Vaši stížnost z 2. 10. 2014. Rada ČRo si k ní vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka. Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014.

Soudíme, že Ing. Dittrich ve svém vyjádření uvádí některé přesvědčivé argumenty. Nicméně pokud by se výrazně množily stížnosti, jako je ta Vaše, nechali bychom kvalitu nových znělek, resp. tzv. zvukové grafiky, posoudit nezávislým expertem.

Vážená paní inženýrko, i díky Vašemu podnětu jsme na téma znělek ČRo a jejich změn (a finančních nákladech) diskutovali s vedením ČRo na veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014. Zvuková nahrávka té schůze je volně dostupná na internetových stránkách Českého rozhlasu, část věnovaná podnětům a stížnostem bývá zhruba v posledních 15‒20 minutách nahrávky.

Přestože Vám asi nezasíláme uspokojivou odpověď, věříme, že si v rozmanité nabídce stanic Českého rozhlasu můžete vybrat mnoho pořadů, které Vás zaujmou.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Vážená paní inženýrko,

píši Vám v souvislosti s Vaší stížností na novou znělku pořadu Meteor. Chci Vás ujistit, že rozhlasový pořad Meteor všichni vnímáme stejně jako Vy jako jeden z nejzářivějších pokladů v naší programové skladbě a jako jednu z vlajkových lodí programové flotily Českého rozhlasu. Jsme rádi, že Meteor si stále udržuje vysokou míru přízně posluchačů a velmi si vážíme renomé, které si za 50 let existence vydobyl u odborné veřejnosti. Co nás mimořádně těší, je fakt, že i současný Meteor připravovaný Petrem Sobotkou invenčním způsobem rozvíjí tu nejdůležitější tradici, totiž že přináší posluchačům nejnovější poznatky vědy atraktivním a srozumitelným způsobem, s využitím moderních rozhlasových nástrojů i široké škály zvukového výrazu, že podněcuje fantazii i racionální myšlení posluchačů, že se snaží stále v tom nejlepším slova smyslu sloužit vědeckému poznání jako klíčové součásti společenského vědomí. S neskrývanou hrdostí mluvíme o Meteoru jako o jednom z nejmladších pořadů České rozhlasu – a Vy jistě rozumíte, jak je to míněno.

Meteor je však zároveň neoddělitelnou součástí vysílání Českého rozhlasu Dvojka a my se snažíme, aby stejně jako tento pořad i celý program stanice měl současnou tvář, aby byl přívětivým společníkem našim posluchačům a prožíval s nimi jejich současné radosti i starosti a aby takovým byl i do budoucna. Má-li naše vysílání zůstat živým organismem, prochází a bude procházet stále drobnými i většími změnami, vždy však ve snaze o maximální možnou citlivost vůči našim posluchačům. V tomto smyslu prošly např. v uplynulých letech zvukovou modernizací i některé tradiční znělky pořadů. Nyní jsme po dlouhém uvažování dospěli k názoru, že modernizaci by si zasloužila i znělka Meteoru, a to právě vzhledem k současné podobě obsahu tohoto pořadu (koneckonců i znělka Meteoru už prošla v průběhu let několika úpravami). Nejde nám o žádnou aroganci či násilný implantát, ale myslíme si, že nejen metody a nástroje vědy, ale i cosi, co by se dalo nazvat „estetikou“ vědy, se za uplynulých padesát let znatelně proměnilo. Proto nová znělka Meteoru není popřením té původní, naopak vychází z jejího ducha, výrazu i formátu, ale přináší současný zvukový výraz a jazyk. Jsme si vědomi toho, že každá změna něčeho velmi dlouho ustáleného vyvolává v první chvíli rozporuplné reakce, ale zároveň jsme přesvědčeni, že tato ve skutečnosti malá inovace (vždyť se jedná o 20 vteřin vysílání) se vbrzku stane přirozenou součástí té tradice, které si všichni tak vážíme.

S díky za pochopení

Ing. Miroslav Dittrich
Český rozhlas Dvojka, šéfredaktor

Spustit audio