Posluchač Josef Ungr (duben 2014)

26. březen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 3. 2014

Text e-mailové stížnosti

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění si Vás tímto požádat o stanovisko ke komentáři komentátora ČRo pana Libora Dvořáka (sobota cca 9:40, lapidárně řečeno vyhození kněze ze semináře, protože se zastával Pussy Riot) a obecně i k předmětnému tématu. Povrchním a selektivním náhledem bez hlubšího pochopení problému dlouhodobě dochází k zpronevěření se poslání sdělovacích prostředků (ČRo nevyjímaje) ve smyslu informovaného a pravdivého informování o událostech, které se staly a jejich substituce t.j. posun od věcného problému k politické tendenční rétorice (zástupná záminka) sloužící k boji proti Putinovi a především k zeslabování pozice Ruska jako regionální velmoci - což je cílená politika USA, EU, NATO atd. k umělému vytváření negativního obrazu Ruska a budování manipulativní "metareality".
Jednoduše: o podstatě, média prostě mlčí a akcentují pouze politická kritéria nikoli religiózní pohled na věc ze strany pravoslavných věřících.
Věc a povaha nevhodného chování členek Pussy Riot (v překladu "Kundí výtržnost" či "Vzbouřené píčy") je vážnější, než by se na první pohled zdálo.
Vyjímám stať z vysvětlení, které napsala Svatava M. Kabošová:
/.../
Punková modlitba ve světle pravoslaví

Zkusme se proto podívat na údajnou "punkovou modlitbu k Bohorodičce" prizmatem pravoslaví a všimněme si, jaké síly uvedla do pohybu, a proč jsou důsledky daleko drsnější než třeba výbuch jedné nálože Semtexu. Není k dispozici kompletní záznam toho, co na ambonu punkerky prováděly - ale úplně stačí to, co vidíme ve videoklipu a co se dovídáme od očitých svědků. Prostřednictvím videoklipu, kterým získaly milióny příznivců, se tak k jejich činu přihlásily tisíce lidí, kteří dodnes nepochopili, o co vlastně šlo.
Nejprve je potřebné vysvětlit, že ikona Spasitele na ikonostase a ikona Bohorodičky, jsou oním mystickým místem, kde je v každém chrámu neviditelně přítomen sám Kristus a Boží Matka. Ikony jsou mystickým oknem věčnosti, nemalují se jako obrázky - ale píší se: v každé z nich je zapsáno i zvláštní poselství, které se jako "ta arita rimata" odevzdává z pokolení na pokolení. V každé ikoně je zapsána i vlastní mystická zkušenost ikonopisce. Prvním ikonopiscem byl apoštol evangelista Lukáš. Tradičně se ikona psala na speciálně upraveném dřevu, na zlatém podkladu, ikonopisec se 40 dní postil. Žádný věřící pravoslavný křesťan by NIKDY, slovem NIKDY nevystrčil zadnici /či ženské orgány/ před tvář Spasitele a Bohorodice. A to už vůbec ne v chrámu, který je považován za "živé srdce" Krista a ruského pravoslaví.
Na videozáznamu rockerky nekonají hluboké úklony k Bohorodičce, Spasiteli - ale samy převlečené za "duchy" se klanějí Někomu u západní brány chrámu. Hluboký úklon se nikdy nečiní od ikonostasu směrem k "lidu" a k východu z chrámu. Tímto směrem ale např. duchovní při křtu, křestní rodiče nebo novokřtěnec "plivou na nečistou sílu a Zlého" a nutí ji odstoupit od duše.
Tato exorcistická část je v pravoslaví stále nedílnou součástí tzv. Tajiny Křtu neboli svátosti křtu, stejně jako tzv. představení dítěte-novokřtěnce Bohu ve Velesvatyni Nejsvětějších svatých. Zde jsou ve zvláštní schráně stále uchovávány Svaté Dary - Tělo i Krev Páně. V případě ohrožení života nebo na posilu nemocných, kteří nemohou do chrámu, kněz část ze Svatých Darů uloží do přenosné "Darochranitelnice" a nese do nemocnice nebo na místo, kde podá svaté Přijímání potřebnému. "Nejsvětější velesvatyně" je vnitřní oltářní prostor za ikonostasem každého pravoslavného chrámu a přímo navazuje na hebrejskou starozákonní tradici /Ezechiel, 41, 44/.
Do tohoto prostoru smí laik vstoupit jen se zvláštním požehnáním, jinak je prostor znesvěcen. Za ikonostas je obecně zakázáno vstupovat ženám, ale za zcela určitých okolností a s požehnáním mohou také vstoupit. Je také obvyklé, že ženy nevstupují na ambon a už vůbec ne do těsné blízkosti tzv. Zlaté brány, kde se vystoupení skupiny odehrálo. Zapovězen je přísně pohyb žen v čase měsíční periody nebo po porodu.
V pravoslavném chrámu obecně se nepoužívají hudební nástroje, protože svádějí interprety k tomu, aby se předvádělo jejich ego. Modlitba je proto pouze zpívaná bez doprovodu nástrojů, avšak čtyřhlasý pravoslavný zpěv představuje vrchol sborového zpěvu. Není zvykem pořádat v chrámech koncerty, ale v moskevské katedrále Krista Spasitele zazněla premiéra slavné předehry 1812 P. I. Čajkovského proto, že tento chrám byl původně postaven jako díkuvzdání za záchranu Ruska před napoleonskými vojsky.
/.../ Připomeňme si také, že "rozmetání" chrámu Krista Spasitele mělo symbolicky završit "rozmetání" ruské pravoslavné církve: 1025 klášterů bylo zničeno, desítky tisíc mnichů a mnišek brutálně mučeni a zavražděni, z více než 50 000 duchovních přežilo genocidu jen několik, z více než 200 biskupů naživu a neuvězněni zůstali jen 3. " /.../
Tolik Svatava M. Kabošová...

Nejsem věřící, ale od člověka, který je považován za špičkového odborníka na Rusko bych očekával fundovanější vhled do duše pravoslavného věřícího. Jinak se posouvá na pozice "novináře", který "ví, jak má psát" a jak to politika Západu žádá...
Ten kněz byl vyhozen právem...

S ohledem na pokročilý věk pana Dvořáka a blížící se závěr jeho profesního i fyzického života je velmi smutné vyměnit profesionalitu a neutrálnost nestranného odborníka za novinářskou prostituci namířenou proti zemi, která v nás sice vyvolává negativní konotace (1968), přesto je však z hlediska obecného rozkladu hodnot západní civilizace daleko zdravější a pravděpodobně na rozdíl od dekadentní euroatlantické civilizace "přežije"...

Pozn.: k doplnění kontextu, kde média postupují stejně neprofesionálně (i s ohledem na silnou 4% mediání lobby v ČRo) jímž je téma "pronásledování homosexuálů v Rusku", posílám v příloze článek exilového spisovatele Oty Filipa z jiného úhlu pohledu).

S pozdravem
Mgr. Josef Ungr

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Ungre,

potvrzuji tímto přijetí Vaší stížnosti ze dne 11. 1. 2014. Rada Českého rozhlasu si vyžádala od vedení ČRo vyjádření k dané stížnosti. Text vyjádření od paní Mgr. Teresie Ivany Bečkové, vedoucí TS náboženských pořadů , které přikládáme, vzala Rada ČRo na svém jednání na vědomí.

Se srdečným pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. připojený dokument

Spustit audio