• Dozorčí komise je poradní orgán Rady Českého rozhlasu ve věcech kontroly hospodaření ČRo, zřízený na základě § 8a zákona o Českém rozhlase. Je volena a odvolávána Radou a jí je také ze své činnosti odpovědná. Má pět členů, jejich funkční období je dvouleté. Komise pracuje na základě zadání Rady a rovněž přijímá svůj vlastní plán kontrolní činnosti pro každý rok. Pravidelně podává Radě písemné zprávy o své činnosti za každé čtvrtletí. Její členové mají právo nahlížet do všech dokladů souvisejících s hospodařením rozhlasu. Jsou povinni o výsledcích své práce zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení své práci v komisi.

  Box: B-008d

  • Počet elementů v boxu: 10
  • Nadpis boxu: Není.

  Elementy boxu

  • Filtr #1: Vydáno.
  • Filtr #2: Typ obsahu je "článek" nebo "seriál".
  • Filtr #3: Source doména obsahu je "Dvojka".
  • Filtr #4: Pole Hlavní obrázek není prázdné.
  • Filtr #5: V poli "Formát" je hodnota "Dokument", "Biografie" a "Krimi".
  • Filtr #6: Pole "Omezení publikace" je "Publikovat do rubrik".

  • Vystavený Filtr #1: Výběr z formátů "Hra", "Četba" a "Biografie". -->
  • Vystavený Filtr #1: Hledáček vyhledává shodu v polích krátký titulek a krátký perex.

  • Pole #1: Hlavní obrázek.
  • Pole #2: Jako štítek je pole "Téma".
  • Pole #3: Krátký titulek.
  • Pole #4: Krátký perex.
  • Pole #5: Autor uměleckého díla příslušného audia.
  • Pole #6: Délka audia.

Členové