Posluchač Štěpán Kotrba (srpen 2013)

28. srpen 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 8. 2013

Text stížnosti
viz. připojený originál

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kotrbo,

potvrzuji příjem Vaší stížnosti ze dne 30. 7. 2013 a konstatuji, že členové
Rady byli seznámeni s pozváním pana Tomáše Ratiborského, jako předsedy Rady
ČRo na zájezd SOČRu do Japonska a komentář k této situaci, jehož autorem je
NGŘ ČRo Ing. Jiří Svoboda, vzali na vědomí.

Vážený pane, věřím , že budete i nadále pozorným posluchačem "našeho" média,
přeji Vám vše dobré, zejména krásnou druhou polovinu letošního léta a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Reakce na stížnost Š. Kotrby na neoprávněné vynaložení prostředků Českého rozhlasu předsedou Rady Českého rozhlasu

Symfonický orchestr Českého rozhlasu (dále SOČR) ve dnech 18.6. – 8.7.2013 absolvoval turné v Japonsku. Veškeré koncertní činnosti SOČR, mimo akce pořádané ČRo, probíhají na základě uzavřených obchodních smluv, které jasně definují příjmovou stránku této činnosti. Základní podmínkou je, aby výnos z těchto smluv pokryl veškeré cestovní náklady orchestru včetně ubytování a cestovních náhrad pro všechny účastníky uměleckého turné.

Základním pravidlem je i to, aby po odečtení veškerých nákladů spojených s cestou a působením všech účastníků uměleckého turné v zahraničí (i tuzemsku), vznikl plusový hospodářský výsledek. Při plánování rozpočtu jsou pak položky nákladové i výnosové zohledněny a spoluvytváří celkový obraz rozpočtu divize.

V případě všech účastníků uměleckého zájezdu SOČR do Japonska byly náklady hrazeny z výnosové položky obchodní smlouvy. Po započtení všech nákladů je hospodářský výsledek turné 819.023,- Kč ve prospěch ČRo. Letenky, přeprava materiálu, hudebních nástrojů a ubytování všech účastníků turné byly hrazeny přímo japonským obchodním partnerem. S japonským partnerem je pak pevně stanoven počet osob, které se uměleckého turné zúčastní a je na ČRo, aby rozhodl, jak strukturuje personální obsazení v rámci této stanovené kapacity s prioritním přihlédnutím k naplnění a zajištění umělecké úrovně takového angažmá. Vzhledem k tradičním partnerským vztahům a pojetí obchodních styků japonským partnerem v japonském obchodním prostředí je přítomnost vrcholných zástupců instituce zřizující těleso vyžadována, tak jako zajištění adekvátní publicity ze strany tělesa. Publicita takovéto činnosti tělesa je samozřejmě i zájmem ČRo, neboť tím zvyšuje svou prestiž a image jako kulturní instituce schopné delegovat své produkty do mezinárodní konkurence špičkové úrovně. Zájmem ČRo je zachovat výborné vztahy s japonskou stranou a dojednat rámcově možnosti dalších obdobných aktivit i v budoucnu.

S ohledem na skutečnost, že jde o společensko-reprezentativní záležitost, je pravidlem, že těleso doprovází zástupci vrcholového managementu příslušné instituce. Český rozhlas se rozhodl delegovat na turné ve dvou etapách jak zástupce OKVV kvůli zajištění PR a obchodních jednání v průběhu celého turné, tak i nejvyššího představitele Rady Českého rozhlasu. Při vysílání členů Rady Českého rozhlasu na pracovní cesty je Český rozhlas vázán ustanovením zákona o Českém rozhlasu, konkrétně § 8b, kde se stanoví, že „členu Rady a členu dozorčí komise přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního právního předpisu“. Cesta předsedy Rady byla řádně schválena v rámci Českého rozhlasu, z jehož rozpočtu se hradí cestovní náhrady členům Rady. Tyto prostředky jsou v rozpočtu Českého rozhlasu dopředu plánovány a je třeba podotknout, že za první pololetí roku 2013 v rámci těchto prostředků vznikla i poměrně velká úspora.

S přihlédnutím k době trvání turné (3 týdny) je stěží možné zajistit PR a obchodní aktivity jedním člověkem po celou dobu jeho trvání, proto byla provedena obměna v osobách končícího a nastupujícího ředitele OKVV. Tím také vznikl jediný náklad nad rámec původního propočtu nákladů na toto turné v podobě 1 letenky Praha – Tokio – Praha ve výši 24.414,- Kč. Tato částka je již odečtena z výše uvedeného hospodářského výsledku. Veškeré ostatní náklady korespondují s rozpočtem, který byl předložen japonskému partnerovi a byl předmětem obchodní smlouvy. Detaily obchodního vztahu mezi ČRo a japonskou stranou jsou oběma stranami pokládány za obchodní tajemství a nejsou určeny ke sdělování třetím stranám.

Během turné došlo mj. i k několika jednáním, jejichž výsledkem bylo předjednání kontraktu na rok 2016, který bude pro Český rozhlas přínosem nejen v oblasti výnosů z komerční činnosti, ale posílí i jeho prestiž a image na mezinárodní úrovni. Na základě širokého kladného ohlasu na vystoupení SOČR v Japonsku bylo Českému rozhlasu 12.8. 2013 oznámeno z japonské strany, že předjednané turné by rádi realizovali již o rok dříve a to v termínu 16.6. – 6.7. 2015. To je jednoznačný úspěch nejen SOČR ale i vyjednávacího týmu ČRo.

Stížnost postrádá racionální základ. Nešlo o neoprávněné vynaložení prostředků ČRo, nýbrž o komerční činnost SOČR na základě obchodní smlouvy. V rámci této činnosti se nehospodaří s prostředky z rozhlasových poplatků, ale s prostředky generovanými komerční činností.

Zveřejnění tvrzení stěžovatele, že „To se nám to žere suši za peníze koncesionářů“ je účelové, zkreslené a v některých částech nepravdivé. Nereflektuje skutečnou ekonomickou podstatu turné SOČR do Japonska a poškozuje dobré jméno SOČR, Českého rozhlasu a Rady ČRo a je i do značné míry vulgární.

Jiří Svoboda,
náměstek generálního ředitele pro strategický rozvoj ČRo

Spustit audio