Statut Rady Českého rozhlasu (ve znění od 27. 10. 2016)

Preambule

Rada Českého rozhlasu (dále jen "Rada") je ve smyslu zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu v platném znění (dále též jen zákon o ČRo) orgánem, jímž se zejména uplatňuje dohled nad plněním úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a též právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu (dále též jen "ČRo"), není však součástí ČRo. 

Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů. Rada je nezávislá na politických stranách a je odpovědná ze své činnosti pouze Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Členové Rady vykonávají svou funkci v souladu se svým svědomím a rozhodují se zcela svobodně a nezávisle. Statut Rady Českého rozhlasu je nedílnou součástí a přílohou Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu.

Článek I.
Úkoly Rady
1. Kontrolu tvorby a šíření programů Českého rozhlasu provádí Rada jednak sama, jednak pomocí odborných expertiz, které zadává. V rámci své kontrolní činnosti Rada reaguje na písemné neanonymní podněty posluchačů. Při získávání informací o názorech na úroveň programů využívá Rada veřejných setkání s rozhlasovými tvůrci, posluchači apod.
2. Rada jmenuje na základě výsledků volby generálního ředitele ČRo, odvolává generálního ředitele ČRo a určuje jeho mzdu. Rada ČRo může udělit v souladu s § 8 odst. 1 písm. j) zákona o ČRo odměnu generálnímu ředitel ČRo, a to dvakrát ročně ve výši odpovídající nejvýše trojnásobku měsíční základní mzdy na základě hodnocení výkonu jeho práce v příslušném kalendářním pololetí dle předem stanovených ukazatelů. Četnost hodnocení ukazatelů 2 krát ročně (srpen za 1. pololetí hodnoceného roku; únor za 2. pololetí hodnoceného roku).
3. V případě, že generální ředitel přestane z jakýchkoliv důvodů vykonávat svou funkci, jmenuje Rada ČRo prozatímního ředitele do doby, než bude jmenován nový generální ředitel.
Jmenování nového generálního ředitele musí proběhnout nejpozději do tří měsíců od dne, kdy se uvolní funkce generálního ředitele.
4. Rada na návrh generálního ředitele ČRo jmenuje a odvolává ředitele rozhlasových studií Českého rozhlasu.
5. Rada je oprávněna ke svým zasedáním vyžadovat od generálního ředitele pravidelné zprávy o aktuální problematice ČRo.
6. Rada rozhoduje o stížnostech týkajících se generálního ředitele.
7. Rada schvaluje rozpočet a závěrečný účet ČRo na základě zprávy nezávislého auditora a kontroluje plnění rozpočtu Českého rozhlasu.
8. Rada schvaluje na návrh generálního ředitele Statut ČRo.
9. Rada Kodex Českého rozhlasu předkládá ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
10. Rada volí a odvolává pětičlennou Dozorčí komisi a stanovuje odměny jejím členům.
11. Rada schvaluje návrhy generálního ředitele na zřizování nebo rušení rozhlasových studií s výjimkou rozhlasových studií v sídlech krajů, která jsou zřízena zákonem.
12. Rada dohlíží na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydává doporučení týkající se programové nabídky.
13. V případech stanovených Statutem Českého rozhlasu Rada projednává s generálním ředitelem jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců ČRo.
14. Rada dává generálnímu řediteli předchozí souhlas ke zcizení nemovitostí ČRo nebo jejich částí či k jejich zatížení nebo pronájmu na dobu delší tří měsíců.
15. Rada schvaluje dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje Českého rozhlasu předložené generálním ředitelem.
16. Rada kontroluje, zda ČRo plní povinnosti uložené mu v ust. čl. I § 5, odst. 3 a 4 zákona č. 36/1993 Sb., a to na základě smluv mezi ČRo a ochrannými organizacemi, výrobci a uživateli autorských děl a výkonů výkonných umělců.
17. Rada předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Rada nejpozději do tří dnů ode dne schválení uveřejňuje tyto zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Článek II.

