Jednací řád dozorčí komise Rady ČRo (ve znění od 23. 3. 2023)

30. březen 2023

Preambule

Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu (dále jen „Dozorčí komise“) je poradním orgánem Rady Českého rozhlasu ve věcech kontroly hospodaření Českého rozhlasu. Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou Českého rozhlasu. Členství v Dozorčí komisi je veřejnou funkcí.

                   
Článek I. Účel jednacího řádu Dozorčí komise

 1. Jednací řád Dozorčí komise upravuje, v návaznosti na znění § 8a odst. 4 zákona č.  484/1991 Sb., o Českém rozhlasu podrobnosti o svolávání, jakož i způsob jednání a organizaci činnosti Dozorčí Komise.
 2. Jednací řád je závazný pro všechny členy Dozorčí komise, jakož i další osoby, které se na pozvání Dozorčí komise zúčastní jejího zasedání.
 3. Pokud v tomto jednacím řádu není určité pravidlo pro jednání a rozhodování stanoveno vůbec nebo není stanoveno jednoznačně, rozhodne o něm Dozorčí komise ad hoc.

Článek II. Úkoly Dozorčí komise

 1. Dozorčí komise sleduje, zda jsou účelně a hospodárně využívány finanční prostředky a majetek Českého rozhlasu.
 2. Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu Českého rozhlasu na zjištěné nedostatky v účelnosti a hospodárnosti využívání finančních prostředků a majetku Českého rozhlasu a předkládat Radě Českého rozhlasu návrhy na jejich odstranění.
 3. Dozorčí komise je povinna podávat Radě Českého rozhlasu písemnou zprávu o své činnosti za každé kalendářní čtvrtletí, a to vždy do desátého dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí.
 4. Jako podklad pro Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu je Dozorčí komise povinna předat Radě Českého rozhlasu svůj rozbor hospodaření Českého rozhlasu vždy do 30. června bezprostředně následujícího kalendářního roku.

Článek III. Oprávnění a povinnosti Dozorčí komise a jejích členů

 1. Členové Dozorčí komise mohou při výkonu kontrolní činnosti dle Článku VIII. tohoto Jednacího řádu nahlížet do všech písemností, účetních dokladů souvisejících s účetnictvím a záznamů na nosičích dat Českého rozhlasu.
 2. Členové Dozorčí komise mohou při výkonu kontrolní činnosti dle článku VIII. tohoto jednacího řádu požadovat i písemná vysvětlení od zaměstnanců Českého rozhlasu, přičemž zaměstnanci Českého rozhlasu jsou povinni poskytnout členům Dozorčí komise kopie vyžádaných písemností Českého rozhlasu, jakož i požadovaná vysvětlení.
 3. Předseda Dozorčí komise, místopředseda Dozorčí komise, eventuálně jiný pověřený člen Dozorčí komise mají právo zúčastnit se jednání Rady Českého rozhlasu s hlasem poradním.
 4. Dozorčí komise jako celek nebo její jednotliví členové jsou povinni dostavit se na jednání Rady Českého rozhlasu, pokud jsou Radou Českého rozhlasu k účasti vyzvání.
 5. Člen Dozorčí komise je povinen svou funkci vykonávat osobně a nemůže se nechat zastupovat. Nevykonává-li člen Dozorčí komise svou funkci po dobu více než tří měsíců, přičemž se zejména neúčastní jednání Dozorčí komise, oznámí předseda Dozorčí komise, případně její místopředseda týká-li se nevykonávání funkce předsedy Dozorčí komise, tuto skutečnost bezodkladně předsedovi Rady Českého rozhlasu s podnětem k odvolání člena Dozorčí komise.
 6. Členové Dozorčí komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly, pokud nebyli této povinnosti zproštěni předsedou Rady Českého rozhlasu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení funkce v Dozorčí komisi

Článek IV. Jednání Dozorčí komise

 1. Jednání Dozorčí komise jsou neveřejná a dělí se na řádná a mimořádná.
 2. Řádná jednání Dozorčí komise se konají podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Termín a místo jejich konání určí Dozorčí komise svým usnesením.
 3. Mimořádná jednání Dozorčí komise se konají, požádají-li o to písemně alespoň 2 z jejích členů nebo na podnět Rady Českého rozhlasu. V takovémto případě svolává mimořádné jednání Dozorčí komise předseda Dozorčí komise písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou, a jednání se musí konat do 10 dnů od obdržení písemné žádosti členů Dozorčí komise nebo podnětu Rady Českého rozhlasu. Žádosti a podněty se adresují předsedovi Dozorčí komise.
 4. Dozorčí komise je schopna se usnášet za přítomnosti předsedy Dozorčí komise nebo místopředsedy Dozorčí komise a alespoň dvou dalších členů Dozorčí komise.
 5. Dozorčí komise může na své jednání přizvat podle potřeby hosty.
 6. Jednání Dozorčí komise probíhá podle schváleného programu. Každý člen Dozorčí komise může na počátku jednání navrhnout zařazení nového bodu programu. O zařazení tohoto bodu do jednání rozhoduje Dozorčí komise hlasováním.
 7. Pokud projednávaný bod jednání Dozorčí komise vyžaduje písemné materiály, zajistí předkladatel těchto materiálů prostřednictvím sekretariátu Rady Českého rozhlasu, aby je každý člen obdržel elektronickou poštou nebo jiným vhodným způsobem nejméně 4 dny před termínem jednání. Se souhlasem Dozorčí komise může předkladatel předat písemné materiály týkající se jednotlivých bodů jednání až při tomto jednání.
 8. Předseda Dozorčí komise řídí jednání, uděluje slovo, předkládá otázky k hlasování a vyhlašuje jeho výsledek. Účastní-li se jednání Dozorčí komise člen Rady Českého rozhlasu, musí mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

