Posluchač Ondřej Černý (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text stížnosti

Dobrý den,

přečetl jsem si vyjádření pana Petra Dudka, vedoucího redakce publicistiky CZP Českého rozhlasu, ke stížnosti posluchače, kardinála Dominika Duky, na komentář, který zazněl v pořadu Názory a argumenty dne 7. 2. 2014, i následnou reakci generálního ředitele ČRo Petera Duhana. Vyslechl jsem také záznam jednání Rady ČRo ze dne 25. 6. 2014. Následující stížnost se týká osoby generálního ředitele ČRo Petera Duhana.

Pro úplnost uvádím, že pana Petra Dudka znám, nejsme však rozhodně v žádném přátelském vztahu. Pana Jana Vávru neznám. Po ataku, který jim adresoval Peter Duhan, bych se pánů Petra Dudka a Jana Vávry rád zastal. A doufám, že tak alespoň ex post po obdržení této stížnosti explicitně učiní i Rada ČRo. Nejedná se ale pouze o oba zmíněné muže, nýbrž o záležitost svobody slova, institucionální loajality a pracovní kolegiality (v tomto případě v rámci ČRo), jež by se v budoucnu v podobných případech mohla týkat jakéhokoliv zaměstnance a spolupracovníka rozhlasového média veřejné služby. Instituce je více než jednotlivec, byť v pozici generálního ředitele, a pokud jsou stanovena závazná pravidla (například pro externí komunikaci), měl by je dodržovat každý, a to na jakémkoli stupni řízení. V opačném případě jde o svévoli a autokracii.

Stejně jako Peter Duhan jsem si pozorně přečetl reakci pana Petra Dudka. Píše v ní:

"Připomínám, že pořad "Názory a argumenty" je jednoznačně pořadem komentářovým."

"Pan kardinál Dominik Duka považuje komentář Jana Vávry za "snůšku polopravd a lží"."

"… pan kardinál ve své stížnosti předpokládá, že zmíněný komentář se týká pouze jeho osoby - což je omyl, jak lze snadno zjistit při důkladném čtení textu."

"Komentář Jana Vávry konstatuje, že "pražský arcibiskup do Soči přicestoval s prezidentem". To se panu kardinálovi nelíbí, i když je věta zcela pravdivá."

"Dominik Duka zpochybňuje tvrzení komentátora, že řada evropských i světových politiků OH bojkotovala z důvodů nedodržování lidských práv v Rusku. … Naproti tomu faktem zůstává, že řada špičkových světových politiků se OH nezúčastnila. … Jak ale potom chápat například prohlášení evropské komisařky Vivian Redingové, která přímo uvedla, že nepojede do Soči, dokud se současná ruská vláda nepřestane nepřípustně chovat k vlastním menšinám?"

"Co se týče "pravidelné spolupráce" s bulvárními médii, je třeba přiznat, že rozhovory, které kardinál Duka v posledních měsících poskytl týdeníkům Xantypa či TV Barrandov či před časem týdeníku Reflex a deníku Blesk, není možné chápat jako pravidelnou činnost. Komentátorovi byla nesprávnost formulace vytčena s výstrahou postihu a na totéž byl upozorněn také editor a vedoucí programové řady pořadu Názory a argumenty."

V připojeném vyjádření Peter Duhan mimo jiné napsal:

"Nebývá zvykem, aby generální ředitel Českého rozhlasu … odpověděl na stížnost, aniž by bral v potaz podklady, které vypracoval vedoucí pracovník na nižším stupni řízení."

"… musím konstatovat, že tuto odpověď nemohu pokládat za uspokojivou. Je … pravdou, že příspěvek pana Jana Vávry byl označen jako komentář v pořadu Názory a argumenty. Z formálního hlediska je … možné říci, že komentátor … se nedopustil žádného pochybení."

