Jednací řád Rady Českého rozhlasu (ve znění od 27. 10. 2016)

Článek I.

Účel Jednacího řádu Rady

1. Jednací řád Rady ČRo (dále jen Rady) stanoví pravidla pro jednání a rozhodování Rady a předsednictva Rady, které je tvořeno předsedou Rady a dvěma místopředsedy.

2. Jednací řád Rady vychází ze základních zákonných ustanovení o Radě obsažených v zákoně č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zejména z ust. §§ 4 až 8 a v zákoně č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, zejména z ust. čl. I, § 5.

3. Pokud v tomto jednacím Řádu není určité pravidlo pro jednání a rozhodování stanoveno vůbec nebo není stanoveno jednoznačně, rozhodne o něm Rada ad hoc, a to nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

4. Nedílnou součástí Jednacího řádu Rady jsou Statut Rady a Volební řád Rady, které jsou přílohou tohoto jednacího řádu.

Článek II.
Zasedání Rady
1. Zasedání Rady jsou veřejná. V případě, že jsou projednávány body, které obsahují skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů dle §7 odst. 3 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu ve znění pozdějších předpisů, může předsedající prohlásit tuto část zasedání za neveřejnou na základě usnesení Rady. Neveřejné části se mohou zúčastnit pouze osoby přizvané Radou.
2. Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně jednou měsíčně. Termíny a místo jejich konání určí Rada svým usnesením.
3. Rada může na své zasedání přizvat podle potřeby hosty, experty a poradce, kteří mají právo účastnit se diskuse. O jejich přizvání rozhoduje Rada usnesením.
4. Generální ředitel je oprávněn se zúčastňovat všech zasedání Rady s hlasem poradním. Pokud však má Rada jednat o jeho jmenování či odvolání nebo o stížnostech týkajících se jeho osoby a činnosti, požádá ho, aby po dobu jednání o těchto otázkách svého oprávnění nevyužil.
5. Zasedání Rady řídí předseda, nebo jím určený místopředseda. Předsedající navrhuje program jednání. Předsedající je povinen uvést, které body obsahují skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů. Člen Rady může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání. Generální ředitel je oprávněn navrhnout bod programu týkající se jeho kompetence.
6. Předsedající prostřednictvím sekretariátu Rady zajistí, aby písemné materiály, týkající se jednotlivých navržených bodů programu, byly rozeslány jednotlivým členům Rady elektronickou poštou alespoň dva pracovní dny před termínem zasedání. Pokud z vážných důvodů není možné lhůtu dodržet, požádá předsedající Radu při hlasování o programu o výjimku.
7. Osobu, která narušuje veřejné jednání, může předsedající napomenout a za opakované narušování veřejného jednání vykázat z jednacích prostor.
8. K usnášeníschopnosti Rady je třeba, aby byla přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady, tj. nejméně pět.
9. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů s výjimkou rozhodnutí o jmenování a odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu, k němuž je zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady.
10. Hlasování je zpravidla veřejné. Hlasuje se jmenovitě, s výjimkou případů, kdy jsou všichni členové Rady pro anebo proti návrhu usnesení. Pokud některý člen Rady požádá o změnu způsobu hlasování, musí o tomto návrhu rozhodnout Rada usnesením.
11. Zvlášť je upraveno hlasování při rozhodování o jmenování generálního ředitele, při rozhodování o jeho odvolání před uplynutím jeho funkčního období, při rozhodování o volbě a o odvolání předsedy a místopředsedů Rady, které probíhá podle Volebního řádu Rady a je tajné, pokud nestanoví Volební řád Rady jinak.

Článek III.
Mimořádná zasedání Rady

1. Pokud se vyskytnou okolnosti, které je třeba projednat bez zbytečného odkladu, může předseda svolat mimořádné zasedání Rady. Předseda svolá mimořádné zasedání i v případě, že o jeho svolání písemně nebo elektronickou poštou požádají nejméně tři členové Rady. Předseda zasedání svolá nejpozději do 14 dnů od obdržení žádosti. Všichni členové Rady musí být prokazatelně pozváni písemně nebo elektronickou poštou a termín i místo mimořádného zasedání musí být zveřejněny na internetových stránkách Rady nejméně tři pracovní dny před zasedáním.
2. Mimořádné zasedaní se řídí pravidly pro zasedání Rady.

Článek IV.
Volební zasedání Rady

1. Řádné volební zasedání Rady se koná vždy jednou za dva roky (v sudých letech). Rada je povinna při tomto zasedání zhodnotit práci předsednictva Rady. Rada dále jednou ročně projedná výroční zprávu předsednictva se zhodnocením činnosti Rady za uplynulý rok. Termín projednání výroční zprávy se bude v sudých letech krýt s termínem volebního zasedání Rady a v lichých letech bude výroční zpráva projednána ve stejném termínu samostatně.
2. Volební zasedání Rady se koná také v případě volby generálního ředitele.
3. Volební zasedaní se řídí pravidly pro zasedání Rady a Volebním řádem Rady.

Článek V.
Zasedání předsednictva Rady

1. Zasedání předsednictva Rady jsou neveřejná. Předsednictvo plní úkoly, které vyplývají ze Statutu Rady. Předsednictvo vyhotovuje o každém svém zasedání zápis.
2. Na zasedání předsednictva Rady jsou zváni všichni členové Rady.
3. Zasedaní předsednictva Rady se přiměřeně řídí pravidly pro zasedání Rady.

Článek VI.
Zápis ze zasedání Rady
1. Rada vyhotovuje o každém svém zasedání zápis. Zápis obsahuje údaje o tom, jakým způsobem bylo zasedání svoláno, místo a den jeho konání, jména jeho účastníků, jméno předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, program jednání, texty usnesení k jednotlivým bodům jednání, výsledky hlasování, texty dalších informací a termín konání dalšího řádného zasedání. Obsah zápisu ze zasedání Rady musí být nejpozději do tří dnů ode dne jednání Rady uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Usnesení Rady musí být jasně a srozumitelně formulovaná a úkoly termínované a kontrolovatelné.
3. Nedílnou součástí zápisu se po jejich schválení stávají zápisy ze zasedání předsednictva Rady.
4. Originál zápisu se uloží v sekretariátu, kopie zápisu se odešle podle čl. IV, bod 7 a současně se do tří dnů ode dne jednání uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. Nedílnou součástí zápisu Rady, jako příloha, je zvukový záznam z celého zasedání Rady, mimo body, které jsou neveřejné.

Článek VII.
Platnost a účinnost Jednacího řádu Rady
1. Tento Jednací řád Rady byl schválen usnesením Rady 110/16 dne 26. 10. 2016. Tímto dnem nabyl tento Jednací řád platnosti, a účinnosti nabývá dne 27. 10. 2016.
2. Dosavadní Jednací řád Rady schválený usnesením Rady č. 5/13 dne 30. 1. 2013 pozbývá platnosti i účinnosti stejným dnem, tedy dne 27. 10. 2016.

V Praze dne 26. 10. 2016

Mgr. Hana Dohnálková
předsedkyně Rady Českého rozhlas