Posluchač Antonín Vaněk (duben 2014)

30. duben 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 4. 2014

Text e-mailové stížnosti

Dobrý den.
Předkládám Radě Českého rozhlasu stížnost na skladbu programů Českého rozhlasu jménem ateistické části české společnosti.
Odvolávám se zejména na §2 Zákona o Českém rozhlasu, který říká:
§ 2

(1) Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do zahraničí (dále jen "veřejná služba v oblasti rozhlasového vysílání").

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,

Podle mého názoru a názoru ateistické části české společnosti neplní Český rozhlas veřejnou službu pro ateistickou veřejnost. Neposkytuje vyvážené a všestranné informace, nevytváří vyváženou nabídku programů pro všechny skupiny obyvatel. Náboženská část české společnosti má svoji náboženskou redakci, má své náboženské pořady. Ateisté nic podobného nemají. V Radě Českého rozhlasu mají svého zástupce.
Nelze souhlasit s tvrzením, že každý nenáboženský pořad je ateistický. Ateistický pořad je pouze takový, který umožňuje popírat boha a víru v něho, který umožňuje otevřeně se vyjadřovat ke všem atributům a věcem, které se týkají náboženství a církví, který umožňuje vést věcný a otevřený dialog ateistů s hlasateli a stoupenci náboženské víry, který umožňuje poukazovat na to, v čem vězí nebezpečí závislosti na víře v pomoc imaginárního subjektu, který umožňuje rozebrat samou podstatu náboženství a náboženské víry a poukázat na jeho negativa.
Cítíme se ochuzeni o možnost šířit prostřednictvím Českého rozhlasu myšlenky ateismu a ateistického přesvědčení, vysvětlovat důvody, proč zastáváme a podporujeme ateistický životní styl, proč klademe důraz na osobní odpovědnost za svůj život každého jednotlivce, proč upřednostňujeme používání rozumu před vírou.
V souladu s demokratickými principy budeme trvat na vyváženém vysílání, které dá hlasatelům ateistického životního stylu stejné možnosti, jako dává hlasatelům náboženské víry.

Očekáváme, že RČR dostojí svým povinnostem a zajistí nápravu ve smyslu naší stížnosti. Nespokojíme se s nějakým obecným konstatováním, budeme požadovat zcela konkrétní zdůvodnění, proč je ateistům odpíráno jejich právo, dané jim Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Budeme trvat na svém požadavku a budeme hájit své právo u zřizovatele RČR, případně u soudu.

V očekávání vaší odpovědi Antonín Vaněk, předseda o. s. Humanističtí ateisté

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Vaňku,

Rada ČRo obdržela Vaši stížnost ze dne 10. 1. 2014 a vyžádala si vyjádření ze strany vedení ČRo. Toto vyjádření ze strany Mgr. Ondřeje Nováčka, které přikládáme, vzala Rada ČRo na svém zasedání dne 30. 4. 2014 na vědomí.

Se srdečným pozdravem

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Vaňku,

Český rozhlas ve svém vysílání nepropaguje žádnou ideologii ani víru určitého druhu.
Náboženské vysílání chápeme jako veřejnoprávní službu té části posluchačů, kteří cítí spojení s určitými tradičními hodnotami, ke kterým patří i křesťanská víra (například přímé přenosy bohoslužeb). Větší část náboženských pořadů by se dala označit spíše za populárně vzdělávací, neboť přímo či nepřímo odkazují k nábožensko - kulturní tradici Evropy, která projevuje nejen ve společenských normách, ale i v umění a kultuře. ČRo jako veřejnoprávní instituce dává prostor různým názorům, pohledům a směrům, které se s tradičním náboženstvím neidentifikují. Nedávno jsme například vysílali v pořadu „Zaostřeno“ o dialogu křesťanů a marxistů:
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zaostreno/_zprava/dialog-krestanu-a-marxistu--1282283
Jiným způsobem podobné téma vysílalo Radio Wave v pořadu „Hergot!“ ( Marx, Engels, Kristus?)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3024343 .
Vždycky jde o názorový dialog, který je spojený s tématy společenskými, historickými, kulturními a podobně. Ze zásady nestavíme proti sobě dvě strany, které by se navzájem přebíjely argumenty, kdo z nich má pravdu ve způsobu výkladu světa.

Na základě výše napsaného nemůžeme souhlasit s Vaším tvrzením, že ateistům je odpíráno jejich právo na vyjádření svých postojů ve vysílání. Právě pořady s náboženskou tématikou slouží k dialogu o víře a dávají prostor široké škále názorů a idejí, včetně ateistických. Kontrapunkt víry a ateismu a vzájemná diskuze mezi těmito hodnotami je společensky potřebná, jedno nemůže stát bez druhého. Pokud zmiňujete ateistický životní styl, za něj je možné považovat vše, co přímo nepramení z náboženského smýšlení. Žádný specifický životní styl ateistů jsme v naší společnosti nezaregistrovali, a tudíž jej nelze reflektovat. V tomto smyslu drtivá většina vysílacího času všech stanic Českého rozhlasu odráží životní styl bez jakýchkoliv náboženských konotací.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Centra vysílání

Spustit audio