Je podstatné zmínit, že svou odpověď pan Peter Duhan koncipoval jako odpověď generálního ředitele za Český rozhlas. Je uvedena na papíře s logem Českého rozhlasu, pan Peter Duhan se podepisuje jako generální ředitel. V tu chvíli se ovšem dostáváme do schizofrenní situace, kdy dva zástupci téže instituce říkají A a B, přičemž A je v rozporu s B. Pokud vyjdeme z logického předpokladu, že pan Petr Dudek jako vedoucí pracovník na nižším stupni řízení má v této záležitosti právo a povinnost odpovídat na stížnost posluchače, naznal, že stížnost kardinála Dominika Duky nenaplňuje skutkovou podstatu, Rada ČRo vyjádření pana Petra Dudka vzala na vědomí aniž by je rozporovala, pak pan Peter Duhan svým textem, v němž přiznává, že k pochybení nedošlo, poškozuje svými dalšími vývody dobré jméno Českého rozhlasu. V případě, že pan Petr Dudek pravomoc odpovídat na stížnost posluchače nemá, pak je pochybením jeho nadřízených, že jej odpověď nechali sepsat a zveřejnit. Z dostupné legislativy, vnitřních předpisů ČRo a nepsaných pravidel vyplývá, že pan Peter Duhan překročil své pravomoci a zneužil svého postavení, pokud ve své odpovědi vystupuje z pozice generálního ředitele ČRo, jenž je statutárním orgánem organizace, a popírá odpověď pana Petra Dudka. Pokud měl pan Peter Duhan potřebu se omluvit panu Dominiku Dukovi (dle jejich společného pocitu) za příkoří způsobená mu vysíláním Českého rozhlasu, jež však Rada ČRo neshledala, což deklarovala i svým veřejným vystoupením dne 25. 6. 2014, pak tak měl učinit jako soukromá osoba Peter Duhan, nikoliv z pozice generálního ředitele. Jeho krok je potřebné vysvětlit, o což tímto Radu ČRo a pana Petera Duhana žádám. Došlo v odpovědi pana Petra Dudka k pochybení a generální ředitel je napravoval? Z uvedených odpovědí panu kardinálovi Dominiku Dukovi to nevyplývá. Případně se jedná ze strany pana Petera Duhana o svévolný akt, jímž dehonestuje kvalitní práci svých podřízených? Nebo jde ze strany pana Petera Duhana o pouhou servilitu vůči zástupci církevní moci, jež činí ze všech zaměstnanců a spolupracovníků ČRo bezbranná rukojmí rozmarů pana Petera Duhana, toho času v pozici generálního ředitele ČRo, a popírá jeden ze základních postulátů o existenci ČRo, že ke všem posluchačům přistupuje naprosto shodně a bez osobních preferencí? A nebo jde o nový trend, kdy generální ředitel ČRo každému ze stěžovatelů osobně napíše omluvný dopis, ve kterém přizná, že jeho podřízení sice nepochybili, ale on se přesto bude každému dotčenému osobně a jednotlivě omlouvat? Pokud je správná poslední možnost, velmi za tento nový trend děkuji a skláním se před emoční inteligencí pana Petera Duhana.

V souvislosti s pravomocemi vymezenými generálnímu řediteli ČRo by bylo také přínosné, pokud by je Rada ČRo panu Peteru Duhanovi jednoznačně, konkrétně a explicitně vymezila. Na veřejné schůzi Rady ČRo 25. 6. 2014 z úst pana Petera Duhana v souvislosti s ukončením pracovního poměru pana Filipa Rožánka zaznělo:

"Já se domnívám, že generální ředitel nemůže zasahovat do pravomocí svých náměstků. Já mohu nesouhlasit, já mohou zvednout obočí, mohu se podivit, ale musím respektovat stav ne-ne."

Může, prosím, Rada ČRo panu Peteru Duhanovi a veřejnosti jasně sdělit a také případně vyvrátit nejrůznější domněnky, jaké jsou pravomoci generálního ředitele v personálních záležitostech? Není snad generální ředitel statutárním orgánem ( Zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu, § 9),z logiky věci prvním a posledním zodpovědným zároveň, tedy člověkem, který, pokud neporušuje svým aktem zákon, takový akt - v tomto případě zrušení rozhodnutí svého podřízeného náměstka - učinit může? (Statut Českého rozhlasu, článek 8, odst. 2: " Organizační řád a Podpisový řád upravují posloupnost pravomocí a odpovědností na jednotlivých stupních řízení, oprávnění k jednání jménem Českého rozhlasu, rozsah činnosti jednotlivých organizačních jednotek a vztahy mezi nimi."). Článek 6.16 Kodexu Českého rozhlasu stanoví: "Pravomoc generálního ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců řídit stanice v personálních a provozních záležitostech není tímto článkem dotčena." Nemluvil pan Peter Duhan na veřejné schůzi Rady ČRo 25. 6. 2014 pravdu a členka a členové Rady ČRo tomu nijak neoponovali? Prosím tedy jasnou odpověď, zda Peter Duhan jako generální ředitel Českého rozhlasu nezná své pravomoci a má o jejich vymezení pouze mylnou představu (Statut Českého rozhlasu, článek 7: " Generální ředitel v mezích zákona a Statutu stanoví organizaci Českého rozhlasu, vydává vnitřní předpisy zásadní povahy."), nebo skutečně není v jeho pravomoci korigovat (i personální) rozhodnutí svých podřízených a participovat na stanovení Organizačního řádu. Děkuji.

Ale zpět ke stížnosti kardinála Dominika Duky a odpovědi generálního ředitele. Pan Peter Duhan ve zmíněném textu rovněž kvalitativně zařazoval pana Jana Vávru, když napsal:

"Pan Jan Vávra nepatří ke špičkovým komentátorům Českého rozhlasu, spíše bych ho zařadil mezi průměrné autory, kterým se z času na čas povede napsat zajímavou glosu či poznámku."

Ponechávám stranou přezíravost a neúctu k člověku, jehož by pan Peter Duhan mohl například označit za rozhlasového kolegu. Kodex ČRo kromě jiného také stanoví: "Je nepřípustné uchýlit se k ponižování důstojnosti člověka, urážet." Táži se Petera Duhana a Rady ČRo, zda v Českém rozhlasu existují empirická a exaktně měřitelná kritéria, dle nichž se dají určit kvality rozhlasového komentátora, aby bylo možné stanovit, zda jde o zaměstnance, případně externistu, špičkového, průměrného nebo jinak klasifikovaného. Prosím o úplný taxativní výčet parametrů a jejich procentní váhu v celkovém mixu, abychom i my ostatní mohli poměřovat dle těchto kritérií kvality komentátorů a redaktorů vystupujících v Českém rozhlasu. Jde o vysílatele ze zákona, který by tuto službu měl bez okolků zveřejnit a přiblížit ji i sebe těm, jimž je jeho program určen. Na základě zmíněného výčtu bude snazší určit, zda je hodnocení pana Jana Vávry, jež učinil pan Peter Duhan, adekvátní, případně dehonestující a nepravdivé, za což v kulturní, otevřené a ostatní osoby respektující společnosti následuje omluva. Nebo jde pouze o subjektivní názor pana Petera Duhana. Jeho formou by pan Peter Duhan popíral svá vlastní slova z odpovědi kardinálovi Dominiku Dukovi, jemuž kromě jiného napsal:

"Editor je svým způsobem zástupcem šéfredaktora příslušné stanice a jeho povinností je naplňovat záměry Českého rozhlasu… Musí vědět, čím se liší komentář od lacině emotivní poznámky či glosy. … Vyslovené názory musí být podepřeny pevnými argumenty a pevné argumenty nemohou nestát na nevyvratitelných faktech."

Ponechme stranou řadu záporů, neboť předmětem stížnosti není fakt, zda jde o češtinu, nad níž by lidé mající rádi češtinu Pavla Eisnera, Karla Čapka, Vladislava Vančury či Patrika Ouředníka zaplesali. Po už napsaném se s ostatními pan Peter Duhan bezesporu rád podělí o argumenty a fakta, jež ho k takovému vyjádření na adresu pana Jana Vávry opravňují. Děkuji.

Abych panu Peteru Duhanovi a Radě ČRo jejich úkol ulehčil, připravil jsem také několik příkladů, jež zazněly ve vysílání Českého rozhlasu. Ocením, pokud pan Peter Duhan a členka a členové Rady ČRo učiní na základě mnou vyžádaných kritérií závěr, zda lze dotazujícího redaktora lze označit za špičkového, průměrného, či jeho kvality označí jinak. Abych minimalizoval možnou podjatost, jméno redaktora bude uvedeno v příloze k této stížnosti.

Příklady:

Redaktor se ekonoma, tehdejšího předsedy ČSSD, Jiřího Paroubka 28. 5. 2009 ptá na vajíčkový atak na mítinku ČSSD:
"Pane předsedo, kde se vzala v protestujících taková míra destrukce, odporu a místy až nenávisti? … Je to vůbec slučitelné s tím, co bylo částí médií a politiků dnes označeno jako v podstatě neškodná recese?"

"Včera byl definitivně vypuštěn Gin z láhve a extrémní agrese a nenávist se může odteď podle mého názoru samozřejmě kdykoliv obrátit vůči kteréhokoliv české politické straně. Žádná nemůže před agresí zůstat imunní. Není proto, pane předsedo, nejvyšší čas jaksi zakopat ideologické válečné sekyry, ukončit vzájemné stranické napadání, sednout si za kulatý stůl a s představiteli vlivných médií, spolu s nimi, udělat něco, co by postavilo hráz
narůstající agresi?"
Redaktor v rozhovoru s tehdejším předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, 9. 4. 2009:
"Na post ministra vnitra doporučuje ČSSD Martina Pecinu. Bezpochyby je to skvělý státní úředník, ale vnitro, jak ho známe, je také silový resort. Bude pan Martin Pecina, při vší úctě k němu, jako příští ministr vnitra překlenovací vlády, bude mít nezpochybnitelnou autoritu, především pro silové složky resortu?"

Redaktor v rozhovoru s tehdejším předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, 25. 3. 2009:
"Já pochybuji o tom, že senátoři za ODS budou spěchat v dohledném čase na schválení Lisabonské smlouvy. … Je současná rozhádaná politická scéna schopna garantovat, že jednání na toto téma budou bez průtahů, osobních animozit, trucování, podrazů a šíření dalších korupčních afér, které se skutečně v poslední době vytahují jako králíci z klobouku?"
Redaktor v rozhovoru tehdejším předsedou poslaneckého klubu ČSSD Michalem Haškem, 11. 9. 2008:
"Pane předsedo, jaký signál Strana zelených vyslala všem především do české politiky po zcela zřetelném a drtivém vítězství křídla Martina Bursíka?"

"Budeme ještě o tom mluvit, ale chtěl bych se zeptat na jednu věc. Stala se teď Strana zelených pro veřejnost zejména pro příští potencionální voliče čitelnou, srozumitelnou, jak po tom volal právě staronový předseda Bursík?"

"Jste zkušený politik, jste v politice nějaké, nějaká léta, nehrozí něco ve Straně zelených, samozřejmě, jako vznik páté kolony?"

"Sama ČSSD se pokouší, a myslím docela s úspěchem, o etablování jakési zelené platformy ve svých stranických strukturách."

"Vy jste také v pondělí oznámili, že budete iniciovat, alespoň tedy poslanecký klub ČSSD bude iniciovat hlasování o důvěře vládě. Já se ptám, budu mít několik otázek proč. Za prvé ptám se, proč když Tlustý ani Morava nejsou členy vlády a členové vlády nejsou pouze nominanti ODS, týká se to vlastně tak půl na půl ministrů české vlády ten problém?"


Redaktor v rozhovoru s tehdejším generálním ředitelem ČRo Václavem Kasíkem, 4. 7. 2014:
"Pane řediteli, zůstaňme chviličku u tý služby,"

"Posloucháte celoplošky."

Kodex Českého rozhlasu, článek 16.1.: " Český rozhlas je zavázán dbát o kultivovanost jazykového projevu. Vyjadřování hlasatelů moderátorů a redaktorů ve vysílání musí působit jako vzor správného užívání jazyka již s ohledem na skutečnost, že posluchači mohou takovému vyjadřování přikládat normotvorný význam."
Redaktor v rozhovoru s tehdejším předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, 13. 9. 2007:
"Zůstaňme na chvíli u Václava Pačesa jako možném kandidátovi proti Václavu Klausovi."

"Pane předsedo, jaká je míra vašeho optimismu v tom smyslu, že prezidentem republiky se ve druhém funkčním období nestane Václav Klaus?"

Kodex Českého rozhlasu, článek 16.1.: " Český rozhlas je zavázán dbát o kultivovanost jazykového projevu. Vyjadřování hlasatelů moderátorů a redaktorů ve vysílání musí působit jako vzor správného užívání jazyka již s ohledem na skutečnost, že posluchači mohou takovému vyjadřování přikládat normotvorný význam."
Redaktorovo uvítání tehdejšího poslance ODS Ivana Langera, 30. 5. 2009:
"Dnes jsem do studia pozval muže, který je v české politice nepřehlédnutelný. Muže, který bývá vášnivě obdivován, ale také vášnivě kritizován. Muže, který dokáže přesvědčivě argumentovat, pro jedny, pro druhé to je demagog, s nímž není radno zaplést se do diskuse. Rozhovory, které poskytuje médiím, nejsou nudné. Málokdy v nich najdete ideologické floskule, prázdné politické fráze, ale o to víc je v nich jiskřivé ironie a někdy také nemilosrdného sarkasmu. Politické protivníky dokáže zesměšnit, ale nikdy tak, aby se to dotklo jejich důstojnosti. Novinář, jenž s mým dnešním hostem komunikuje, připravuje s ním třeba rozhovor, si musí setsakramentsky dávat pozor, aby se vyhnul banalitám a lacinému nálepkování, musí být věcný tak, jak bývá věcný můj dnešní host. Ve studiu vítám dnes už bývalého ministra vnitra, místopředsedu ODS a poslance, pana Ivana Langera."

Tuto stížnost zasílám kromě Rady ČRo na vědomí také těm, jež její text zmiňuje, tedy panu Petru Dudkovi a panu Peteru Duhanovi.

Rada ČRo je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů Českého rozhlasu. Rada ČRo se ze své činnosti odpovídá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Neboť se stávajícím přístupem současných členů Rady ČRo k jejich povinnostem nejsem spokojen - jako příklad lze uvést jejich poslední veřejnou schůzi 25. 6. 2014, kdy se místo podstaty, proč z ČRo odházejí kvalitní redaktoři se zkušenostmi, neřeší systémový problém, ale je kladen dotaz, zda nebylo možné v rámci ČRo najít panu Filipu Rožánkovi nějaké jiné místo - tato stížnost je na vědomí zaslána také členům Volebního výboru PSP ČR.

Děkuji za odpovědi a jsem s pozdravem.

Ondřej Černý

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Černý,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 2. července 2014.

Rada ČRo respektuje, že se generální ředitel ČRo Peter Duhan rozhodl připojit své vyjádření ke stížnosti, kterou Radě ČRo zaslal dne 10. 2. 2014 kardinál Dominik Duka.
Ohledně toho, jak mohou dvě vyjádření k oné stížnosti působit na veřejnost a zaměstnance ČRo, jste položil několik pozoruhodných otázek. Na veřejné schůzi RČRo dne 27. srpna 2014 se s odkazem na ně vedla diskuse v bodě věnovaném podnětům a stížnostem. Soudíme, že publicita, kterou se tak zmíněnému tématu dostalo, je dostačující a v lecčems poučná.

Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat další nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Je pravděpodobné, že takto necháme posoudit i to, nakolik příslušným normám odpovídají vybrané názorové pořady Českého rozhlasu.

V souvislosti s tím bude jistě tematizována také otázka kritérií hodnocení kvalit komentářů, kterou vznášíte na str. 4. Způsob, jakým otázku kladete, ovšem pokládáme stejně jako další některé pasáže Vašeho podnětu za především rétorický, respektive za projev ironie a sarkasmu.

Dodáváme, že nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu Rada ČRo průběžně zveřejňuje na svých internetových stránkách, viz jejich část "Tiskové zprávy" zde: http://www.rozhlas.cz/rada/portal

Ve své stížnosti se vracíte také k případu nedávného propuštění zaměstnance ČRo Filipa Rožánka. Radní o tomto případu diskutovali s vedením ČRo také na neveřejném jednání rozšířeného předsednictva RČRo z 25. června 2014. Věříme, že i z nahrávky veřejné schůze Rady ČRo z téhož dne je znát, že RČRo přispěla k vyjasnění stanoviska vedení ČRo v dané záležitosti.

Je cenné, že přepisem části nahrávky adresátům připomínáte diskusi z červnové schůze RČRo. Děkujeme Vám za to; soudíme, že taková zpětná vazba i v budoucnu přispěje k péči o preciznost výroků na schůzích Rady ČRo.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Mgr. M. Malina, vedoucí právního oddělení. RČRo toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 27. srpna 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Vážený pane Černý, oceňujeme energii, s níž se věnujete poskytování kritické zpětné vazby k práci Českého rozhlasu. Místy je to pronikavé a inspirativní. Také Vaše rešerše k někdejšímu redaktorskému a moderátorskému působení Mgr. art. Petera Duhana jsou zajímavé, Rada ČRo se ale k této části Vašeho podnětu nebude nijak více vyjadřovat. Jedná se totiž o časově odlehlé záležitosti a jejich souvislost s nynějšími tématy nepokládáme za významnou.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. připojený dokument

Spustit audio