Posluchačka Dagmar Šillerová (červenec 2013)

31. červenec 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 7. 2013

Text stížnosti

Viz připojený originál.

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Šillerová,

jménem Rady Českého rozhlasu odpovídám na Váš dotaz- stížnost a nejprve Vás informuji, že Vaše sdělení z 9. 5. 2013 bylo Radě ČRo předáno 20. června t.r. z RRTV.
Na základě Vašeho dotazu si Rada vyžádala vyjádření pana Ondřeje Berana, ředitele Odboru rozhlasových poplatků (které přikládáme), v jehož komentáři najdete informace, jak svou potíž vyřešíte.
Přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem
Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážená rado,
dopis od paní Dagmar Šillerové, s místem bydliště XXXXXXXXXXX, XXXXXX, PSČ XXX XX, obdržený Úřadem rady pro rozhlasové a televizní vysílání, je reakcí na dopis Českého rozhlasu – Odboru rozhlasových poplatků ze dne 12. 4. 2013, který byl určen pro plátce TV poplatku, kteří dosud nejsou evidovanými rozhlasovými poplatníky. Tento dopis mj. obsahoval upozornění, že i televizor přijímající pozemní digitální vysílání odpovídá definici rozhlasového přijímače, ze kterého se má platit rozhlasový poplatek.
S ohledem na kontaktní údaje uvedené na dopisu ČRo – ORP, nejsou známy důvody pro odeslání dopisu s reakcí na Úřad RRTV. K samotnému dopisu od paní Šillerové lze konstatovat, že přestože obsahuje prohlášení o nedržení rozhlasového přijímače, zároveň popisuje držení televizoru s příjmem kabelové televize UPC. Dále se paní Šillerová v dopisu dokazuje na její sociální stav, a že neshledává důvody k placení rozhlasového poplatku.
Z pohledu zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění (dále jen „ZRP“), by paní Šillerová měla provést přihlášku rozhlasového poplatníka, neboť jí popsaný a držený televizor plně odpovídá definici rozhlasového přijímače podle § 2, odst. 1 ZPR.
Pakliže paní Šillerová splňuje podmínky pro osvobození ze sociálních důvodů, jmenovitě se jedná o § 4, odst. 2 ZRP: „(2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima), b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti10).“, měla by paní Šillerová provést přihlášku a čestným prohlášením o příjmech své domácnosti informovat Český rozhlas nebo pověřenou osobu pro výběr poplatků Českou poštu. Následně by došlo k osvobození od placení rozhlasového poplatku.
Paní Šillerová může kontaktovat telefonicky nebo písemně Odbor rozhlasových poplatků a s postupem pro osvobození bude podrobně seznámena. V případě potřeby rovněž můžeme sami s paní Šillerovou začít komunikaci v této věci.
S pozdravem,

Ondřej Beran
řed. Odboru rozhlasových poplatků

Spustit audio