Působnost a kompetence Rady
1. Rada jedná s jednotlivými útvary a složkami ČRo a uplatňuje vůči nim své požadavky prostřednictvím generálního ředitele, který je Radě odpovědný. Rada však nesmí (kromě případů vymezených zákonem) zasahovat do ekonomických, provozních a personálních záležitostí, které jsou v pravomoci ředitele. Rada je povinna o návrzích, které jí generální ředitel předkládá dle zákona ke schválení, rozhodnout nejpozději do třiceti dnů.
2. Veřejnost se může na Radu obracet písemně, elektronickou poštou, faxem nebo hlasovým záznamem. Pracovníci ČRo se mohou na Radu obracet pouze prostřednictvím generálního ředitele, pokud nejde o stížnost na jeho osobu. Rovněž Rada se obrací na pracovníky ČRo prostřednictvím generálního ředitele, pokud nejde o pracovníky, kteří podali na jeho osobu stížnost.
3. Rada pravidelně informuje veřejnost a Poslaneckou sněmovnu o tvorbě a šíření programů ČRo i o hospodaření ČRo. Potřebné interní informace programového, organizačního a ekonomického charakteru získávají členové Rady prostřednictvím svého předsedy od generálního ředitele a dozorčí komise.
4. Konkrétní stanoviska, připomínky a výhrady k tvorbě a šíření programů ČRo vyjadřuje Rada formou usnesení, která předkládá generálnímu řediteli a podle potřeby s nimi seznamuje veřejnost prostřednictvím ČTK. Schválené zápisy ze zasedání Rady, stížnosti a podněty posluchačů a jiné dokumenty zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. Rada je oprávněna seznámit veřejnost se svými stanovisky rovněž prostřednictvím jiných sdělovacích prostředků včetně ČRo, přičemž oficiální vystoupení zástupce nebo zástupců Rady v ČRo zajistí generální ředitel na žádost předsedy Rady.
6. Jménem Rady mohou ve sdělovacích prostředcích vystupovat pouze členové předsednictva nebo člen Rady, jenž byl usnesením Rady pověřen tímto úkolem.
7. Jednotliví členové Rady jsou povinni respektovat přijatá usnesení. Pokud některý člen Rady chce zveřejnit svůj odlišný názor, může tak učinit pouze jako soukromá osoba. Své stanovisko, které vyjádří písemně, může též připojit k zápisu ze zasedání Rady.
8. Podněty, stížnosti, žádosti a připomínky, které nespadají do kompetence Rady, postupuje Rada generálnímu řediteli. Pokud Rada uzná za potřebné připojit k materiálu své stanovisko, učiní tak formou usnesení.

Článek III.

Člen Rady
Členství v Radě je veřejnou funkcí. Člen Rady musí svou funkci vykonávat osobně a nemůže se nechat zastoupit. Nevykonává-li člen Rady svou funkci po dobu více než tří měsíců, přičemž se zejména neúčastní zasedání Rady, oznámí předseda Rady tuto skutečnost bezodkladně předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu s podnětem k odvolání člena Rady z funkce a se žádostí o zvolení nového člena Rady. Klesne-li počet členů Rady pod pět, oznámí předseda Rady, a není-li ho, jiný člen Rady, tuto skutečnost bezodkladně předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu se žádostí o zvolení chybějícího počtu členů Rady.

Článek IV.

Předsednictvo Rady
1. Předsednictvo Rady je tříčlenné a tvoří je předseda a dva místopředsedové, které Rada volí ze svého středu. Mandát všech orgánů Rady je dvouletý.
2. Pokud předseda Rady přestane z jakýchkoliv důvodů vykonávat svou funkci, Rada zvolí na jeho místo jako úřadujícího předsedu jednoho z místopředsedů Rady. Pokud by z jakýchkoliv důvodů přestali vykonávat svou funkci všichni členové předsednictva Rady, bude předsedu Rady přechodně zastupovat věkem nejstarší ze zbylých členů Rady. Volby předsedy a dvou místopředsedů pak musí proběhnout nejpozději do šedesáti dnů.
3. Jeden člen předsednictva je zvolen mluvčím Rady pro jednání se zástupci médií. Mluvčí Rady také řídí internetovou stránku Rady.
4. Předseda či některý z místopředsedů Rady může být odvolán během funkčního období na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů Rady tajným hlasováním.
5. Po zvolení nových členů předsednictva Rady a jejího předsedy předá předseda dosavadní předsedovi novému protokolárně veškeré písemnosti a majetek spravovaný Radou a uložený v jejím sekretariátu.
6. Předsednictvo vystupuje jménem Rady při jednáních v Parlamentu České republiky i při jiných významných úředních jednáních.
7. Mezi zasedáními Rady je předsednictvo oprávněno jednat jménem Rady, přičemž svá rozhodnutí musí předložit ke schválení Radě při nejbližším zasedání. Obdobně jedná předsednictvo v době, kdy počet členů Rady z jakýchkoliv důvodů poklesl pod hranici usnášeníschopnosti.

Článek V.

Pravidla pro vystupování předsednictva a členů Rady směrem k odborné (a to včetně pracovníků Českého rozhlasu) a laické veřejnosti
Předseda
Zastupuje Radu navenek, reprezentuje Radu v jednáních s orgány státní a veřejné správy a s dalšími institucemi (např. Rada pro RTV, Rada pro ČT, Rada pro ČTK, umělecké svazy a profesní organizace).
Mluvčí
Je styčným orgánem Rady vůči domácím a zahraničním médiím, informuje je o závěrech jednání Rady a jejích stanoviscích. Ve svých informacích a stanoviscích prezentuje vždy většinový názor členů Rady. Ke své činnosti je oprávněn využívat zázemí Českého rozhlasu v této oblasti. Formulaci prohlášení jménem Rady ve složitějších případech vždy konzultuje s předsedou Rady, případně s dalšími členy Rady. Pokud publikuje svá soukromá stanoviska, činí tak jako člen Rady s výslovnou poukázkou, že jde o jeho soukromý názor.
Místopředseda
V případě nepřítomnosti předsedy Rady přebírá v této oblasti jeho povinnosti a kompetence, a to na základě zmocnění.
Člen
Není oprávněn prezentovat stanoviska Rady, pokud ho k tomu Rada nezmocní, a není oprávněn ani za ni jako za celek vystupovat, své názory musí vždy označit za vlastní.

Článek VI.

Sekretariát Rady
1. Sekretariát Rady (dále jen "sekretariát") se zřizuje v budově ČRo v Praze, kde má vlastní místnost přístupnou pouze členům Rady a pracovníkům sekretariátu.
2. V sekretariátu je uložen archiv Rady, který obsahuje veškeré písemnosti Rady včetně korespondence, která je vedena v číselné řadě.
3. Pracovníci sekretariátu pracují podle pokynů předsedy Rady nebo člena pověřeného Radou. Pracovníci sekretariátu jsou v pracovněprávním vztahu k ČRo a jsou odměňováni z prostředků rozpočtu ČRo. Jmenování, odvolání, výši mzdy a odměny pracovníků sekretariátu stanoví Rada.
4. O technickém a materiálním vybavení sekretariátu rozhoduje Rada a toto vybavení je hrazeno z prostředků ze zvláštní výdajové položky rozpočtu Českého rozhlasu, z níž jsou hrazeny náklady na činnost Rady.
5. Práci sekretariátu hodnotí Rada v rámci své výroční zprávy nebo podle potřeby průběžně.

Článek
VII.
Dozorčí komise
1. Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření Českého rozhlasu.
2. Dozorčí komise je volena Radou vždy na období dvou let. Její členové mohou být zvoleni i opakovaně, ne však na více než 2 po sobě jdoucí funkční období.
3. Předseda, místopředseda, eventuálně jiný pověřený člen Dozorčí komise mají právo zúčastnit se jednání Rady s hlasem poradním. Jsou povinni dostavit se na jednání Rady, pokud jsou vyzváni. Rada může k jednání pozvat i celou Dozorčí komisi.
4. Členové Rady mají právo účastnit se jednání Dozorčí komise. O skutečnostech zjištěných při jednání Dozorčí komise jsou členové Rady povinni zachovávat mlčenlivost, pokud nebyli této povinnosti zproštěni předsedou Rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení funkce v Radě.
5. Jednání Dozorčí komise jsou neveřejná.
6. Dozorčí komise se schází vždy, požádají-li o to písemně alespoň dva její členové, nejméně však jednou v kalendářním měsíci. Dozorčí komise se schází mimořádně rovněž na podnět Rady.
7. Dozorčí komise přijímá svůj vlastní jednací řád, a to nejpozději do třiceti dnů od svého zvolení. Tento jednací řád dá na vědomí Radě.
8. O každém jednání pořídí předsedající zápis, který rovněž dostane na vědomí Rada.
9. Dozorčí komise pracuje na základě zadání Rady nebo z vlastní iniciativy.
10. Dozorčí komise podává Radě písemnou zprávu o své činnosti za každé kalendářní čtvrtletí vždy do desátého dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí. Rada tuto zprávu projedná a své stanovisko k ní vyjádří usnesením.
11. Do 30. června každého roku Dozorčí komise předloží Radě rozbor hospodaření Českého rozhlasu jako podklad pro Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu.
12. O skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly jsou členové Dozorčí komise povinni zachovávat mlčenlivost, pokud nebyli této povinnosti zproštěni předsedou Rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení funkce v Dozorčí komisi.

Článek VIII.

Expertní komise Rady
1. Rada je oprávněna ustavit expertní komise k různým programovým, ekonomickým, technickým a právním otázkám.
2. Komise mohou být stálé nebo dočasné podle požadavků Rady. Jejich členy mohou být kromě členů Rady experti, odborní poradci, členové Dozorčí komise a zástupci veřejnosti.
3. Členové komisí pokud nejde o členy Rady a členy Dozorčí komise jsou odměňováni za svou práci v komisích podle jejího rozsahu. Výši odměny stanoví předsednictvo Rady.

Článek IX.

Hospodaření Rady
1. Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu Českého rozhlasu.
2. V rámci rozpočtu ČRo je hospodaření Rady kontrolováno a podléhá auditu.

Článek X.
Platnost a účinnost Statutu Rady ČRo
1. Tento Statut Rady ČRo byl schválen usnesením Rady č. 110/16, dne 26. 10. 2016. Tímto dnem nabyl tento Statut Rady ČRo platnosti, a účinnosti nabývá dne 27. 10. 2016.
2. Dosavadní Statut Rady ČRo schválený usnesením Rady č. 96/13 dne 31. 7. 2013 pozbývá platnosti i účinnosti stejným dnem, tedy dne 27. 10. 2016.

V Praze dne 26. 10. 2016

Mgr. Hana Dohnálková

předsedkyně Rady Českého rozhlasu