Článek V. Rozhodování Dozorčí komise

 1. Dozorčí komise přijímá rozhodnutí ve formě usnesení většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 2. Hlasování se provádí obvykle veřejně zdvižením ruky. Tajné hlasování, nerozhodne-li Dozorčí komise jinak, se provádí při rozhodování o volbě a odvolání předsedy a místopředsedy Dozorčí komise.
 3. V naléhavých či neodkladných případech nebo v případech, kdy z povahy věci není nutné nebo účelné projednání na jednání Dozorčí komise, může Dozorčí komise přijmout rozhodnutí také per-rollam elektronickou formou. Podklady pro rozhodnutí per-rollam zasílá předseda či místopředseda Dozorčí komise všem členům Dozorčí komise spolu se stanovením lhůty pro rozhodnutí, která nesmí být kratší než tři pracovní dny. Součástí podkladů záležitosti projednávané per-rollam musí být i návrh rozhodnutí. Ke schválení návrhu je potřeba souhlasu všech členů Dozorčí komise. Zápis o rozhodnutí per-rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího jednání Dozorčí komise.

Článek VI. Zápis z jednání Dozorčí komise

 1. Předseda Dozorčí komise je povinen pořídit z každého jednání zápis. Zápis obsahuje údaje o tom, zda jednání bylo řádné či mimořádné, místo a den jeho konání, jména jeho účastníků, jméno předsedajícího, program jednání, podstatný obsah diskuse k bodům jednání, otázky předložené k hlasování a výsledek hlasování, místo, termín a program konání dalšího řádného jednání a podpis předsedy Dozorčí komise. 
 2. Zápis z jednání pořizuje předseda Dozorčí komise průběžně po každém jednotlivém projednávaném bodu programu, nerozhodne-li Dozorčí komise jinak. Zápis z jednání schvalují členové Dozorčí komise per-rollam elektronickou formou, nebo přímo na jednání Dozorčí komise, pokud je zápis pořizován předsedou Dozorčí komise v průběhu jednání. 
 3. Originál zápisu z jednání uloží předseda Dozorčí komise do 10 dnů ode dne jednání v sekretariátu Rady Českého rozhlasu, který s jeho obsahem seznámí Radu Českého rozhlasu.

Článek VII. Předseda a místopředseda Dozorčí komise

 1. Dozorčí komise ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu včetně řízení jednání Dozorčí komise.
 2. Pokud předseda Dozorčí komise nebo místopředseda Dozorčí komise přestane z jakýchkoliv důvodů vykonávat svou funkci, musí být nová volba uskutečněna do 30 dnů.
 3. Předseda i místopředseda Dozorčí komise se mohou svých funkcí vzdát písemným prohlášením doručeným Dozorčí komisi nebo předloženým této komisi během jejího jednání.
 4. Předseda Dozorčí komise řídí činnost Dozorčí komise, zejména:
 • svolává a řídí zasedání Dozorčí komise a koná úkony související s působností Dozorčí komise,
 • navrhuje plán činnosti Dozorčí komise,
 • podepisuje zápisy a rozhodnutí Dozorčí komise a jiné dokumenty a materiály Dozorčí komise adresované Radě Českého rozhlasu, vedení Českého rozhlasu nebo dalším osobám a institucím,
 • zastupuje Dozorčí komisi při jednání s orgány Českého rozhlasu, a s jinými orgány na základě zmocnění Dozorčí komisí,
 • seznamuje Radu Českého rozhlasu s kontrolní činností Dozorčí komise
 • pověřuje členy Dozorčí komise jednotlivými úkoly.

    5. Místopředseda Dozorčí komise vykonává působnost předsedy Dozorčí komise v době jeho nepřítomnosti.

Článek VIII. Kontrolní činnost

 1. Kontrolní činnost vykonává Dozorčí komise na základě zadání Rady Českého rozhlasu, nebo z rozhodnutí Dozorčí komise.
 2. Kontrolní činnost vykonávaná na základě zadání Rady Českého rozhlasu má přednost před kontrolní činností vykonávanou z  rozhodnutí Dozorčí komise.

Článek IX. Administrativně-technická činnost

 1. Administrativně-technickou činnost Dozorčí komise zajišťuje sekretariát Rady Českého rozhlasu, kde je uložen i archiv Dozorčí komise obsahující veškeré písemnosti Dozorčí komise.
 2. Styk se sekretariátem Rady Českého rozhlasu zajišťuje předseda a místopředseda Dozorčí komise.

Článek X. Platnost a účinnost jednacího řádu

 1. Tento jednací řád nahrazuje jednací řád Dozorčí komise Rady ČRo ze dne 18. 6. 2013, byl schválen Dozorčí komisí dne 23. 3. 2023 a tímto dnem nabyl účinnosti.

V Praze dne 23. 3. 2023

Ing. Miroslav Dittrich
předseda Dozorčí komise                                                                              

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio